ENAMOR SYSTEMS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Stan na dzień 2022-08-10 godz. 17:09:44
Numer KRS: 0000451850
Numer REGON: 221836150
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2013-02-21
Ostatni wpis Nr wpisu11Data dokonania wpisu2021-04-14
Sygnatura akt[GD.VIII NS-REJ.KRS/5111/21/183]
Oznaczenie sąduSĄD REJONOWY GDAŃSK-PÓŁNOC W GDAŃSKU, VIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2013-02-21 do dziś
3. Firma, pod którą spółka działaENAMOR SYSTEMS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2013-02-21 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2013-02-21 do dziś
6. Czy podmiot posiada status organizacji pożytku publicznego?NIE2013-02-21 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo POMORSKIE powiat M. GDYNIA gmina M. GDYNIA miejscowość GDYNIA2013-02-21 do dziś
2. Adresmiejscowość GDYNIA ulica KMICICA nr domu 40 kod pocztowy 81-577 poczta GDYNIA kraj POLSKA 2013-02-21 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacje o umowie
1. Informacja o zawarciu lub zmianach umowy spółki106.02.2013 NOTARIUSZ AGNIESZKA ZAPARTY, KANCELARIA NOTARIALNA, GDAŃSK, REPERTORIUM A NR 1186/20132013-02-21 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółkaCZAS NIEOZNACZONY2013-02-21 do dziś
3. Wspólnik może mieć:WIĘKSZĄ LICZBĘ UDZIAŁÓW2013-02-21 do dziś
Rubryka 6 - Sposób powstania spółki
Brak wpisów
Rubryka 7 - Dane wspólników
1
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaMATYSIK2013-02-21 do dziś
2. ImionaWOJCIECH JANUSZ2013-02-21 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2013-02-21 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały35 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 3.500,00 ZŁ2013-02-21 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?NIE2013-02-21 do dziś
2
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaMATYSIK2013-02-21 do dziś
2. ImionaBEATA ANNA2013-02-21 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2013-02-21 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały15 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 1.500,00 ZŁ2013-02-21 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?NIE2013-02-21 do dziś
Rubryka 8 - Kapitał spółki
1. Wysokość kapitału zakładowego5000,00 ZŁ2013-02-21 do dziś
Podrubryka 1
Informacja o wniesieniu aportu
Brak wpisów
Rubryka 9 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 10 - Nie dotyczy
Brak wpisów

Dział 2

Rubryka 1 - Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu
1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotuZARZĄD2013-02-21 do dziś
2. Sposób reprezentacji podmiotuW PRZYPADKU WIELOOSOBOWEGO ZARZĄDU DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ WOLI I PODPISYWANIA W IMIENIU SPÓŁKI UPRAWNIENI SĄ: PREZES ZARZĄDU SAMODZIELNIE, NATOMIAST KAŻDY Z POZOSTAŁYCH CZŁONKÓW ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z INNYM CZŁONKIEM ZARZĄDU ALBO Z PROKURENTEM. W PRZYPADKU ZARZĄDU JEDNOOSOBOWEGO - DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ WOLI I PODPISYWANIA W IMIENIU SPÓŁKI UPRAWNIONY JEST PREZES ZARZĄDU SAMODZIELNIE.2013-02-21 do dziś
Podrubryka 1
Dane osób wchodzących w skład organu
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaMATYSIK2013-02-21 do dziś
2. ImionaWOJCIECH JANUSZ2013-02-21 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2013-02-21 do dziś
5. Funkcja w organie reprezentującymPREZES ZARZĄDU2013-02-21 do dziś
6. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2013-02-21 do dziś
Rubryka 2 - Organ nadzoru
Brak wpisów
Rubryka 3 - Prokurenci
Brak wpisów

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy195 12 Z NAPRAWA I KONSERWACJA SPRZĘTU (TELE) KOMUNIKACYJNEGO2013-02-21 do dziś
268 10 Z KUPNO I SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI NA WŁASNY RACHUNEK2013-02-21 do dziś
368 20 Z WYNAJEM I ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI WŁASNYMI LUB DZIERŻAWIONYMI2013-02-21 do dziś
428 99 Z PRODUKCJA POZOSTAŁYCH MASZYN SPECJALNEGO PRZEZNACZENIA, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA2013-02-21 do dziś
543 21 Z WYKONYWANIE INSTALACJI ELEKTRYCZNYCH2013-02-21 do dziś
626 11 Z PRODUKCJA ELEMENTÓW ELEKTRONICZNYCH2021-04-14 do dziś
2. Przedmiot pozostałej działalności przedsiębiorcy130 99 Z PRODUKCJA POZOSTAŁEGO SPRZĘTU TRANSPORTOWEGO, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA2021-04-14 do dziś
233 13 Z NAPRAWA I KONSERWACJA URZĄDZEŃ ELEKTRONICZNYCH I OPTYCZNYCH2021-04-14 do dziś
372 19 Z BADANIA NAUKOWE I PRACE ROZWOJOWE W DZIEDZINIE POZOSTAŁYCH NAUK PRZYRODNICZYCH I TECHNICZNYCH2021-04-14 do dziś
474 90 Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ PROFESJONALNA, NAUKOWA I TECHNICZNA, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA2021-04-14 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianki o złożonych dokumentach
Rodzaj dokumentuNrData złożenia za okres od do
1. Wzmianka o złożeniu rocznego sprawozdania finansowego1data złożenia 26.09.2014 okres OD 06.02.2013 DO 31.03.20142014-10-29 do dziś
2data złożenia 05.05.2017 okres OD 01.04.2015 DO 31.03.20162017-05-24 do dziś
3data złożenia 05.05.2017 okres OD 01.04.2016 DO 31.03.20172017-05-24 do dziś
4data złożenia 03.01.2020 okres OD 01.04.2018 DO 31.03.20192020-01-31 do dziś
5data złożenia 18.02.2020 okres OD 01.04.2017 DO 31.03.20182020-02-19 do dziś
6data złożenia 13.01.2021 okres OD 01.04.2019 DO 31.03.20202021-02-23 do dziś
3. Wzmianka o złożeniu uchwały lub postanowienia o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego1OD 06.02.2013 DO 31.03.20142014-10-29 do dziś
2OD 01.04.2015 DO 31.03.20162017-05-24 do dziś
3OD 01.04.2016 DO 31.03.20172017-05-24 do dziś
4OD 01.04.2018 DO 31.03.20192020-01-31 do dziś
5OD 01.04.2019 DO 31.03.20202021-02-23 do dziś
6OD 01.04.2017 DO 31.03.20182020-02-19 do dziś
4. Wzmianka o złożeniu sprawozdania z działalności podmiotu1OD 06.02.2013 DO 31.03.20142014-10-29 do dziś
2OD 01.04.2015 DO 31.03.20162017-05-24 do dziś
3OD 01.04.2016 DO 31.03.20172017-05-24 do dziś
4OD 01.04.2018 DO 31.03.20192020-01-31 do dziś
5OD 01.04.2019 DO 31.03.20202021-02-23 do dziś
6OD 01.04.2017 DO 31.03.20182020-02-19 do dziś
Rubryka 3 - Sprawozdania grupy kapitałowej
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalnosci statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
Brak wpisów
Rubryka 2 - Informacje o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 3 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o połączeniu, podziale lub przekształceniu
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 8 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów