„HIGHTEST” SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Stan na dzień 2022-05-20 godz. 16:26:53
Numer KRS: 0000453177
Numer REGON: 302369160
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2013-03-05
Ostatni wpis Nr wpisu25Data dokonania wpisu2022-03-18
Sygnatura akt[PO.VIII NS-REJ.KRS/5600/22/969]
Oznaczenie sąduSĄD REJONOWY POZNAŃ - NOWE MIASTO I WILDA W POZNANIU, VIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2013-03-05 do dziś
3. Firma, pod którą spółka działa„HIGHTEST” SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2013-03-05 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2013-03-05 do dziś
6. Czy podmiot posiada status organizacji pożytku publicznego?NIE2013-03-05 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo WIELKOPOLSKIE powiat POZNAŃ gmina POZNAŃ miejscowość POZNAŃ2019-10-16 do dziś
2. Adresmiejscowość POZNAŃ kraj POLSKA 2022-03-18 do dziś
3. Adres poczty elektronicznejRAFAL.STACHA@WP.PL2013-03-05 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacje o umowie
1. Informacja o zawarciu lub zmianach umowy spółki1DNIA 22.02. 2013 R., NOTARIUSZ BEATA ZWIERNIK-ADAMISZYN, KANCELARIA NOTARIALNA, UL. WARSZAWSKA 6/101, 66-400 GORZÓW WIELKOPOLSKI, REPERTORIUM A NUMER 654/2013.2013-03-05 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółkaCZAS NIEOZNACZONY2013-03-05 do dziś
3. Wspólnik może mieć:WIĘKSZĄ LICZBĘ UDZIAŁÓW2013-03-05 do dziś
Rubryka 6 - Sposób powstania spółki
Brak wpisów
Rubryka 7 - Dane wspólników
1
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaSTACHA2013-03-05 do dziś
2. ImionaRAFAŁ JULIUSZ2013-03-05 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2013-03-05 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały90 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 4.500,00 ZŁ2013-03-05 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?NIE2013-03-05 do dziś
2
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaPRUSZYŃSKI2013-03-05 do dziś
2. ImionaSZYMON2013-03-05 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2013-03-05 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały10 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 500,00 ZŁ2013-03-05 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?NIE2013-03-05 do dziś
Rubryka 8 - Kapitał spółki
1. Wysokość kapitału zakładowego5000,00 ZŁ2013-03-05 do dziś
Podrubryka 1
Informacja o wniesieniu aportu
Brak wpisów
Rubryka 9 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 10 - Nie dotyczy
Brak wpisów

Dział 2

Rubryka 1 - Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu
1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotuZARZĄD2013-03-05 do dziś
2. Sposób reprezentacji podmiotuKAŻDY CZŁONEK ZARZĄDU SAMODZIELNIE.2013-03-05 do dziś
Podrubryka 1
Dane osób wchodzących w skład organu
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaNOWICKI2013-09-13 do dziś
2. ImionaADRIAN JANUSZ2013-09-13 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2013-09-13 do dziś
5. Funkcja w organie reprezentującymPREZES2013-09-13 do dziś
6. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2013-09-13 do dziś
Rubryka 2 - Organ nadzoru
Brak wpisów
Rubryka 3 - Prokurenci
Brak wpisów

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy162 02 Z DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z DORADZTWEM W ZAKRESIE INFORMATYKI2013-03-05 do dziś
262 03 Z DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z ZARZĄDZANIEM URZĄDZENIAMI INFORMATYCZNYMI2013-03-05 do dziś
363 11 Z PRZETWARZANIE DANYCH; ZARZĄDZANIE STRONAMI INTERNETOWYMI (HOSTING) I PODOBNA DZIAŁALNOŚĆ2013-03-05 do dziś
463 12 Z DZIAŁALNOŚĆ PORTALI INTERNETOWYCH2013-03-05 do dziś
577 40 Z DZIERŻAWA WŁASNOŚCI INTELEKTUALNEJ I PODOBNYCH PRODUKTÓW, Z WYŁĄCZENIEM PRAC CHRONIONYCH PRAWEM AUTORSKIM2013-03-05 do dziś
671 20 B POZOSTAŁE BADANIA I ANALIZY TECHNICZNE2013-03-05 do dziś
762 01 Z DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z OPROGRAMOWANIEM2019-10-16 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianki o złożonych dokumentach
Rodzaj dokumentuNrData złożenia za okres od do
1. Wzmianka o złożeniu rocznego sprawozdania finansowego1data złożenia 04.09.2018 okres OD 05.03.2013 DO 31.12.20132018-09-04 do dziś
2data złożenia 04.09.2018 okres OD 01.01.2014 DO 31.12.20142018-09-04 do dziś
3data złożenia 04.09.2018 okres OD 01.01.2015 DO 31.12.20152018-09-04 do dziś
4data złożenia 04.09.2018 okres OD 01.01.2016 DO 31.12.20162018-09-04 do dziś
5data złożenia 04.09.2018 okres OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-09-04 do dziś
6data złożenia 18.09.2019 okres OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-09-18 do dziś
3. Wzmianka o złożeniu uchwały lub postanowienia o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego1OD 05.03.2013 DO 31.12.20132018-09-04 do dziś
2OD 01.01.2014 DO 31.12.20142018-09-04 do dziś
3OD 01.01.2015 DO 31.12.20152018-09-04 do dziś
4OD 01.01.2016 DO 31.12.20162018-09-04 do dziś
5OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-09-04 do dziś
6OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-09-18 do dziś
4. Wzmianka o złożeniu sprawozdania z działalności podmiotu1OD 05.03.2013 DO 31.12.20132018-09-04 do dziś
2OD 01.01.2014 DO 31.12.20142018-09-04 do dziś
3OD 01.01.2015 DO 31.12.20152018-09-04 do dziś
4OD 01.01.2016 DO 31.12.20162018-09-04 do dziś
5OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-09-04 do dziś
6OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-09-18 do dziś
Rubryka 3 - Sprawozdania grupy kapitałowej
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalnosci statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
Brak wpisów
Rubryka 2 - Informacje o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 3 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o połączeniu, podziale lub przekształceniu
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 8 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów