ARTMAR SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Stan na dzień 2022-01-26 godz. 15:35:13
Numer KRS: 0000451362
Numer REGON: 243181921
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2013-02-15
Ostatni wpis Nr wpisu14Data dokonania wpisu2020-10-09
Sygnatura akt[RDF/255286/20/866]
Oznaczenie sąduSYSTEM

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2013-02-15 do dziś
3. Firma, pod którą spółka działaARTMAR SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2013-02-15 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2013-02-15 do dziś
6. Czy podmiot posiada status organizacji pożytku publicznego?NIE2013-02-15 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo ŚLĄSKIE powiat M. BIELSKO-BIAŁA gmina M. BIELSKO-BIAŁA miejscowość BIELSKO-BIAŁA2013-02-15 do dziś
2. Adresmiejscowość BIELSKO-BIAŁA ulica OKRZEI nr domu 2 kod pocztowy 43-300 poczta BIELSKO-BIAŁA kraj POLSKA 2013-02-15 do dziś
3. Adres poczty elektronicznejARTMAR@DOCHODZENIE.PL2013-02-15 do dziś
4. Adres strony internetowejWWW.DOCHODZENIE.PL2013-02-15 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacje o umowie
1. Informacja o zawarciu lub zmianach umowy spółki113.02.2013 R.2013-02-15 do dziś
215.07.2016 R., REP. A NR 1733/2016 NOTARIUSZ PAWEŁ GWOREK, KANCELARIA NOTARIALNA PAWEŁ GWOREK, JOWITA KARABINOWICZ-KOZŁOWSKA SPÓŁKA CYWILNA W BIELSKU-BIAŁEJ PRZY UL. MICKIEWICZA 19/6 - ZMIANA § 4, § 5, § 6 UMOWY SPÓŁKI2016-11-16 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółkaCZAS NIEOZNACZONY2013-02-15 do dziś
3. Wspólnik może mieć:WIĘKSZĄ LICZBĘ UDZIAŁÓW2013-02-15 do dziś
Rubryka 6 - Sposób powstania spółki
Brak wpisów
Rubryka 7 - Dane wspólników
1
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaBACHTA2013-02-15 do dziś
2. ImionaMAREK2013-02-15 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2013-02-15 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały900 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 90.000,00 ZŁ2020-09-07 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?NIE2013-02-15 do dziś
2
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaBACHTA2013-02-15 do dziś
2. ImionaALEKSANDRA2013-02-15 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2013-02-15 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały100 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 10.000,00 ZŁ2013-02-15 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?NIE2013-02-15 do dziś
Rubryka 8 - Kapitał spółki
1. Wysokość kapitału zakładowego100000,00 ZŁ2016-11-16 do dziś
Podrubryka 1
Informacja o wniesieniu aportu
Brak wpisów
Rubryka 9 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 10 - Nie dotyczy
Brak wpisów

Dział 2

Rubryka 1 - Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu
1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotuZARZAD2013-02-15 do dziś
2. Sposób reprezentacji podmiotuW PRZYPADKU ZARZĄDU JEDNOOSOBOWEGO OŚWIADCZENIA W IMIENIU SPÓŁKI SKŁADA CZŁONEK ZARZĄDU. W PRZYPADKU ZARZĄDU SKŁADAJĄCEGO SIĘ Z DWÓCH LUB WIĘKSZEJ ILOŚCI OSÓB DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI WYMAGANE JEST WSPÓŁDZIAŁANIE DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU ALBO JEDNEGO CZŁONKA ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM.2013-02-15 do dziś
Podrubryka 1
Dane osób wchodzących w skład organu
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaBACHTA2020-09-07 do dziś
2. ImionaALEKSANDRA2020-09-07 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2020-09-07 do dziś
5. Funkcja w organie reprezentującymCZŁONEK ZARZĄDU2020-09-07 do dziś
6. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2020-09-07 do dziś
Rubryka 2 - Organ nadzoru
Brak wpisów
Rubryka 3 - Prokurenci
Brak wpisów

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy166 29 Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ WSPOMAGAJĄCA UBEZPIECZENIA I FUNDUSZE EMERYTALNE2013-02-15 do dziś
266 30 Z DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z ZARZĄDZANIEM FUNDUSZAMI2013-02-15 do dziś
364 99 Z POZOSTAŁA FINANSOWA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA, Z WYŁĄCZENIEM UBEZPIECZEŃ I FUNDUSZÓW EMERYTALNYCH2013-02-15 do dziś
477 11 Z WYNAJEM I DZIERŻAWA SAMOCHODÓW OSOBOWYCH I FURGONETEK2013-02-15 do dziś
577 12 Z WYNAJEM I DZIERŻAWA POZOSTAŁYCH POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH, Z WYŁĄCZENIEM MOTOCYKLI2013-02-15 do dziś
666 21 Z DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z OCENĄ RYZYKA I SZACOWANIEM PONIESIONYCH STRAT2016-11-16 do dziś
2. Przedmiot pozostałej działalności przedsiębiorcy149 31 Z TRANSPORT LĄDOWY PASAŻERSKI, MIEJSKI I PODMIEJSKI2016-11-16 do dziś
249 41 Z TRANSPORT DROGOWY TOWARÓW2016-11-16 do dziś
364 92 Z POZOSTAŁE FORMY UDZIELANIA KREDYTÓW2016-11-16 do dziś
468 20 Z WYNAJEM I ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI WŁASNYMI LUB DZIERŻAWIONYMI2016-11-16 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianki o złożonych dokumentach
Rodzaj dokumentuNrData złożenia za okres od do
1. Wzmianka o złożeniu rocznego sprawozdania finansowego1data złożenia 15.09.2014 okres OD 15.02.2013 DO 31.12.20132014-09-19 do dziś
2data złożenia 07.10.2015 okres OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-11-27 do dziś
3data złożenia 01.07.2016 okres OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-12-29 do dziś
4data złożenia 05.07.2017 okres OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-11-06 do dziś
5data złożenia 14.07.2018 okres OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-07-16 do dziś
6data złożenia 15.07.2018 okres OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-07-16 do dziś
7data złożenia 15.07.2019 okres OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-07-15 do dziś
8data złożenia 09.10.2020 okres OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-10-09 do dziś
3. Wzmianka o złożeniu uchwały lub postanowienia o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego1OD 15.02.2013 DO 31.12.20132014-09-19 do dziś
2OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-11-27 do dziś
3OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-12-29 do dziś
4OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-11-06 do dziś
5OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-07-15 do dziś
4. Wzmianka o złożeniu sprawozdania z działalności podmiotu1OD 15.02.2013 DO 31.12.20132014-09-19 do dziś
2OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-11-27 do dziś
3OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-12-29 do dziś
4OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-11-06 do dziś
Rubryka 3 - Sprawozdania grupy kapitałowej
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalnosci statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
Brak wpisów
Rubryka 2 - Informacje o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 3 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o połączeniu, podziale lub przekształceniu
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 8 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów