„APTEKA STARA” JOLANTA KUSTRA I SŁAWOMIRA PIETRZAK SPÓŁKA JAWNA

Stan na dzień 2024-05-25 godz. 08:03:22
Numer KRS: 0000452034
Numer REGON: 022086510
Numer NIP: 8862979753
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2013-02-20
Ostatni wpis Nr wpisu16Data dokonania wpisu2023-04-27
Sygnatura akt[RDF/483943/23/398]
Oznaczenie sąduSYSTEM

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejSPÓŁKA JAWNA2013-02-20 do dziś
3. Firma, pod którą spółka działa„APTEKA STARA” JOLANTA KUSTRA I SŁAWOMIRA PIETRZAK SPÓŁKA JAWNA2013-02-20 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2013-02-20 do dziś
6. Czy podmiot posiada status organizacji pożytku publicznego?NIE2013-02-20 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo DOLNOŚLĄSKIE powiat WAŁBRZYSKI gmina GŁUSZYCA miejscowość GŁUSZYCA2013-02-20 do dziś
2. Adresmiejscowość GŁUSZYCA ulica GRUNWALDZKA nr domu 23 kod pocztowy 58-340 poczta GŁUSZYCA kraj POLSKA 2013-02-20 do dziś
3. Adres poczty elektronicznejAPTEKASTARA@ONET.PL2013-02-20 do dziś
4. Adres strony internetowejWWW.APTEKASTARA.PL2013-02-20 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacje o umowie
1. Informacje o zawarciu lub zmianie umowy spółki131.01.2013 R.2013-02-20 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółkaCZAS NIEOZNACZONY2013-02-20 do dziś
Rubryka 6 - Sposób powstania spółki
Brak wpisów
Rubryka 7 - Dane wspólników
1
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaKUSTRA2013-02-20 do dziś
2. ImionaJOLANTA2013-02-20 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2013-02-20 do dziś
5. Czy wspólnik pozostaje w związku małżeńskim?TAK2013-02-20 do dziś
6. Czy została zawarta małżeńska umowa majątkowa?TAK2013-02-20 do dziś
7. Czy powstała rozdzielność majątkowa między małżonkami?TAK2013-02-20 do dziś
8. Czy wspólnik ma ograniczoną zdolność do czynności prawnych?NIE2013-02-20 do dziś
2
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaPIETRZAK2013-02-20 do dziś
2. ImionaSŁAWOMIRA DANUTA2013-02-20 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2013-02-20 do dziś
5. Czy wspólnik pozostaje w związku małżeńskim?TAK2013-05-27 do dziś
6. Czy została zawarta małżeńska umowa majątkowa?TAK2013-05-27 do dziś
7. Czy powstała rozdzielność majątkowa między małżonkami?TAK2013-05-27 do dziś
8. Czy wspólnik ma ograniczoną zdolność do czynności prawnych?NIE2013-02-20 do dziś

Dział 2

Rubryka 1 - Uprawnieni do reprezentowania spółki
1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotuWSPÓLNICY REPREZENTUJĄCY SPÓŁKĘ2013-02-20 do dziś
2. Sposób reprezentacji podmiotuKAŻDY WSPÓLNIK MA PRAWO REPREZENTOWAĆ SPÓŁKĘ. DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ WOLI I PODPISYWANIA W IMIENIU SPÓŁKI DOKUMENTÓW RODZĄCYCH ZOBOWIĄZANIA DO KWOTY 10.000 PLN NETTO WŁĄCZNIE KAŻDY ZE WSPÓLNIKÓW MOŻE DZIAŁAĆ SAMODZIELNIE, A POWYŻEJ TEJ KWOTY WYMAGANE JEST WSPÓŁDZIAŁANIE DWÓCH WSPÓLNIKÓW LUB WSPÓLNIKA Z PROKURENTEM ŁĄCZNIE2013-02-20 do dziś
Podrubryka 1
Dane wspólników reprezentujących spółkę
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaKUSTRA2013-02-20 do dziś
2. ImionaJOLANTA2013-02-20 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2013-02-20 do dziś
21. Nazwisko\Nazwa lub firmaPIETRZAK2013-02-20 do dziś
2. ImionaSŁAWOMIRA DANUTA2013-02-20 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2013-02-20 do dziś
Rubryka 2 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 3 - Prokurenci
Brak wpisów

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy147 74 Z SPRZEDAŻ DETALICZNA WYROBÓW MEDYCZNYCH, WŁĄCZAJĄC ORTOPEDYCZNE, PROWADZONA W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH2013-02-20 do dziś
247 75 Z SPRZEDAŻ DETALICZNA KOSMETYKÓW I ARTYKUŁÓW TOALETOWYCH PROWADZONA W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH2013-02-20 do dziś
347 91 Z SPRZEDAŻ DETALICZNA PROWADZONA PRZEZ DOMY SPRZEDAŻY WYSYŁKOWEJ LUB INTERNET2013-02-20 do dziś
421 20 Z PRODUKCJA LEKÓW I POZOSTAŁYCH WYROBÓW FARMACEUTYCZNYCH2013-02-20 do dziś
547 73 Z SPRZEDAŻ DETALICZNA WYROBÓW FARMACEUTYCZNYCH PROWADZONA W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH2022-10-21 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianki o złożonych dokumentach
Rodzaj dokumentuNrData złożenia za okres od do
5. Wzmianka o braku obowiązku sporządzenia i złożenia rocznego sprawozdania finansowego1OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-07-19 do dziś
2OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-07-20 do dziś
3OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-07-21 do dziś
4OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-07-21 do dziś
5OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-05-15 do dziś
6OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-06-25 do dziś
7OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-06-22 do dziś
8OD 01.01.2021 DO 31.12.20212022-05-04 do dziś
9OD 01.01.2022 DO 31.12.20222023-04-27 do dziś
Rubryka 3 - Sprawozdania grupy kapitałowej
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalności statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
Brak wpisów
Rubryka 2 - Informacje o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o połączeniu lub przekształceniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów