TAMAR SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Stan na dzień 2024-06-19 godz. 15:49:34
Numer KRS: 0000451918
Numer REGON: 302367244
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2013-02-25
Ostatni wpis Nr wpisu21Data dokonania wpisu2023-06-13
Sygnatura akt[RDF/497196/23/797]
Oznaczenie sąduSYSTEM

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2013-02-25 do dziś
3. Firma, pod którą spółka działaTAMAR SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2013-02-25 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2013-02-25 do dziś
6. Czy podmiot posiada status organizacji pożytku publicznego?NIE2013-02-25 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo WIELKOPOLSKIE powiat POZNAŃSKI gmina KLESZCZEWO miejscowość KOMORNIKI2013-02-25 do dziś
2. Adresmiejscowość KOMORNIKI nr domu 40 kod pocztowy 63-004 poczta TULCE kraj POLSKA 2013-02-25 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacje o umowie
1. Informacja o zawarciu lub zmianach umowy spółki108.02. 2013 R., ASESOR NOTARIALNY NATALIA NIECEWICZ ZASTĘPCA NOTARIUSZA MIKOŁAJA SIENICKIEGO, KANCELARIA NOTARIALNA W POZNANIU, REP. A NR 1256/20132013-02-25 do dziś
210.04.2017R., REP. A NR 3390/2017, NOTARIUSZ MIKOŁAJ SIENNICKI, KANCELARIA NOTARIALNA W POZNANIU - DODANO: §6 UST. 1 PKT 77)-79).2017-05-19 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółkaCZAS NIEOZNACZONY2013-02-25 do dziś
3. Wspólnik może mieć:WIĘKSZĄ LICZBĘ UDZIAŁÓW2013-02-25 do dziś
Rubryka 6 - Sposób powstania spółki
Brak wpisów
Rubryka 7 - Dane wspólników
1
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaTAM2013-02-25 do dziś
2. ImionaBARTŁOMIEJ JAROSŁAW2013-02-25 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2013-02-25 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały90 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 9.000,00 ZŁ2013-02-25 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?NIE2013-02-25 do dziś
2
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaKOSMALSKA-TAM2013-02-25 do dziś
2. ImionaMIROSŁAWA MONIKA2013-02-25 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2013-02-25 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały10 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 1.000,00 ZŁ2013-02-25 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?NIE2013-02-25 do dziś
Rubryka 8 - Kapitał spółki
1. Wysokość kapitału zakładowego10000,00 ZŁ2013-02-25 do dziś
Podrubryka 1
Informacja o wniesieniu aportu
1. Określenie wartości udziałów objętych za aport15000,00 ZŁ2013-02-25 do dziś
Rubryka 9 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 10 - Nie dotyczy
Brak wpisów

Dział 2

Rubryka 1 - Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu
1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotuZARZĄD2013-02-25 do dziś
2. Sposób reprezentacji podmiotuDO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI UPRAWNIONY JEST KAŻDY CZŁONEK ZARZĄDU SAMODZIELNIE2013-02-25 do dziś
Podrubryka 1
Dane osób wchodzących w skład organu
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaTAM2013-08-16 do dziś
2. ImionaBARTŁOMIEJ JAROSŁAW2013-08-16 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2013-08-16 do dziś
5. Funkcja w organie reprezentującymPREZES ZARZĄDU2013-08-16 do dziś
6. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2013-08-16 do dziś
Rubryka 2 - Organ nadzoru
Brak wpisów
Rubryka 3 - Prokurenci
Brak wpisów

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy143 21 Z WYKONYWANIE INSTALACJI ELEKTRYCZNYCH2013-02-25 do dziś
243 29 Z WYKONYWANIE POZOSTAŁYCH INSTALACJI BUDOWLANYCH2013-02-25 do dziś
343 39 Z WYKONYWANIE POZOSTAŁYCH ROBÓT BUDOWLANYCH WYKOŃCZENIOWYCH2013-02-25 do dziś
443 99 Z POZOSTAŁE SPECJALISTYCZNE ROBOTY BUDOWLANE, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANE2013-02-25 do dziś
546 69 Z SPRZEDAŻ HURTOWA POZOSTAŁYCH MASZYN I URZĄDZEŃ2013-02-25 do dziś
664 92 Z POZOSTAŁE FORMY UDZIELANIA KREDYTÓW2013-02-25 do dziś
768 20 Z WYNAJEM I ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI WŁASNYMI LUB DZIERŻAWIONYMI2017-05-19 do dziś
2. Przedmiot pozostałej działalności przedsiębiorcy146 74 Z SPRZEDAŻ HURTOWA WYROBÓW METALOWYCH ORAZ SPRZĘTU I DODATKOWEGO WYPOSAŻENIA HYDRAULICZNEGO I GRZEJNEGO2017-05-19 do dziś
268 10 Z KUPNO I SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI NA WŁASNY RACHUNEK2017-05-19 do dziś
368 3 DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z OBSŁUGĄ RYNKU NIERUCHOMOŚCI WYKONYWANA NA ZLECENIE2017-05-19 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianki o złożonych dokumentach
Rodzaj dokumentuNrData złożenia za okres od do
1. Wzmianka o złożeniu rocznego sprawozdania finansowego1data złożenia 14.03.2014 okres OD 25.02.2013 DO 31.12.20132014-04-14 do dziś
2data złożenia 20.05.2015 okres OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-08-05 do dziś
3data złożenia 28.04.2016 okres OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-07-04 do dziś
4data złożenia 11.04.2017 okres OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-05-19 do dziś
5data złożenia 12.04.2018 okres OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-04-12 do dziś
6data złożenia 26.06.2019 okres OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-06-27 do dziś
7data złożenia 14.07.2020 okres OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-07-14 do dziś
8data złożenia 21.09.2021 okres OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-09-21 do dziś
9data złożenia 30.08.2022 okres OD 01.01.2021 DO 31.12.20212022-08-30 do dziś
10data złożenia 13.06.2023 okres OD 01.01.2022 DO 31.12.20222023-06-13 do dziś
3. Wzmianka o złożeniu uchwały lub postanowienia o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego1OD 25.02.2013 DO 31.12.20132014-04-14 do dziś
2OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-08-05 do dziś
3OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-07-04 do dziś
4OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-05-19 do dziś
5OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-04-12 do dziś
6OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-06-27 do dziś
7OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-07-14 do dziś
8OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-09-21 do dziś
9OD 01.01.2021 DO 31.12.20212022-08-30 do dziś
10OD 01.01.2022 DO 31.12.20222023-06-13 do dziś
4. Wzmianka o złożeniu sprawozdania z działalności podmiotu1OD 25.02.2013 DO 31.12.20132014-04-14 do dziś
2OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-08-05 do dziś
3OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-07-04 do dziś
4OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-05-19 do dziś
5OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-04-12 do dziś
Rubryka 3 - Sprawozdania grupy kapitałowej
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalnosci statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
Brak wpisów
Rubryka 2 - Informacje o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 3 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o połączeniu, podziale lub przekształceniu
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 8 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów