FUNDACJA AFRICAN ROOTS W LIKWIDACJI

Stan na dzień 2020-11-27 godz. 22:44:20
Numer KRS: 0000453099
Numer REGON: 146560591
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2019-07-23
Ostatni wpis Nr wpisu12Data dokonania wpisu2019-07-23
Sygnatura akt[RDF/169895/19/100]
Oznaczenie sąduSYSTEM

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie rodzaju organizacjiFUNDACJA2013-02-28 do dziś
3. NazwaFUNDACJA AFRICAN ROOTS W LIKWIDACJI2018-05-15 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2013-02-28 do dziś
6. Czy podmiot posiada status organizacji pożytku publicznego?NIE2013-02-28 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo MAZOWIECKIE powiat WARSZAWA gmina WARSZAWA miejscowość WARSZAWA2016-03-16 do dziś
2. Adresmiejscowość WARSZAWA ulica UL. ADAMA JARZĘBSKIEGO nr domu 1 nr lokalu 74 kod pocztowy 01-853 poczta WARSZAWA kraj POLSKA 2016-03-16 do dziś
Rubryka 3 - Jednostki terenowe lub oddziały
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacje o statucie
1. Informacja o sporządzeniu lub zmianie statutu13 STYCZEŃ 2013 22.02.2013 R. ZMIANA STRONY TYTUŁOWEJ, § 1 PKT 1 I § 6 PKT 1 I PRZYJĘCIE TEKSTU JEDNOLITEGO STATUTU.2013-02-28 do dziś
227.01.2016 R. ZM. § 92016-03-16 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona organizacjaCZAS NIEOZNACZONY2013-02-28 do dziś
Rubryka 6 - Sposób powstania podmiotu
Brak wpisów
Rubryka 7 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 8 - Organ sprawujący nadzór
1. Nazwa organuMINISTER KULTURY I DZIEDZICTWA NARODOWEGO, PREZYDENT M.ST. WARSZAWY2013-02-28 do dziś

Dział 2

Rubryka 1 - Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu
Brak wpisów
Rubryka 2 - Organ nadzoru
Brak wpisów
Rubryka 3 - Prokurenci
Brak wpisów

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy147 19 Z POZOSTAŁA SPRZEDAŻ DETALICZNA PROWADZONA W NIEWYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH2013-02-28 do dziś
256 30 Z PRZYGOTOWYWANIE I PODAWANIE NAPOJÓW2013-02-28 do dziś
356 29 POZOSTAŁA USŁUGOWA DZIAŁALNOŚĆ GASTRONOMICZNA2013-02-28 do dziś
473 11 POZOSTAŁE USŁUGI REKLAMOWE2013-02-28 do dziś
590 0 DZIAŁALNOŚĆ TWÓRCZA ZWIĄZANA Z KULTURĄ I ROZRYWKĄ2013-02-28 do dziś
693 2 DZIAŁALNOŚĆ ROZRYWKOWA I REKREACYJNA2013-02-28 do dziś
790 01 Z DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z WYSTAWIANIEM PRZEDSTAWIEŃ ARTYSTYCZNYCH2013-02-28 do dziś
885 52 Z POZASZKOLNE FORMY EDUKACJI ARTYSTYCZNEJ2016-03-16 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianki o złożonych dokumentach
Rodzaj dokumentuNrData złożenia za okres od do
1. Wzmianka o złożeniu rocznego sprawozdania finansowego1data złożenia 22.12.2015 okres OD 03.01.2013 DO 31.12.20132016-03-16 do dziś
2data złożenia 22.12.2015 okres OD 01.01.2014 DO 31.12.20142016-03-16 do dziś
3data złożenia 15.05.2017 okres OD 01.01.2015 DO 31.12.20152017-05-19 do dziś
4data złożenia 12.05.2017 okres OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-05-19 do dziś
5data złożenia 17.08.2018 okres OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-08-17 do dziś
6data złożenia 23.07.2019 okres OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-07-23 do dziś
7data złożenia 23.07.2019 okres OD 01.01.2019 DO 30.06.20192019-07-23 do dziś
3. Wzmianka o złożeniu uchwały lub postanowienia o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego1OD 03.01.2013 DO 31.12.20132016-03-16 do dziś
2OD 01.01.2014 DO 31.12.20142016-03-16 do dziś
3OD 01.01.2015 DO 31.12.20152017-05-19 do dziś
4OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-05-19 do dziś
5OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-08-17 do dziś
6OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-07-23 do dziś
7OD 01.01.2019 DO 30.06.20192019-07-23 do dziś
Rubryka 3 - Cel działania organizacji
1. Cel działania organizacjiCELAMI FUNDACJI SĄ: 1. PROWADZENIE DZIAŁALNOŚCI EDUKACYJNEJ I KULTURALNEJ W ZAKRESIE TAŃCÓW AFRYKAŃSKICH I POKREWNYCH, ZWŁASZCZA W ZAKRESIE INICJOWANIA, WSPIERANIA I POMOCY W PRZEDSIĘWZIĘCIACH EDUKACYJNO-KULTURALNYCH DOTYCZĄCYCH MUZYKI I TAŃCA GENERALNIE. 2. ANIMACJA KULTURY. 3. PROMOCJA MUZYKI I TAŃCA WYWODZĄCYCH SIĘ Z KONTYNENTU AFRYKI. 4. INICJOWANIE WYMIANY KULTUROWEJ. 5. INTEGRACJA ŚRODOWISK AFRYKAŃSKICH I POKREWNYCH. 6. BUDZENIE I ROZWIJANIE TWÓRCZEJ AKTYWNOŚCI DZIECI I MŁODZIEŻY ZE SZCZEGÓLNYM ZWRÓCENIEM UWAGI NA ASPEKTY KULTUROWE I WSPÓLNE KORZENIE. 7. DZIAŁALNOŚĆ NA RZECZ MNIEJSZOŚCI NARODOWYCH I ETNICZNYCH MIESZKAJĄCYCH NA TERENIE RP 8. OCHRONA I PROMOCJA ZDROWIA. 9. NAUKA TAŃCA I MUZYKI, WYCHOWANIE, ORGANIZOWANIE WYPOCZYNKU DLA DZIECI I MŁODZIEŻY. 10. PROMOCJA KULTURY, SZTUKI INNYCH KULTUR W CELU SZERZENIA SZACUNKU I ZROZUMIENIA DLA INNYCH KULTUR. 11. OCHRONA WOLNOŚCI I PRAW CZŁOWIEKA ORAZ SWOBÓD OBYWATELSKICH, A TAKŻE DZIAŁAŃ WSPOMAGAJĄCYCH ROZWÓJ DEMOKRACJI NIEZALEŻNIE OD WYGLĄDU, KOLORU SKÓRY, POCHODZENIA CZY NARODOWOŚCI. 12. DZIAŁALNOŚĆ NA RZECZ INTEGRACJI MIĘDZYKULTUROWEJ ORAZ ROZWIJANIA KONTAKTÓW I WSPÓŁPRACY MIĘDZY SPOŁECZEŃSTWAMI. 13. POMOC SPECJALISTYCZNA OSOBOM MAJĄCYM ZŁE DOŚWIADCZENIE Z POWODU SWOJEGO POCHODZENIA. 14. ORGANIZOWANIE WYJAZDÓW WOLONTARIUSZY. 15. POMOC I WSPARCIE FINANSOWE DZIECI I MŁODZIEŻY SZKOLONYCH W BALETACH AFRYKAŃSKICH. 16. ORGANIZOWANIE WYMIANY KULTUROWEJ POPRZEZ SZKOLENIA W BALETACH AFRYKAŃSKICH. 17. DZIAŁALNOŚĆ NA RZECZ IMIGRANTÓW I UCHODŹCÓW W KRAJU I ZAGRANICĄ. 18. TWORZENIE I WSPIERANIE PLACÓWEK ARTYSTYCZNYCH W AFRYCE.2016-03-16 do dziś
Rubryka 4 - Przedmiot działalności statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
1. Informacja o otwarciu likwidacji01.04.2018 UCHWAŁA NR 2/2018 ZARZĄDU FUNDACJI,2018-05-15 do dziś
3. Sposób reprezentacji podmiotu przez likwidatorówJEDEN LIKWIDATOR SKŁADA OŚWIADCZENIA WOLI W IMIENIU FUNDACJI2018-05-15 do dziś
Podrubryka 1
Dane likwidatorów
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaZAKRZEWSKA2018-05-15 do dziś
2. ImionaANNA2018-05-15 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2018-05-15 do dziś
Rubryka 2 - Informacja o rozwiązaniu organizacji
1
1. Orzeczeniem sądu, uchwałą, czy zarządzeniem administracyjnymROZWIĄZANIE2018-05-15 do dziś
Rubryka 3 - Zarząd komisaryczny lub przymusowy lub przedstawiciel do prowadzenia bieżących spraw stowarzyszenia
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o połączeniu lub podziale
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 8 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów