GRUWI SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Stan na dzień 2022-12-06 godz. 10:17:54
Numer KRS: 0000451300
Numer REGON: 081112931
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2013-02-15
Ostatni wpis Nr wpisu15Data dokonania wpisu2022-06-30
Sygnatura akt[RDF/398607/22/675]
Oznaczenie sąduSYSTEM

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2013-02-15 do dziś
3. Firma, pod którą spółka działaGRUWI SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2013-02-15 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2013-02-15 do dziś
6. Czy podmiot posiada status organizacji pożytku publicznego?NIE2013-02-15 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo LUBUSKIE powiat M. ZIELONA GÓRA gmina M. ZIELONA GÓRA miejscowość ZIELONA GÓRA2013-02-15 do dziś
2. Adresmiejscowość ZIELONA GÓRA ulica DERESZOWA nr domu 36 kod pocztowy 65-544 poczta ZIELONA GÓRA kraj POLSKA 2013-02-15 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacje o umowie
1. Informacja o zawarciu lub zmianach umowy spółki111.02.2013 R. - NOTARIUSZ ROMAN ŚMIAŁEK, KANCELARIA NOTARILANA W ZIELONEJ GÓRZE, REP. A NR 610/20132013-02-15 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółkaCZAS NIEOZNACZONY2013-02-15 do dziś
3. Wspólnik może mieć:WIĘKSZĄ LICZBĘ UDZIAŁÓW2013-02-15 do dziś
Rubryka 6 - Sposób powstania spółki
Brak wpisów
Rubryka 7 - Dane wspólników
1
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaGRUSZECKI2013-02-15 do dziś
2. ImionaWIESŁAW2013-02-15 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2013-02-15 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały40 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 4000,00 ZŁOTYCH2013-02-15 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?NIE2013-02-15 do dziś
2
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaGRUSZECKA2013-02-15 do dziś
2. ImionaELŻBIETA2013-02-15 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2013-02-15 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały10 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 1000,00 ZŁOTYCH2013-02-15 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?NIE2013-02-15 do dziś
Rubryka 8 - Kapitał spółki
1. Wysokość kapitału zakładowego5000,00 ZŁ2013-02-15 do dziś
Podrubryka 1
Informacja o wniesieniu aportu
Brak wpisów
Rubryka 9 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 10 - Nie dotyczy
Brak wpisów

Dział 2

Rubryka 1 - Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu
1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotuZARZĄD2013-02-15 do dziś
2. Sposób reprezentacji podmiotuDO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ WOLI W IMIENIU SPÓŁKI UPRAWNIONY JEST JEDNOOSOBOWO PREZES ZARZĄDU.2013-02-15 do dziś
Podrubryka 1
Dane osób wchodzących w skład organu
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaGRUSZECKI2013-02-15 do dziś
2. ImionaWIESŁAW2013-02-15 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2013-02-15 do dziś
5. Funkcja w organie reprezentującymPREZES ZARZĄDU2013-02-15 do dziś
6. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2013-02-15 do dziś
Rubryka 2 - Organ nadzoru
Brak wpisów
Rubryka 3 - Prokurenci
11. NazwiskoGRUSZECKA2013-02-15 do dziś
2. ImionaELŻBIETA2013-02-15 do dziś
3. Numer PESEL***********2013-02-15 do dziś
4. Rodzaj prokurySAMOISTNA2013-02-15 do dziś

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy125 11 Z PRODUKCJA KONSTRUKCJI METALOWYCH I ICH CZĘŚCI2013-02-15 do dziś
225 50 Z KUCIE, PRASOWANIE, WYTŁACZANIE I WALCOWANIE METALI; METALURGIA PROSZKÓW2013-02-15 do dziś
325 99 Z PRODUKCJA POZOSTAŁYCH GOTOWYCH WYROBÓW METALOWYCH, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA2013-02-15 do dziś
441 20 Z ROBOTY BUDOWLANE ZWIĄZANE ZE WZNOSZENIEM BUDYNKÓW MIESZKALNYCH I NIEMIESZKALNYCH2013-02-15 do dziś
543 99 Z POZOSTAŁE SPECJALISTYCZNE ROBOTY BUDOWLANE, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANE2013-02-15 do dziś
641 10 Z REALIZACJA PROJEKTÓW BUDOWLANYCH ZWIĄZANYCH ZE WZNOSZENIEM BUDYNKÓW2015-09-01 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianki o złożonych dokumentach
Rodzaj dokumentuNrData złożenia za okres od do
1. Wzmianka o złożeniu rocznego sprawozdania finansowego1data złożenia 11.07.2014 okres OD 11.02.2013 DO 31.12.20132014-09-09 do dziś
2data złożenia 09.07.2015 okres OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-09-01 do dziś
3data złożenia 05.07.2016 okres OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-07-27 do dziś
4data złożenia 11.07.2017 okres OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-09-20 do dziś
5data złożenia 11.06.2019 okres OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-06-11 do dziś
6data złożenia 13.07.2021 okres OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-07-13 do dziś
7data złożenia 22.07.2021 okres OD 01.01.2019 DO 31.12.20192021-07-22 do dziś
8data złożenia 30.06.2022 okres OD 01.01.2021 DO 31.12.20212022-06-30 do dziś
3. Wzmianka o złożeniu uchwały lub postanowienia o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego1OD 11.02.2013 DO 31.12.20132014-09-09 do dziś
2OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-09-01 do dziś
3OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-07-27 do dziś
4OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-09-20 do dziś
5OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-06-11 do dziś
6OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-07-13 do dziś
7OD 01.01.2019 DO 31.12.20192021-07-22 do dziś
8OD 01.01.2021 DO 31.12.20212022-06-30 do dziś
4. Wzmianka o złożeniu sprawozdania z działalności podmiotu1OD 11.02.2013 DO 31.12.20132014-09-09 do dziś
2OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-09-01 do dziś
3OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-07-27 do dziś
4OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-09-20 do dziś
Rubryka 3 - Sprawozdania grupy kapitałowej
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalnosci statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
Brak wpisów
Rubryka 2 - Informacje o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 3 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o połączeniu, podziale lub przekształceniu
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 8 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów