SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA INCZEW

Stan na dzień 2024-04-18 godz. 10:43:53
Numer KRS: 0000452906
Numer REGON: 101566717
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2013-02-27
Ostatni wpis Nr wpisu28Data dokonania wpisu2023-05-31
Sygnatura akt[RDF/492716/23/984]
Oznaczenie sąduSYSTEM

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejSPÓŁDZIELNIA2013-02-27 do dziś
3. NazwaSPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA INCZEW2013-02-27 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2013-02-27 do dziś
6. Czy podmiot posiada status organizacji pożytku publicznego?NIE2013-02-27 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo ŁÓDZKIE powiat SIERADZKI gmina WRÓBLEW miejscowość INCZEW2013-02-27 do dziś
2. Adresmiejscowość INCZEW nr domu 45 kod pocztowy 98-285 poczta WRÓBLEW kraj POLSKA 2013-02-27 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacje o statucie
1. Informacja o sporządzeniu lub zmianie statutu105 LISTOPADA 2012 R.2013-02-27 do dziś
225 KWIETNIA 2016 ROKU - ZMIENIONO § 5.2016-10-14 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółdzielniaCZAS NIEOZNACZONY2013-02-27 do dziś
Rubryka 6 - Sposób powstania podmiotu
Brak wpisów

Dział 2

Rubryka 1 - Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu
1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotuZARZĄD2013-02-27 do dziś
2. Sposób reprezentacji podmiotu- DWAJ CZŁONKOWIE ZARZĄDU ŁĄCZNIE ALBO - JEDEN CZŁONEK ZARZĄDU I PEŁNOMOCNIK2013-02-27 do dziś
Podrubryka 1
Dane osób wchodzących w skład organu
11. NazwiskoKUHN2016-10-14 do dziś
2. ImionaWALDEMAR2016-10-14 do dziś
3. Numer PESEL***********2016-10-14 do dziś
4. Funkcja w organie reprezentującymCZŁONEK ZARZĄDU2016-10-14 do dziś
5. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2016-10-14 do dziś
21. NazwiskoSIERADZAN2016-10-14 do dziś
2. ImionaHENRYKA2016-10-14 do dziś
3. Numer PESEL***********2016-10-14 do dziś
4. Funkcja w organie reprezentującymZ-CA PREZESA ZARZĄDU2016-10-14 do dziś
5. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2016-10-14 do dziś
31. NazwiskoPRZYBYŁEK2013-02-27 do dziś
2. ImionaELŻBIETA2013-02-27 do dziś
3. Numer PESEL***********2013-02-27 do dziś
4. Funkcja w organie reprezentującymPREZES ZARZĄDU2016-10-14 do dziś
5. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2013-02-27 do dziś
Rubryka 2 - Organ nadzoru
1. Nazwa organuRADA NADZORCZA2013-02-27 do dziś
Podrubryka 1
Dane osób wchodzących w skład organu
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaDALECKI2017-10-17 do dziś
2. ImionaJACEK2017-10-17 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2017-10-17 do dziś
21. Nazwisko\Nazwa lub firmaPŁUCIENNIK2013-02-27 do dziś
2. ImionaALICJA2013-02-27 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2013-02-27 do dziś
31. Nazwisko\Nazwa lub firmaCZEKALIK2013-02-27 do dziś
2. ImionaSYLWIA KRYSTYNA2013-02-27 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2013-02-27 do dziś
Rubryka 3 - Prokurenci
Brak wpisów
Rubryka 4 - Pełnomocnicy
Brak wpisów

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy168 32 Z ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI WYKONYWANE NA ZLECENIE2013-02-27 do dziś
268 20 Z WYNAJEM I ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI WŁASNYMI LUB DZIERŻAWIONYMI2013-02-27 do dziś
381 10 Z DZIAŁALNOŚĆ POMOCNICZA ZWIĄZANA Z UTRZYMANIEM PORZĄDKU W BUDYNKACH2013-02-27 do dziś
468 10 Z KUPNO I SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI NA WŁASNY RACHUNEK2013-02-27 do dziś
535 30 Z WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W PARĘ WODNĄ, GORĄCĄ WODĘ I POWIETRZE DO UKŁADÓW KLIMATYZACYJNYCH2016-10-14 do dziś
2. Przedmiot pozostałej działalności przedsiębiorcy137 00 Z ODPROWADZANIE I OCZYSZCZANIE ŚCIEKÓW2016-10-14 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianki o złożonych dokumentach
Rodzaj dokumentuNrData złożenia za okres od do
1. Wzmianka o złożeniu rocznego sprawozdania finansowego1data złożenia 21.09.2015 okres OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-10-30 do dziś
2data złożenia 21.09.2015 okres OD 27.02.2013 DO 31.12.20132015-10-30 do dziś
3data złożenia 20.06.2016 okres OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-08-03 do dziś
4data złożenia 26.05.2017 okres OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-06-29 do dziś
5data złożenia 09.05.2018 okres OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-05-09 do dziś
6data złożenia 06.06.2019 okres OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-06-06 do dziś
7data złożenia 20.08.2020 okres OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-08-20 do dziś
8data złożenia 01.07.2021 okres OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-07-01 do dziś
9data złożenia 27.05.2022 okres OD 01.01.2021 DO 31.12.20212022-05-27 do dziś
10data złożenia 31.05.2023 okres OD 01.01.2022 DO 31.12.20222023-05-31 do dziś
3. Wzmianka o złożeniu uchwały lub postanowienia o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego1OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-10-30 do dziś
2OD 27.02.2013 DO 31.12.20132015-10-30 do dziś
3OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-08-03 do dziś
4OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-06-29 do dziś
5OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-05-09 do dziś
6OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-06-06 do dziś
7OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-08-20 do dziś
8OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-07-01 do dziś
9OD 01.01.2021 DO 31.12.20212022-05-27 do dziś
10OD 01.01.2022 DO 31.12.20222023-05-31 do dziś
4. Wzmianka o złożeniu sprawozdania z działalności podmiotu1OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-10-30 do dziś
2OD 27.02.2013 DO 31.12.20132015-10-30 do dziś
3OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-08-03 do dziś
4OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-06-29 do dziś
5OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-05-09 do dziś
6OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-06-06 do dziś
7OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-08-20 do dziś
8OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-07-01 do dziś
9OD 01.01.2021 DO 31.12.20212022-05-27 do dziś
10OD 01.01.2022 DO 31.12.20222023-05-31 do dziś
Rubryka 3
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalnosci statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
Brak wpisów
Rubryka 2 - Informacja o połączeniu\podziale lub przekształceniu spółdzielni
Brak wpisów
Rubryka 3 - Zarząd komisaryczny
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów