BUGLO PLACE ZABAW SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Stan na dzień 2021-06-15 godz. 13:13:11
Numer KRS: 0000453357
Numer REGON: 321345532
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2013-03-04
Ostatni wpis Nr wpisu15Data dokonania wpisu2020-07-03
Sygnatura akt[RDF/217606/20/81]
Oznaczenie sąduSYSTEM

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2013-03-04 do dziś
3. Firma, pod którą spółka działaBUGLO PLACE ZABAW SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2013-03-04 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2013-03-04 do dziś
6. Czy podmiot posiada status organizacji pożytku publicznego?NIE2013-03-04 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo ZACHODNIOPOMORSKIE powiat KOSZALIN gmina KOSZALIN miejscowość KOSZALIN2020-02-18 do dziś
2. Adresmiejscowość KOSZALIN ulica UL. BOJOWNIKÓW O WOLNOŚĆ I DEMOKRACJĘ nr domu 4 kod pocztowy 75-209 poczta KOSZALIN kraj POLSKA 2020-02-18 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacje o umowie
1. Informacja o zawarciu lub zmianach umowy spółki122.02.2013 R. NOTARIUSZ MIROSŁAW PRACZ, KANCELARIA NOTARIALNA W KOSZALINIE, REP. A 1575/20132013-03-04 do dziś
227-05-2015 R. REP. „A” NR 3207/2015 NOTARIUSZ MIROSŁAW PRACZ, KANCELARIA NOTARIALNA W KOSZALINIE, ZMIANA § 5.2015-07-06 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółkaCZAS NIEOZNACZONY2013-03-04 do dziś
3. Wspólnik może mieć:WIĘKSZĄ LICZBĘ UDZIAŁÓW2013-03-04 do dziś
Rubryka 6 - Sposób powstania spółki
Brak wpisów
Rubryka 7 - Dane wspólników
1
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaSOLARCZYK2013-03-04 do dziś
2. ImionaMARCIN MIROSŁAW2013-03-04 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2013-03-04 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały50 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 2.500,00 ZŁ2013-03-04 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?NIE2013-03-04 do dziś
2
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaKARASZEWSKI2013-03-04 do dziś
2. ImionaŁUKASZ MARCIN2013-03-04 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2013-03-04 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały50 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 2.500,00 ZŁ2013-03-04 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?NIE2013-03-04 do dziś
Rubryka 8 - Kapitał spółki
1. Wysokość kapitału zakładowego5000,00 ZŁ2013-03-04 do dziś
Podrubryka 1
Informacja o wniesieniu aportu
Brak wpisów
Rubryka 9 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 10 - Nie dotyczy
Brak wpisów

Dział 2

Rubryka 1 - Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu
1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotuZARZĄD2013-03-04 do dziś
2. Sposób reprezentacji podmiotuJEDNOOSOBOWO2013-03-04 do dziś
Podrubryka 1
Dane osób wchodzących w skład organu
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaSOLARCZYK2013-03-04 do dziś
2. ImionaMARCIN MIROSŁAW2013-03-04 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2013-03-04 do dziś
5. Funkcja w organie reprezentującymPREZES ZARZĄDU2013-03-04 do dziś
6. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2013-03-04 do dziś
21. Nazwisko\Nazwa lub firmaKARASZEWSKI2013-03-04 do dziś
2. ImionaŁUKASZ MARCIN2013-03-04 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2013-03-04 do dziś
5. Funkcja w organie reprezentującymCZŁONEK ZARZĄDU2013-03-04 do dziś
6. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2013-03-04 do dziś
Rubryka 2 - Organ nadzoru
Brak wpisów
Rubryka 3 - Prokurenci
Brak wpisów

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy174 10 Z DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE SPECJALISTYCZNEGO PROJEKTOWANIA2013-03-04 do dziś
232 40 Z PRODUKCJA GIER I ZABAWEK2013-03-04 do dziś
322 29 Z PRODUKCJA POZOSTAŁYCH WYROBÓW Z TWORZYW SZTUCZNYCH2015-07-06 do dziś
2. Przedmiot pozostałej działalności przedsiębiorcy116 29 Z PRODUKCJA POZOSTAŁYCH WYROBÓW Z DREWNA; PRODUKCJA WYROBÓW Z KORKA, SŁOMY I MATERIAŁÓW UŻYWANYCH DO WYPLATANIA2015-07-06 do dziś
222 19 Z PRODUKCJA POZOSTAŁYCH WYROBÓW Z GUMY2015-07-06 do dziś
325 61 Z OBRÓBKA METALI I NAKŁADANIE POWŁOK NA METALE2015-07-06 do dziś
425 62 Z OBRÓBKA MECHANICZNA ELEMENTÓW METALOWYCH2015-07-06 do dziś
571 11 Z DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE ARCHITEKTURY2015-07-06 do dziś
643 12 Z PRZYGOTOWANIE TERENU POD BUDOWĘ2015-07-06 do dziś
771 12 Z DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE INŻYNIERII I ZWIĄZANE Z NIĄ DORADZTWO TECHNICZNE2015-07-06 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianki o złożonych dokumentach
Rodzaj dokumentuNrData złożenia za okres od do
1. Wzmianka o złożeniu rocznego sprawozdania finansowego1data złożenia 11.07.2014 okres OD 04.03.2013 DO 31.12.20132014-07-17 do dziś
2data złożenia 18.06.2015 okres OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-07-06 do dziś
3data złożenia 13.07.2016 okres OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-07-18 do dziś
4data złożenia 10.07.2017 okres OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-07-18 do dziś
5data złożenia 13.07.2018 okres OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-07-13 do dziś
6data złożenia 19.06.2019 okres OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-06-19 do dziś
7data złożenia 03.07.2020 okres OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-07-03 do dziś
2. Wzmianka o złozeniu opinii biegłego rewidenta1OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-07-13 do dziś
3. Wzmianka o złożeniu uchwały lub postanowienia o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego1OD 04.03.2013 DO 31.12.20132014-07-17 do dziś
2OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-07-06 do dziś
3OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-07-18 do dziś
4OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-07-18 do dziś
5OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-07-13 do dziś
6OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-06-19 do dziś
7OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-07-03 do dziś
4. Wzmianka o złożeniu sprawozdania z działalności podmiotu1OD 04.03.2013 DO 31.12.20132014-07-17 do dziś
2OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-07-06 do dziś
3OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-07-18 do dziś
4OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-07-18 do dziś
5OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-07-13 do dziś
Rubryka 3 - Sprawozdania grupy kapitałowej
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalnosci statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
Brak wpisów
Rubryka 2 - Informacje o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 3 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o połączeniu, podziale lub przekształceniu
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 8 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów