„DEPORTIVO” SPÓŁKA AKCYJNA

Stan na dzień 2021-05-13 godz. 11:04:37
Numer KRS: 0000452942
Numer REGON: 302324246
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2013-02-28
Ostatni wpis Nr wpisu8Data dokonania wpisu2016-02-03
Sygnatura akt[PO.VIII NS-REJ.KRS/299/16/719]
Oznaczenie sąduSĄD REJONOWY POZNAŃ-NOWE MIASTO I WILDA W POZNANIU, VIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejSPÓŁKA AKCYJNA2013-02-28 do dziś
2. Numer REGON\NIPREGON 302324246 NIP 77924109052013-02-28 do dziś
3. Firma, pod którą spółka działa„DEPORTIVO” SPÓŁKA AKCYJNA2015-11-30 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2013-02-28 do dziś
6. Czy podmiot posiada status organizacji pożytku publicznego?NIE2013-02-28 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo WIELKOPOLSKIE powiat POZNAŃ gmina POZNAŃ miejscowość POZNAŃ2015-11-30 do dziś
2. Adresmiejscowość POZNAŃ ulica UL. WOŹNA nr domu 9C nr lokalu 2 kod pocztowy 61-777 poczta POZNAŃ kraj POLSKA 2015-11-30 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacje o statucie
1. Informacja o sporządzeniu lub zmianie statutu119.12.2012 R., NOTARIUSZ DR MICHAŁ IŻYKOWSKI, KANCELARIA NOTARIALNA W LUBONIU PRZY ULICY PONIATOWSKIEGO 24M.2, 62-030 LUBOŃ, REP. A NR 4235/20122013-02-28 do dziś
2AKT NOTARIALNY Z DNIA 21.06.2013 R. SPORZĄDZONY PRZEZ NOTARIUSZA DRA MICHAŁA IŻYKOWSKIEGO PROWADZĄCEGO KANCELARIĘ NOTARIALNĄ W LUBONIU, ZMIANA: ART. 1 PKT 1, ART. 1 PKT 2 I ZMIANA ART. 2 PKT 2 POPRZEZ DODANIE PPKT OD 39 - 53, PRZYJĘTO TEKST JEDNOLITY STATUTU.2013-07-23 do dziś
330.06.2015 R., AKTEM NOTARIALNYM NUMER REP A 3926/2015, SPORZĄDZONYM PRZEZ NOTARIUSZA DR MICHAŁA IŻYKOWSKIEGO DOKONANO ZMIANY TREŚCI PUNKTÓW 1.1 ORAZ 1.2, PRZYJĘTO TEKST JEDNOLITY STATUTU SPÓŁKI2015-11-30 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółkaCZAS NIEOZNACZONY2013-02-28 do dziś
4. Czy statut przyznaje uprawnienia osobiste określonym akcjonariuszom lub tytuły uczestnictwa w dochodach lub majątku spółki nie wynikających z akcji?NIE2013-02-28 do dziś
5. Czy obligatoriusze mają prawo do udziałów w zysku?NIE2013-02-28 do dziś
Rubryka 6 - Sposób powstania spółki
Brak wpisów
Rubryka 7 - Dane jedynego akcjonariusza
1
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaKROTOSZYŃSKI2016-02-03 do dziś
2. ImionaKRZYSZTOF2016-02-03 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2016-02-03 do dziś
5. Informacja, czy akcjonariusz posiada całość akcji spółkiTAK2016-02-03 do dziś
Rubryka 8 - Kapitał spółki
1. Wysokość kapitału zakładowego100000,00 ZŁ2013-02-28 do dziś
3. Liczba akcji wszystkich emisji1000002013-02-28 do dziś
4. Wartość nominalna akcji1,00 ZŁ2013-02-28 do dziś
5. Kwotowe określenie części kapitału wpłaconego100000,00 ZŁ2013-02-28 do dziś
Podrubryka 1
Informacja o wniesieniu aportu
Brak wpisów
Rubryka 9 - Emisje akcji
11. Nazwa serii akcjiA2013-02-28 do dziś
2. Liczba akcji w danej serii1000002013-02-28 do dziś
3. Rodzaj uprzywilejowania i liczba akcji uprzywilejowanych lub informacja, że akcje nie są uprzywilejowaneAKCJE NIE SĄ UPRZYWILEJOWANE2013-02-28 do dziś
Rubryka 10 - Wzmianka o podjęciu uchwały o emisjach obligacji zamiennych
Brak wpisów
Rubryka 11
1. Czy zarząd lub rada administrująca są upoważnieni do emisji warrantów subskrypcyjnych?NIE2013-02-28 do dziś

Dział 2

Rubryka 1 - Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu
1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotuZARZĄD2013-02-28 do dziś
2. Sposób reprezentacji podmiotuDO REPREZENTOWANIA SPÓŁKI I SKŁADANIA W JEJ IMIENIU OŚWIADCZĘŃ WOLI W SPRAWACH MAJĄTKOWYCH I NIEMAJĄTKOWYCH ORAZ PODPISYWANIA W IMIENIU SPÓŁKI UPRAWNIONY JEST: - W RAZIE POWOŁANIA ZARZĄDU JEDNOOSOBOWEGO - PREZES ZARZĄDU, - W RAZIE POWOŁANIA ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO - WYMAGANE JEST WSPÓŁDZIAŁALNIE DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU LUB JEDNEGO CZŁONKA ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM.2013-02-28 do dziś
Podrubryka 1
Dane osób wchodzących w skład organu
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaKROTOSZYŃSKI2015-11-30 do dziś
2. ImionaKRZYSZTOF2015-11-30 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2015-11-30 do dziś
5. Funkcja w organie reprezentującymPREZES ZARZĄDU2015-11-30 do dziś
6. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2015-11-30 do dziś
Rubryka 2 - Organ nadzoru
1. Nazwa organuRADA NADZORCZA2013-02-28 do dziś
Podrubryka 1
Dane osób wchodzących w skład organu
11. NazwiskoKOWALSKI2015-03-23 do dziś
2. ImionaTOMASZ2015-03-23 do dziś
3. Numer PESEL***********2015-03-23 do dziś
Rubryka 3 - Prokurenci
Brak wpisów

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy156 10 A RESTAURACJE I INNE STAŁE PLACÓWKI GASTRONOMICZNE2015-03-23 do dziś
256 21 Z PRZYGOTOWYWANIE I DOSTARCZANIE ŻYWNOŚCI DLA ODBIORCÓW ZEWNĘTRZNYCH (KATERING)2015-03-23 do dziś
356 29 Z POZOSTAŁA USŁUGOWA DZIAŁALNOŚĆ GASTRONOMICZNA2015-03-23 do dziś
456 30 Z PRZYGOTOWYWANIE I PODAWANIE NAPOJÓW2015-03-23 do dziś
510 85 Z WYTWARZANIE GOTOWYCH POSIŁKÓW I DAŃ2015-03-23 do dziś
646 34 A SPRZEDAŻ HURTOWA NAPOJÓW ALKOHOLOWYCH2015-03-23 do dziś
746 34 B SPRZEDAŻ HURTOWA NAPOJÓW BEZALKOHOLOWYCH2015-03-23 do dziś
847 21 Z SPRZEDAŻ DETALICZNA OWOCÓW I WARZYW PROWADZONA W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH2015-03-23 do dziś
947 22 Z SPRZEDAŻ DETALICZNA MIĘSA I WYROBÓW Z MIĘSA PROWADZONA W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH2015-03-23 do dziś
1056 10 B RUCHOME PLACÓWKI GASTRONOMICZNE2015-03-23 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianki o złożonych dokumentach
Rodzaj dokumentuNrData złożenia za okres od do
1. Wzmianka o złożeniu rocznego sprawozdania finansowego1data złożenia 04.06.2014 okres OD 08.01.2013 DO 31.12.20132014-07-25 do dziś
2data złożenia 16.07.2015 okres OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-11-30 do dziś
2. Wzmianka o złożeniu opinii biegłego rewidenta1OD 08.01.2013 DO 31.12.20132014-07-25 do dziś
2OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-11-30 do dziś
3. Wzmianka o złożeniu uchwały lub postanowienia o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego1OD 08.01.2013 DO 31.12.20132014-07-25 do dziś
2OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-11-30 do dziś
4. Wzmianka o złożeniu sprawozdania z działalności podmiotu1OD 08.01.2013 DO 31.12.20132014-07-25 do dziś
2OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-11-30 do dziś
Rubryka 3 - Sprawozdania grupy kapitałowej
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalności statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
Brak wpisów
Rubryka 2 - Informacje o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 3 - Zarząd komisaryczny
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o połączeniu, podziale lub przekształceniu
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 8 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów