EWANT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA

Stan na dzień 2021-08-02 godz. 07:59:03
Numer KRS: 0000452153
Numer REGON: 146550954
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2013-02-22
Ostatni wpis Nr wpisu8Data dokonania wpisu2016-07-08
Sygnatura akt[WA.XIII NS-REJ.KRS/32938/16/262]
Oznaczenie sąduSĄD REJONOWY DLA M.ST. WARSZAWY W WARSZAWIE, XIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejSPÓŁKA KOMANDYTOWA2013-02-22 do dziś
3. Firma, pod którą spółka działaEWANT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA2013-02-22 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2013-02-22 do dziś
6. Czy podmiot posiada status organizacji pożytku publicznego?NIE2013-02-22 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo MAZOWIECKIE powiat WARSZAWA gmina WARSZAWA miejscowość WARSZAWA2015-08-27 do dziś
2. Adresmiejscowość WARSZAWA ulica UL. EDWARDA GIBALSKIEGO nr domu 9 nr lokalu 20 kod pocztowy 01-190 poczta WARSZAWA kraj POLSKA 2016-07-08 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacje o umowie
1. Informacje o zawarciu lub zmianie umowy spółki1UMOWA SPÓŁKI KOMANDYTOWEJ Z DNIA 10 STYCZNIA 2013 ROKU ZAWARTA PRZED NOTARIUSZEM MAGDALENĄ ARENDT W KANCELARII NOTARIALNEJ W WARSZAWIE PRZY UL. MELOMANÓW NR 10 LOK. 4, PROWADZONEJ NA ZASADACH SPÓŁKI PARTNERSKIEJ Z NOTARIUSZEM ANETĄ LESZCZYŃSKĄ, REPERTORIUM A NR 70/20132013-02-22 do dziś
229 CZERWCA 2015 R., REP. A NR 2727/2015, KANCELARIA NOTARIALNA ARTUR LEONARSKI W WARSZAWIE. ZMIANA § 2 UST.1, § 3 UST.3, § 4 UST.2, § 5 UST.1, § 7 UST.2 TEKST JEDNOLITY2015-08-27 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółkaCZAS NIEOZNACZONY2013-02-22 do dziś
Rubryka 6 - Sposób powstania spółki
Brak wpisów
Rubryka 7 - Dane wspólników
1
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaEWANT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2013-02-22 do dziś
3. Numer PESEL\REGON1464141682013-02-22 do dziś
4. Numer KRS0000441859 2013-02-22 do dziś
9. Czy wspólnik jest komandytariuszem?NIE2013-02-22 do dziś
Podrubryka 1
Wkład wniesiony
Brak wpisów
Podrubryka 2
Wkład zwrócony
Brak wpisów
2
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaKLAWIŃSKI2015-03-30 do dziś
2. ImionaADRIAN2015-03-30 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2015-03-30 do dziś
5. Czy wspólnik pozostaje w związku małżeńskim?NIE2015-03-30 do dziś
8. Czy wspólnik ma ograniczoną zdolność do czynności prawnych?NIE2015-03-30 do dziś
9. Czy wspólnik jest komandytariuszem?TAK2015-03-30 do dziś
10. Wysokość sumy komandytowej2.000 ZŁOTYCH2015-03-30 do dziś
11. Wartość wkładu umówionego2.000 ZŁOTYCH2015-03-30 do dziś
12. Czy jest w tym wkład niepieniężny?NIE2015-03-30 do dziś
Podrubryka 1
Wkład wniesiony
Brak wpisów
Podrubryka 2
Wkład zwrócony
Brak wpisów

Dział 2

Rubryka 1 - Uprawnieni do reprezentowania spółki
1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotuWSPÓLNICY REPREZENTUJĄCY SPÓŁKĘ2013-02-22 do dziś
2. Sposób reprezentacji podmiotuDO SKŁADANIA I PRZYJMOWANIA OŚWIADCZEŃ WOLI W IMIENIU SPÓŁKI UPOWAŻNIONY JEST KOMPLEMENTARIUSZ SAMODZIELNIE - SPÓŁKA POD FIRMĄ EWANT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ REPREZENTOWANA PRZEZ ZARZĄD TEJŻE SPÓŁKI, ZGODNIE ZE SPOSOBEM REPREZENTACJI. DO REPREZENTOWANIA SPÓŁKI EWANT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W TYM PODPISYWANIA I SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI UPOWAŻNIONY JEST KAŻDY CZŁONEK ZARZĄDU SPÓŁKI DZIAŁAJĄCY SAMODZIELNIE. ZARZĄD SPÓŁKI EWANT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W SKŁADZIE: MATEUSZ MICHALAK - PREZES ZARZĄDU.2013-02-22 do dziś
Podrubryka 1
Dane wspólników reprezentujących spółkę
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaEWANT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2013-02-22 do dziś
3. Numer PESEL\REGON1464141682013-02-22 do dziś
4. Numer KRS0000441859 2013-02-22 do dziś
Rubryka 2 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 3 - Prokurenci
11. NazwiskoKLAWIŃSKI2015-01-15 do dziś
2. ImionaADRIAN2015-01-15 do dziś
3. Numer PESEL***********2015-01-15 do dziś
4. Rodzaj prokuryUDZIELONA PROKURA JEST PROKURĄ ŁĄCZNĄ I DLA WAŻNOŚCI CZYNNOŚCI PODJĘTEJ W IMIENIU SPÓŁKI POTRZEBNE JEST WSPÓLNE ZŁOŻENIE ZGODNYCH OŚWIADCZEŃ WOLI PRZEZ DWÓCH PROKURENTÓW LUB PRZEZ PROKURENTA ŁĄCZNIE Z KOMPLEMENTARIUSZEM SPÓŁKI2015-01-15 do dziś

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy146 43 Z SPRZEDAŻ HURTOWA ELEKTRYCZNYCH ARTYKUŁÓW UŻYTKU DOMOWEGO2013-02-22 do dziś
282 99 Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ WSPOMAGAJĄCA PROWADZENIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA2013-02-22 do dziś
317 23 Z PRODUKCJA ARTYKUŁÓW PIŚMIENNYCH2013-02-22 do dziś
446 75 Z SPRZEDAŻ HURTOWA WYROBÓW CHEMICZNYCH2013-02-22 do dziś
546 49 SPRZEDAŻ HURTOWA POZOSTAŁYCH ARTYKUŁÓW UŻYTKU DOMOWEGO2013-02-22 do dziś
646 51 Z SPRZEDAŻ HURTOWA KOMPUTERÓW, URZĄDZEŃ PERYFERYJNYCH I OPROGRAMOWANIA2013-02-22 do dziś
746 90 Z SPRZEDAŻ HURTOWA NIEWYSPECJALIZOWANA2013-02-22 do dziś
847 19 Z POZOSTAŁA SPRZEDAŻ DETALICZNA PROWADZONA W NIEWYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH2013-02-22 do dziś
947 41 Z SPRZEDAŻ DETALICZNA KOMPUTERÓW, URZĄDZEŃ PERYFERYJNYCH I OPROGRAMOWANIA PROWADZONA W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH2013-02-22 do dziś
1047 99 Z POZOSTAŁA SPRZEDAŻ DETALICZNA PROWADZONA POZA SIECIĄ SKLEPOWĄ, STRAGANAMI I TARGOWISKAMI2013-02-22 do dziś
1146 51 Z SPRZEDAŻ HURTOWA KOMPUTERÓW, URZĄDZEŃ PERYFERYJNYCH I OPROGRAMOWANIA.2015-01-15 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianki o złożonych dokumentach
Brak wpisów
Rubryka 3 - Sprawozdania grupy kapitałowej
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalności statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
Brak wpisów
Rubryka 2 - Informacje o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o połączeniu lub przekształceniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów