FIRMA GASTRONOMICZNA KASJA BENTKOWSKA ADASZEWSKI SPÓŁKA JAWNA

Stan na dzień 2023-08-26 godz. 04:20:00
Numer KRS: 0000453040
Numer REGON: 146561797
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2013-03-01
Ostatni wpis Nr wpisu7Data dokonania wpisu2022-11-15
Sygnatura akt[RDF/457988/22/24]
Oznaczenie sąduSYSTEM

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejSPÓŁKA JAWNA2013-03-01 do dziś
3. Firma, pod którą spółka działaFIRMA GASTRONOMICZNA KASJA BENTKOWSKA ADASZEWSKI SPÓŁKA JAWNA2013-03-01 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2013-03-01 do dziś
6. Czy podmiot posiada status organizacji pożytku publicznego?NIE2013-03-01 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo MAZOWIECKIE powiat M. SIEDLCE gmina M. SIEDLCE miejscowość SIEDLCE2013-03-01 do dziś
2. Adresmiejscowość SIEDLCE ulica FLORIAŃSKA nr domu 40 kod pocztowy 08-110 poczta SIEDLCE kraj POLSKA 2013-03-01 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacje o umowie
1. Informacje o zawarciu lub zmianie umowy spółki112.02.2013 R.2013-03-01 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółkaCZAS NIEOZNACZONY2013-03-01 do dziś
Rubryka 6 - Sposób powstania spółki
Brak wpisów
Rubryka 7 - Dane wspólników
1
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaBENTKOWSKA2013-03-01 do dziś
2. ImionaMAŁGORZATA AGATA2013-03-01 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2013-03-01 do dziś
5. Czy wspólnik pozostaje w związku małżeńskim?TAK2013-03-01 do dziś
6. Czy została zawarta małżeńska umowa majątkowa?NIE2013-03-01 do dziś
7. Czy powstała rozdzielność majątkowa między małżonkami?NIE2013-03-01 do dziś
8. Czy wspólnik ma ograniczoną zdolność do czynności prawnych?NIE2013-03-01 do dziś
2
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaADASZEWSKI2013-03-01 do dziś
2. ImionaANDRZEJ ZYGMUNT2013-03-01 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2013-03-01 do dziś
5. Czy wspólnik pozostaje w związku małżeńskim?TAK2013-03-01 do dziś
6. Czy została zawarta małżeńska umowa majątkowa?TAK2013-03-01 do dziś
7. Czy powstała rozdzielność majątkowa między małżonkami?TAK2013-03-01 do dziś
8. Czy wspólnik ma ograniczoną zdolność do czynności prawnych?NIE2013-03-01 do dziś

Dział 2

Rubryka 1 - Uprawnieni do reprezentowania spółki
1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotuWSPÓLNICY REPREZENTUJĄCY SPÓŁKĘ2013-03-01 do dziś
2. Sposób reprezentacji podmiotuDO DOKONYWANIA CZYNNOŚCI PRAWNYCH ORAZ SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ WOLI W IMIENIU SPÓŁKI UPRAWNIONY JEST KAŻDY WSPÓLNIK SAMODZIELNIE ORAZ KAŻDY PROKURENT SAMODZIELNIE.2013-03-01 do dziś
Podrubryka 1
Dane wspólników reprezentujących spółkę
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaBENTKOWSKA2013-03-01 do dziś
2. ImionaMAŁGORZATA AGATA2013-03-01 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2013-03-01 do dziś
21. Nazwisko\Nazwa lub firmaADASZEWSKI2013-03-01 do dziś
2. ImionaANDRZEJ ZYGMUNT2013-03-01 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2013-03-01 do dziś
Rubryka 2 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 3 - Prokurenci
Brak wpisów

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy110 71 Z PRODUKCJA PIECZYWA; PRODUKCJA ŚWIEŻYCH WYROBÓW CIASTKARSKICH I CIASTEK2013-03-01 do dziś
247 22 Z SPRZEDAŻ DETALICZNA MIĘSA I WYROBÓW Z MIĘSA PROWADZONA W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH2013-03-01 do dziś
347 24 Z SPRZEDAŻ DETALICZNA PIECZYWA, CIAST, WYROBÓW CIASTKARSKICH I CUKIERNICZYCH PROWADZONA W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH2013-03-01 do dziś
455 90 Z POZOSTAŁE ZAKWATEROWANIE2013-03-01 do dziś
556 10 A RESTAURACJE I INNE STAŁE PLACÓWKI GASTRONOMICZNE2013-03-01 do dziś
656 10 B RUCHOME PLACÓWKI GASTRONOMICZNE2013-03-01 do dziś
756 21 Z PRZYGOTOWYWANIE I DOSTARCZANIE ŻYWNOŚCI DLA ODBIORCÓW ZEWNĘTRZNYCH (KATERING)2013-03-01 do dziś
856 29 Z POZOSTAŁA USŁUGOWA DZIAŁALNOŚĆ GASTRONOMICZNA2013-03-01 do dziś
956 30 Z PRZYGOTOWYWANIE I PODAWANIE NAPOJÓW2013-03-01 do dziś
1081 10 Z DZIAŁALNOŚĆ POMOCNICZA ZWIĄZANA Z UTRZYMANIEM PORZĄDKU W BUDYNKACH2013-03-01 do dziś
1181 21 Z NIESPECJALISTYCZNE SPRZĄTANIE BUDYNKÓW I OBIEKTÓW PRZEMYSŁOWYCH2013-03-01 do dziś
1210 85 Z WYTWARZANIE GOTOWYCH POSIŁKÓW I DAŃ2013-03-01 do dziś
1393 29 Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ ROZRYWKOWA I REKREACYJNA2013-03-01 do dziś
1410 89 Z PRODUKCJA POZOSTAŁYCH ARTYKUŁÓW SPOŻYWCZYCH, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA2013-03-01 do dziś
1546 31 Z SPRZEDAŻ HURTOWA OWOCÓW I WARZYW2013-03-01 do dziś
1646 32 Z SPRZEDAŻ HURTOWA MIĘSA I WYROBÓW Z MIĘSA2013-03-01 do dziś
1746 36 Z SPRZEDAŻ HURTOWA CUKRU, CZEKOLADY, WYROBÓW CUKIERNICZYCH I PIEKARSKICH2013-03-01 do dziś
1846 38 Z SPRZEDAŻ HURTOWA POZOSTAŁEJ ŻYWNOŚCI, WŁĄCZAJĄC RYBY, SKORUPIAKI I MIĘCZAKI2013-03-01 do dziś
1947 19 Z POZOSTAŁA SPRZEDAŻ DETALICZNA PROWADZONA W NIEWYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH2013-03-01 do dziś
2047 21 Z SPRZEDAŻ DETALICZNA OWOCÓW I WARZYW PROWADZONA W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH2013-03-01 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianki o złożonych dokumentach
Rodzaj dokumentuNrData złożenia za okres od do
5. Wzmianka o braku obowiązku sporządzenia i złożenia rocznego sprawozdania finansowego1OD 01.01.2021 DO 31.12.20212022-11-15 do dziś
2OD 01.01.2019 DO 31.12.20192022-11-15 do dziś
3OD 01.01.2020 DO 31.12.20202022-11-15 do dziś
Rubryka 3 - Sprawozdania grupy kapitałowej
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalności statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
Brak wpisów
Rubryka 2 - Informacje o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o połączeniu lub przekształceniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów