LA FONTAINE BLEUE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Stan na dzień 2024-07-16 godz. 13:18:23
Numer KRS: 0000452498
Numer REGON: 122799394
Numer NIP: 6793090448
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2013-02-25
Ostatni wpis Nr wpisu33Data dokonania wpisu2024-03-29
Sygnatura akt[RDF/589900/24/984]
Oznaczenie sąduSYSTEM

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2013-02-25 do dziś
3. Firma, pod którą spółka działaLA FONTAINE BLEUE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2013-02-25 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2013-02-25 do dziś
6. Czy podmiot posiada status organizacji pożytku publicznego?NIE2013-02-25 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo ŚLĄSKIE powiat CHORZÓW gmina CHORZÓW miejscowość CHORZÓW2015-03-17 do dziś
2. Adresmiejscowość CHORZÓW ulica UL. BOLESŁAWA CHROBREGO nr domu 13 kod pocztowy 41-500 poczta CHORZÓW kraj POLSKA 2015-05-27 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacje o umowie
1. Informacja o zawarciu lub zmianach umowy spółki122.02.20132013-02-25 do dziś
228.01.2015R., REPERTORIUM A NR 391/2015, NOTARIUSZ DR PAWEŁ BLAJER, KANCELARIA NOTARIALNA W KRAKOWIE, ZMIANA: §3, §6, §82015-03-17 do dziś
302.06.2016R., REP A NR 2249/2016, NOTARIUSZ DR PAWEŁ BLAJER, KANCELARIA NOTARIALNA W KRAKOWIE. ZMIENIONO §4.2016-08-01 do dziś
402.08.2023 REPERTORIUM A NUMER 2328/2023 NOTARIUSZ RAFAŁ MIKLASZEWSKI KANCELARIA NOTARIALNA W KRAKOWIE PRZY UL. SAREGO 19/2, ZMIANA UMOWY SPÓŁKI POPRZEZ NADANIE JEJ W CAŁOŚCI NOWEGO BRZMIENIA2023-11-16 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółkaCZAS NIEOZNACZONY2013-02-25 do dziś
3. Wspólnik może mieć:WIĘKSZĄ LICZBĘ UDZIAŁÓW2013-02-25 do dziś
Rubryka 6 - Sposób powstania spółki
Brak wpisów
Rubryka 7 - Dane wspólników
1
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaSZCZYGIELSKI2013-02-25 do dziś
2. ImionaTOMASZ KRZYSZTOF2013-02-25 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2013-02-25 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały10 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 50.000,00 ZŁ2013-02-25 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?TAK2013-02-25 do dziś
Rubryka 8 - Kapitał spółki
1. Wysokość kapitału zakładowego50000,00 ZŁ2013-02-25 do dziś
Podrubryka 1
Informacja o wniesieniu aportu
Brak wpisów
Rubryka 9 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 10 - Nie dotyczy
Brak wpisów

Dział 2

Rubryka 1 - Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu
1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotuZARZĄD2013-02-25 do dziś
2. Sposób reprezentacji podmiotuDO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI JEST UPOWAŻNIONY KAŻDY Z CZŁONKÓW ZARZĄDU SAMODZIELNIE2013-02-25 do dziś
Podrubryka 1
Dane osób wchodzących w skład organu
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaBORGOSZ2023-11-16 do dziś
2. ImionaPRZEMYSŁAW2023-11-16 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2023-11-16 do dziś
5. Funkcja w organie reprezentującymCZŁONEK ZARZĄDU2023-11-16 do dziś
6. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2023-11-16 do dziś
Rubryka 2 - Organ nadzoru
Brak wpisów
Rubryka 3 - Prokurenci
11. NazwiskoSZCZYGIELSKI2023-11-16 do dziś
2. ImionaTOMASZ2023-11-16 do dziś
3. Numer PESEL***********2023-11-16 do dziś
4. Rodzaj prokuryPROKURA SAMOISTNA2023-11-16 do dziś

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy147 HANDEL DETALICZNY, Z WYŁĄCZENIEM HANDLU DETALICZNEGO POJAZDAMI SAMOCHODOWYMI2013-02-25 do dziś
246 HANDEL HURTOWY, Z WYŁĄCZENIEM HANDLU POJAZDAMI SAMOCHODOWYMI2013-02-25 do dziś
347 77 Z SPRZEDAŻ DETALICZNA ZEGARKÓW, ZEGARÓW I BIŻUTERII PROWADZONA W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH2016-08-01 do dziś
2. Przedmiot pozostałej działalności przedsiębiorcy114 1 PRODUKCJA ODZIEŻY, Z WYŁĄCZENIEM WYROBÓW FUTRZARSKICH2016-08-01 do dziś
215 2 PRODUKCJA OBUWIA2016-08-01 do dziś
346 48 SPRZEDAŻ HURTOWA ZEGARKÓW, ZEGARÓW I BIŻUTERII2016-08-01 do dziś
446 42 Z SPRZEDAŻ HURTOWA ODZIEŻY I OBUWIA2016-08-01 do dziś
595 25 NAPRAWA ZEGARÓW, ZEGARKÓW ORAZ BIŻUTERII2016-08-01 do dziś
674 1 DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE SPECJALISTYCZNEGO PROJEKTOWANIA2016-08-01 do dziś
796 09 POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA2016-08-01 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianki o złożonych dokumentach
Rodzaj dokumentuNrData złożenia za okres od do
1. Wzmianka o złożeniu rocznego sprawozdania finansowego1data złożenia 30.10.2015 okres OD 01.01.2014 DO 31.12.20142016-01-11 do dziś
2data złożenia 06.07.2016 okres OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-09-14 do dziś
3data złożenia 13.06.2017 okres OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-07-24 do dziś
4data złożenia 21.09.2017 okres OD 01.02.2013 DO 31.12.20132017-11-14 do dziś
5data złożenia 14.03.2018 okres OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-04-23 do dziś
6data złożenia 03.08.2019 okres OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-08-05 do dziś
7data złożenia 29.09.2020 okres OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-09-29 do dziś
8data złożenia 30.04.2021 okres OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-04-30 do dziś
9data złożenia 01.07.2022 okres OD 01.01.2021 DO 31.12.20212022-07-01 do dziś
10data złożenia 05.09.2023 okres OD 01.01.2022 DO 31.12.20222023-09-05 do dziś
11data złożenia 29.03.2024 okres OD 01.01.2023 DO 31.12.20232024-03-29 do dziś
3. Wzmianka o złożeniu uchwały lub postanowienia o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego1OD 01.01.2014 DO 31.12.20142016-01-11 do dziś
2OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-09-14 do dziś
3OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-07-24 do dziś
4OD 01.02.2013 DO 31.12.20132017-11-14 do dziś
5OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-04-23 do dziś
6OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-08-05 do dziś
7OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-09-29 do dziś
8OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-04-30 do dziś
9OD 01.01.2021 DO 31.12.20212022-07-01 do dziś
10OD 01.01.2022 DO 31.12.20222023-09-05 do dziś
11OD 01.01.2023 DO 31.12.20232024-03-29 do dziś
4. Wzmianka o złożeniu sprawozdania z działalności podmiotu1OD 01.01.2014 DO 31.12.20142016-01-11 do dziś
2OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-09-14 do dziś
3OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-07-24 do dziś
4OD 01.02.2013 DO 31.12.20132017-11-14 do dziś
5OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-04-23 do dziś
6OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-08-05 do dziś
7OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-09-29 do dziś
8OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-04-30 do dziś
9OD 01.01.2021 DO 31.12.20212022-07-01 do dziś
10OD 01.01.2022 DO 31.12.20222023-09-05 do dziś
11OD 01.01.2023 DO 31.12.20232024-03-29 do dziś
Rubryka 3 - Sprawozdania grupy kapitałowej
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalnosci statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
Brak wpisów
Rubryka 2 - Informacje o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 3 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o połączeniu, podziale lub przekształceniu
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 8 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów