BOLTIMOR CONTRACT GROUP SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Stan na dzień 2022-10-04 godz. 14:10:47
Numer KRS: 0000453493
Numer REGON: 302379543
Numer NIP: 7831697786
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2013-03-04
Ostatni wpis Nr wpisu25Data dokonania wpisu2022-08-25
Sygnatura akt[RDF/415983/22/927]
Oznaczenie sąduSYSTEM

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2013-03-04 do dziś
3. Firma, pod którą spółka działaBOLTIMOR CONTRACT GROUP SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2013-03-04 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2013-03-04 do dziś
6. Czy podmiot posiada status organizacji pożytku publicznego?NIE2013-03-04 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo WIELKOPOLSKIE powiat M. POZNAŃ gmina M. POZNAŃ miejscowość POZNAŃ2013-03-04 do dziś
2. Adresmiejscowość POZNAŃ ulica ŻUPAŃSKIEGO nr domu 19 nr lokalu 6 kod pocztowy 61-542 poczta POZNAŃ kraj POLSKA 2013-03-04 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacje o umowie
1. Informacja o zawarciu lub zmianach umowy spółki101.03.20132013-03-04 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółkaCZAS NIEOZNACZONY2013-03-04 do dziś
3. Wspólnik może mieć:WIĘKSZĄ LICZBĘ UDZIAŁÓW2013-03-04 do dziś
Rubryka 6 - Sposób powstania spółki
Brak wpisów
Rubryka 7 - Dane wspólników
1
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaMALUJDA2013-03-04 do dziś
2. ImionaKAMIL MATEUSZ2013-03-04 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2013-03-04 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały30 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 1.500,00 ZŁ2013-03-04 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?NIE2013-03-04 do dziś
2
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaMOŚKO2013-03-04 do dziś
2. ImionaPIOTR FILIP2013-03-04 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2013-03-04 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały35 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 1.750,00 ZŁ2013-03-04 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?NIE2013-03-04 do dziś
3
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaMOŚKO2013-03-04 do dziś
2. ImionaKAROL2013-03-04 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2013-03-04 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały35 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 1.750,00 ZŁ2013-03-04 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?NIE2013-03-04 do dziś
Rubryka 8 - Kapitał spółki
1. Wysokość kapitału zakładowego5000,00 ZŁ2013-03-04 do dziś
Podrubryka 1
Informacja o wniesieniu aportu
Brak wpisów
Rubryka 9 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 10 - Nie dotyczy
Brak wpisów

Dział 2

Rubryka 1 - Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu
1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotuZARZĄD2013-03-04 do dziś
2. Sposób reprezentacji podmiotuDO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI JEST UPOWAŻNIONY KAŻDY Z CZŁONKÓW ZARZĄDU SAMODZIELNIE.2013-03-04 do dziś
Podrubryka 1
Dane osób wchodzących w skład organu
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaMOŚKO2013-03-04 do dziś
2. ImionaKAROL2013-03-04 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2013-03-04 do dziś
5. Funkcja w organie reprezentującymPREZES ZARZĄDU2013-03-04 do dziś
6. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2013-03-04 do dziś
21. Nazwisko\Nazwa lub firmaMOŚKO2013-03-04 do dziś
2. ImionaPIOTR FILIP2013-03-04 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2013-03-04 do dziś
5. Funkcja w organie reprezentującymCZŁONEK ZARZĄDU2013-03-04 do dziś
6. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2013-03-04 do dziś
31. Nazwisko\Nazwa lub firmaMALUJDA2013-03-04 do dziś
2. ImionaKAMIL MATEUSZ2013-03-04 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2013-03-04 do dziś
5. Funkcja w organie reprezentującymCZŁONEK ZARZĄDU2013-03-04 do dziś
6. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2013-03-04 do dziś
Rubryka 2 - Organ nadzoru
Brak wpisów
Rubryka 3 - Prokurenci
Brak wpisów

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy146 HANDEL HURTOWY, Z WYŁĄCZENIEM HANDLU POJAZDAMI SAMOCHODOWYMI2013-03-04 do dziś
233 NAPRAWA, KONSERWACJA I INSTALOWANIE MASZYN I URZĄDZEŃ2013-03-04 do dziś
341 ROBOTY BUDOWLANE ZWIĄZANE ZE WZNOSZENIEM BUDYNKÓW2013-03-04 do dziś
443 ROBOTY BUDOWLANE SPECJALISTYCZNE2013-03-04 do dziś
545 HANDEL HURTOWY I DETALICZNY POJAZDAMI SAMOCHODOWYMI; NAPRAWA POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH2013-03-04 do dziś
647 HANDEL DETALICZNY, Z WYŁĄCZENIEM HANDLU DETALICZNEGO POJAZDAMI SAMOCHODOWYMI2013-03-04 do dziś
749 TRANSPORT LĄDOWY ORAZ TRANSPORT RUROCIĄGOWY2013-03-04 do dziś
851 TRANSPORT LOTNICZY2013-03-04 do dziś
952 MAGAZYNOWANIE I DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA WSPOMAGAJĄCA TRANSPORT2013-03-04 do dziś
1053 DZIAŁALNOŚĆ POCZTOWA I KURIERSKA2013-03-04 do dziś
1155 ZAKWATEROWANIE2013-03-04 do dziś
1218 POLIGRAFIA I REPRODUKCJA ZAPISANYCH NOŚNIKÓW INFORMACJI2013-03-04 do dziś
1356 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA ZWIĄZANA Z WYŻYWIENIEM2013-03-04 do dziś
1458 DZIAŁALNOŚĆ WYDAWNICZA2013-03-04 do dziś
1559 DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z PRODUKCJĄ FILMÓW, NAGRAŃ WIDEO, PROGRAMÓW TELEWIZYJNYCH, NAGRAŃ DŹWIĘKOWYCH I MUZYCZNYCH2013-03-04 do dziś
1662 DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z OPROGRAMOWANIEM I DORADZTWEM W ZAKRESIE INFORMATYKI ORAZ DZIAŁALNOŚĆ POWIĄZANA2013-03-04 do dziś
1763 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA W ZAKRESIE INFORMACJI2013-03-04 do dziś
1870 DZIAŁALNOŚĆ FIRM CENTRALNYCH (HEAD OFFICES); DORADZTWO ZWIĄZANE Z ZARZĄDZANIEM2013-03-04 do dziś
1972 BADANIA NAUKOWE I PRACE ROZWOJOWE2013-03-04 do dziś
2073 REKLAMA, BADANIE RYNKU I OPINII PUBLICZNEJ2013-03-04 do dziś
2174 POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ PROFESJONALNA, NAUKOWA I TECHNICZNA2013-03-04 do dziś
2282 DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z ADMINISTRACYJNĄ OBSŁUGĄ BIURA I POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ WSPOMAGAJĄCA PROWADZENIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ2013-03-04 do dziś
2322 PRODUKCJA WYROBÓW Z GUMY I TWORZYW SZTUCZNYCH2013-03-04 do dziś
2485 EDUKACJA2013-03-04 do dziś
2590 DZIAŁALNOŚĆ TWÓRCZA ZWIĄZANA Z KULTURĄ I ROZRYWKĄ2013-03-04 do dziś
2692 DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z GRAMI LOSOWYMI I ZAKŁADAMI WZAJEMNYMI2013-03-04 do dziś
2795 NAPRAWA I KONSERWACJA KOMPUTERÓW I ARTYKUŁÓW UŻYTKU OSOBISTEGO I DOMOWEGO2013-03-04 do dziś
2823 PRODUKCJA WYROBÓW Z POZOSTAŁYCH MINERALNYCH SUROWCÓW NIEMETALICZNYCH2013-03-04 do dziś
2925 PRODUKCJA METALOWYCH WYROBÓW GOTOWYCH, Z WYŁĄCZENIEM MASZYN I URZĄDZEŃ2013-03-04 do dziś
3026 PRODUKCJA KOMPUTERÓW, WYROBÓW ELEKTRONICZNYCH I OPTYCZNYCH2013-03-04 do dziś
3128 PRODUKCJA MASZYN I URZĄDZEŃ, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA2013-03-04 do dziś
3231 PRODUKCJA MEBLI2013-03-04 do dziś
3332 POZOSTAŁA PRODUKCJA WYROBÓW2013-03-04 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianki o złożonych dokumentach
Rodzaj dokumentuNrData złożenia za okres od do
1. Wzmianka o złożeniu rocznego sprawozdania finansowego1data złożenia 24.02.2016 okres OD 01.01.2014 DO 31.12.20142016-03-11 do dziś
2data złożenia 24.02.2016 okres OD 04.03.2013 DO 31.12.20132016-03-11 do dziś
3data złożenia 24.02.2020 okres OD 01.01.2015 DO 31.12.20152020-02-24 do dziś
4data złożenia 24.02.2020 okres OD 01.01.2016 DO 31.12.20162020-02-24 do dziś
5data złożenia 24.02.2020 okres OD 01.01.2017 DO 31.12.20172020-02-24 do dziś
6data złożenia 24.02.2020 okres OD 01.01.2018 DO 31.12.20182020-02-25 do dziś
7data złożenia 13.07.2022 okres OD 01.01.2019 DO 31.12.20192022-07-13 do dziś
8data złożenia 25.08.2022 okres OD 01.01.2020 DO 31.12.20202022-08-25 do dziś
2. Wzmianka o złozeniu opinii biegłego rewidenta1OD 01.01.2015 DO 31.12.20152020-02-24 do dziś
2OD 01.01.2016 DO 31.12.20162020-02-24 do dziś
3OD 01.01.2017 DO 31.12.20172020-02-24 do dziś
4OD 01.01.2018 DO 31.12.20182020-02-25 do dziś
3. Wzmianka o złożeniu uchwały lub postanowienia o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego1OD 01.01.2014 DO 31.12.20142016-03-11 do dziś
2OD 04.03.2013 DO 31.12.20132016-03-11 do dziś
3OD 01.01.2015 DO 31.12.20152020-02-24 do dziś
4OD 01.01.2016 DO 31.12.20162020-02-24 do dziś
5OD 01.01.2017 DO 31.12.20172020-02-24 do dziś
6OD 01.01.2018 DO 31.12.20182020-02-25 do dziś
7OD 01.01.2019 DO 31.12.20192022-07-13 do dziś
8OD 01.01.2020 DO 31.12.20202022-08-25 do dziś
4. Wzmianka o złożeniu sprawozdania z działalności podmiotu1OD 01.01.2014 DO 31.12.20142016-03-11 do dziś
2OD 04.03.2013 DO 31.12.20132016-03-11 do dziś
3OD 01.01.2015 DO 31.12.20152020-02-24 do dziś
4OD 01.01.2016 DO 31.12.20162020-02-24 do dziś
5OD 01.01.2017 DO 31.12.20172020-02-24 do dziś
6OD 01.01.2018 DO 31.12.20182020-02-25 do dziś
7OD 01.01.2019 DO 31.12.20192022-07-13 do dziś
8OD 01.01.2020 DO 31.12.20202022-08-25 do dziś
Rubryka 3 - Sprawozdania grupy kapitałowej
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalnosci statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
Brak wpisów
Rubryka 2 - Informacje o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 3 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o połączeniu, podziale lub przekształceniu
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 8 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów