SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA KOWIEŃSKA 9

Stan na dzień 2023-03-24 godz. 12:34:53
Numer KRS: 0000451702
Numer REGON: 146545918
Numer NIP: 1132863112
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2013-02-19
Ostatni wpis Nr wpisu23Data dokonania wpisu2022-07-14
Sygnatura akt[RDF/406565/22/822]
Oznaczenie sąduSYSTEM

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejSPÓŁDZIELNIA2013-02-19 do dziś
3. NazwaSPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA KOWIEŃSKA 92013-02-19 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2013-02-19 do dziś
6. Czy podmiot posiada status organizacji pożytku publicznego?NIE2013-02-19 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo MAZOWIECKIE powiat M.ST. WARSZAWA gmina M.ST. WARSZAWA miejscowość WARSZAWA2013-02-19 do dziś
2. Adresmiejscowość WARSZAWA ulica KOWIEŃSKA nr domu 9 kod pocztowy 03-438 poczta WARSZAWA kraj POLSKA 2013-02-19 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacje o statucie
1. Informacja o sporządzeniu lub zmianie statutu117.01.2013 R.2013-02-19 do dziś
2UCHWAŁĄ WALNEGO ZGROMADZENIA Z DNIA 29.06.2020R., ZMIANA § 22 PKT 4, § 31 PKT 3, § 31 PKT 8, § 40 PKT 192021-02-23 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółdzielniaCZAS NIEOZNACZONY2013-02-19 do dziś
Rubryka 6 - Sposób powstania podmiotu
Brak wpisów

Dział 2

Rubryka 1 - Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu
1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotuZARZĄD2013-02-19 do dziś
2. Sposób reprezentacji podmiotuOŚWIADCZENIA WOLI ZA SPÓŁDZIELNIĘ SKŁADAJĄ ŁĄCZNIE: CO NAJMNIEJ DWAJ CZŁONKOWIE ZARZĄDU ALBO JEDEN CZŁONEK ZARZĄDU I PEŁNOMOCNIK. DO UDZIELANIA PEŁNOMOCNICTWA WYMAGANE SĄ PODPISY CO NAJMNIEJ DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU. PRZEZ CZŁONKÓW ZARZĄDU ROZUMIE SIĘ PREZESA, WICEPREZESA LUB CZŁONKÓW ZARZĄDU.2013-02-19 do dziś
Podrubryka 1
Dane osób wchodzących w skład organu
11. NazwiskoIZDEBSKA2013-02-19 do dziś
2. ImionaBARBARA2013-02-19 do dziś
3. Numer PESEL***********2013-02-19 do dziś
4. Funkcja w organie reprezentującymPREZES ZARZĄDU2013-02-19 do dziś
5. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2013-02-19 do dziś
21. NazwiskoDZIERŻANOWSKA GÓRYŃ2013-02-19 do dziś
2. ImionaDANUTA2013-02-19 do dziś
3. Numer PESEL***********2013-02-19 do dziś
4. Funkcja w organie reprezentującymWICEPREZES ZARZĄDU2013-02-19 do dziś
5. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2013-02-19 do dziś
31. NazwiskoBURA PARZONKO2013-02-19 do dziś
2. ImionaMAŁGORZATA2013-02-19 do dziś
3. Numer PESEL***********2013-02-19 do dziś
4. Funkcja w organie reprezentującymCZŁONEK ZARZĄDU2013-02-19 do dziś
5. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2013-02-19 do dziś
Rubryka 2 - Organ nadzoru
1. Nazwa organuRADA NADZORCZA2013-02-19 do dziś
Podrubryka 1
Dane osób wchodzących w skład organu
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaSALTI2016-08-25 do dziś
2. ImionaSALAM2016-08-25 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2016-08-25 do dziś
21. Nazwisko\Nazwa lub firmaKRUPSKA2013-02-19 do dziś
2. ImionaANNA MARIA2013-02-19 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2013-02-19 do dziś
31. Nazwisko\Nazwa lub firmaZYSKOWSKI2013-02-19 do dziś
2. ImionaRADOSŁAW2013-02-19 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2013-02-19 do dziś
41. Nazwisko\Nazwa lub firmaGOSK2013-02-19 do dziś
2. ImionaPIOTR KRZYSZTOF2013-02-19 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2013-02-19 do dziś
51. Nazwisko\Nazwa lub firmaWOJTKOWSKI2013-02-19 do dziś
2. ImionaMARCIN2013-02-19 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2013-02-19 do dziś
Rubryka 3 - Prokurenci
Brak wpisów
Rubryka 4 - Pełnomocnicy
Brak wpisów

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy168 10 Z KUPNO I SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI NA WŁASNY RACHUNEK2013-02-19 do dziś
268 32 Z ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI WYKONYWANE NA ZLECENIE2013-02-19 do dziś
341 10 Z REALIZACJA PROJEKTÓW BUDOWLANYCH ZWIĄZANYCH ZE WZNOSZENIEM BUDYNKÓW2013-02-19 do dziś
441 20 Z ROBOTY BUDOWLANE ZWIĄZANE ZE WZNOSZENIEM BUDYNKÓW MIESZKALNYCH I NIEMIESZKALNYCH2013-02-19 do dziś
581 10 Z DZIAŁALNOŚĆ POMOCNICZA ZWIĄZANA Z UTRZYMANIEM PORZĄDKU W BUDYNKACH2013-02-19 do dziś
668 20 Z WYNAJEM I ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI WŁASNYMI LUB DZIERŻAWIONYMI2015-11-03 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianki o złożonych dokumentach
Rodzaj dokumentuNrData złożenia za okres od do
1. Wzmianka o złożeniu rocznego sprawozdania finansowego1data złożenia 26.06.2014 okres OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-07-14 do dziś
2data złożenia 16.09.2015 okres OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-11-03 do dziś
3data złożenia 04.07.2016 okres OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-08-25 do dziś
4data złożenia 29.06.2017 okres OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-08-25 do dziś
5data złożenia 28.06.2018 okres OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-06-28 do dziś
6data złożenia 11.06.2019 okres OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-06-11 do dziś
7data złożenia 20.07.2020 okres OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-07-20 do dziś
8data złożenia 11.08.2021 okres OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-08-11 do dziś
9data złożenia 14.07.2022 okres OD 01.01.2021 DO 31.12.20212022-07-14 do dziś
3. Wzmianka o złożeniu uchwały lub postanowienia o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego1OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-07-14 do dziś
2OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-11-03 do dziś
3OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-08-25 do dziś
4OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-08-25 do dziś
5OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-06-28 do dziś
6OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-06-11 do dziś
7OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-07-20 do dziś
8OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-08-11 do dziś
9OD 01.01.2021 DO 31.12.20212022-07-14 do dziś
4. Wzmianka o złożeniu sprawozdania z działalności podmiotu1OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-07-14 do dziś
2OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-11-03 do dziś
3OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-08-25 do dziś
4OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-06-28 do dziś
5OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-06-11 do dziś
6OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-07-20 do dziś
7OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-08-11 do dziś
8OD 01.01.2021 DO 31.12.20212022-07-14 do dziś
Rubryka 3
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalnosci statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
Brak wpisów
Rubryka 2 - Informacja o połączeniu\podziale lub przekształceniu spółdzielni
Brak wpisów
Rubryka 3 - Zarząd komisaryczny
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów