APTEKA „SŁONECZNA” MGR FARM. ANNA I RYSZARD KAMIŃSCY SPÓŁKA JAWNA

Stan na dzień 2024-05-27 godz. 10:19:56
Numer KRS: 0000452009
Numer REGON: 871529022
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2013-02-21
Ostatni wpis Nr wpisu13Data dokonania wpisu2024-01-08
Sygnatura akt[RDF/576575/24/718]
Oznaczenie sąduSYSTEM

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejSPÓŁKA JAWNA2013-02-21 do dziś
3. Firma, pod którą spółka działaAPTEKA „SŁONECZNA” MGR FARM. ANNA I RYSZARD KAMIŃSCY SPÓŁKA JAWNA2013-02-21 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2013-02-21 do dziś
6. Czy podmiot posiada status organizacji pożytku publicznego?NIE2013-02-21 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo KUJAWSKO-POMORSKIE powiat M. GRUDZIĄDZ gmina M. GRUDZIĄDZ miejscowość GRUDZIĄDZ2013-02-21 do dziś
2. Adresmiejscowość GRUDZIĄDZ ulica LEGIONÓW nr domu 81 kod pocztowy 86-300 poczta GRUDZIĄDZ kraj POLSKA 2013-02-21 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacje o umowie
1. Informacje o zawarciu lub zmianie umowy spółki117.12.2012 R.2013-02-21 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółkaCZAS NIEOZNACZONY2013-02-21 do dziś
Rubryka 6 - Sposób powstania spółki
1. Określenie okoliczności powstaniaPRZEKSZTAŁCENIE2013-02-21 do dziś
2. Opis sposobu powstania spółki oraz informacja o uchwaleSPÓŁKA POWSTAŁA Z PRZEKSZTAŁCENIA SPÓŁKI CYWILNEJ ZAWARTEJ W DNIU 10.11.2000 R., POMIĘDZY JADWIGĄ ROŻNIAK, ANNĄ KAMIŃSKĄ ORAZ RYSZARDEM KAMIŃSKIM. ANNA KAMIŃSKA APTEKA „SŁONECZNA” APTEKA „NA RZĄDZU” RYSZARD KAMIŃSKI, CENTRALNA EWIDENCJA INFORMACJI O DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ NR REGON 871529022. UCHWAŁA WSPÓLNIKÓW O PRZEKSZTAŁCENIU NR 1/2012 Z 17 GRUDNIA 2012 R.2013-02-21 do dziś
Podrubryka 1
Podmiot, z którego powstała spółka
Brak wpisów
Rubryka 7 - Dane wspólników
1
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaKAMIŃSKI2013-02-21 do dziś
2. ImionaRYSZARD2013-02-21 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2013-02-21 do dziś
5. Czy wspólnik pozostaje w związku małżeńskim?TAK2013-02-21 do dziś
6. Czy została zawarta małżeńska umowa majątkowa?NIE2013-02-21 do dziś
7. Czy powstała rozdzielność majątkowa między małżonkami?NIE2013-02-21 do dziś
8. Czy wspólnik ma ograniczoną zdolność do czynności prawnych?NIE2013-02-21 do dziś
2
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaKAMIŃSKA2013-02-21 do dziś
2. ImionaANNA2013-02-21 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2013-02-21 do dziś
5. Czy wspólnik pozostaje w związku małżeńskim?TAK2013-02-21 do dziś
6. Czy została zawarta małżeńska umowa majątkowa?NIE2013-02-21 do dziś
7. Czy powstała rozdzielność majątkowa między małżonkami?NIE2013-02-21 do dziś
8. Czy wspólnik ma ograniczoną zdolność do czynności prawnych?NIE2013-02-21 do dziś

Dział 2

Rubryka 1 - Uprawnieni do reprezentowania spółki
1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotuWSPÓLNICY REPREZENTUJĄCY SPÓŁKĘ2013-02-21 do dziś
2. Sposób reprezentacji podmiotuDO REPREZENTOWANIA ORAZ DO PROWADZENIA WSZELKICH SPRAW SPÓŁKI UPRAWNIONY JEST KAŻDY ZE WSPÓLNIKÓW SAMODZIELNIE.2013-02-21 do dziś
Podrubryka 1
Dane wspólników reprezentujących spółkę
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaKAMIŃSKI2013-02-21 do dziś
2. ImionaRYSZARD2013-02-21 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2013-02-21 do dziś
21. Nazwisko\Nazwa lub firmaKAMIŃSKA2013-02-21 do dziś
2. ImionaANNA2013-02-21 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2013-02-21 do dziś
Rubryka 2 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 3 - Prokurenci
Brak wpisów

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy147 73 Z SPRZEDAŻ DETALICZNA WYROBÓW FARMACEUTYCZNYCH PROWADZONA W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH2013-02-21 do dziś
247 74 Z SPRZEDAŻ DETALICZNA WYROBÓW MEDYCZNYCH, WŁĄCZAJĄC ORTOPEDYCZNE, PROWADZONA W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH2013-02-21 do dziś
347 75 Z SPRZEDAŻ DETALICZNA KOSMETYKÓW I ARTYKUŁÓW TOALETOWYCH PROWADZONA W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH2013-02-21 do dziś
468 20 Z WYNAJEM I ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI WŁASNYMI LUB DZIERŻAWIONYMI2013-02-21 do dziś
570 22 Z POZOSTAŁE DORADZTWO W ZAKRESIE PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ I ZARZĄDZANIA2013-02-21 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianki o złożonych dokumentach
Rodzaj dokumentuNrData złożenia za okres od do
5. Wzmianka o braku obowiązku sporządzenia i złożenia rocznego sprawozdania finansowego1OD 01.01.2015 DO 31.12.20152018-09-27 do dziś
2OD 01.01.2016 DO 31.12.20162018-09-27 do dziś
3OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-07-23 do dziś
4OD 01.01.2017 DO 31.12.20172019-09-03 do dziś
5OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-04-30 do dziś
6OD 01.01.2019 DO 31.12.20192021-06-22 do dziś
7OD 01.01.2021 DO 31.12.20212022-02-04 do dziś
8OD 01.01.2022 DO 31.12.20222024-01-08 do dziś
Rubryka 3 - Sprawozdania grupy kapitałowej
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalności statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
Brak wpisów
Rubryka 2 - Informacje o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o połączeniu lub przekształceniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów