CYFROWA FABRYKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Stan na dzień 2023-05-26 godz. 07:57:10
Numer KRS: 0000451257
Numer REGON: 302332174
Numer NIP: 6182143411
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2013-02-15
Ostatni wpis Nr wpisu24Data dokonania wpisu2023-03-17
Sygnatura akt[PO.IX NS-REJ.KRS/2316/23/183]
Oznaczenie sąduSĄD REJONOWY POZNAŃ - NOWE MIASTO I WILDA W POZNANIU, IX WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2013-02-15 do dziś
2. Numer REGON\NIPREGON 302332174 NIP 61821434112013-02-15 do dziś
3. Firma, pod którą spółka działaCYFROWA FABRYKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2022-11-07 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2013-02-15 do dziś
6. Czy podmiot posiada status organizacji pożytku publicznego?NIE2013-02-15 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo WIELKOPOLSKIE powiat KALISZ gmina KALISZ miejscowość KALISZ2023-03-17 do dziś
2. Adresmiejscowość KALISZ ulica UL. WODNA nr domu 7 kod pocztowy 62-800 poczta KALISZ kraj POLSKA 2023-03-17 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacje o umowie
1. Informacja o zawarciu lub zmianach umowy spółki117.01.2013 R., REP. A NR 396/2013, NOTARIUSZ EWA BLADOWSKA-DUDA, KANCELARIA NOTARIALNA W KALISZU2013-02-15 do dziś
2AKT NOTARIALNY Z DNIA 05.12.2016R., REP. A NR 12609/2016, NOTARIUSZ EWA BLADOWSKA-DUDA, KANCELARIA NOTARIALNA W KALISZU - ZMIENIONO: §52017-02-06 do dziś
304.08.2022R., REP. A NR 7499/2022, NOTARIUSZ ARKADIUSZ FRAJ, KANCELARIA NOTARIALNA W KALISZU - ZMIENIONO: §2, §5 UST.22022-11-07 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółkaCZAS NIEOZNACZONY2013-02-15 do dziś
3. Wspólnik może mieć:WIĘKSZĄ LICZBĘ UDZIAŁÓW2013-02-15 do dziś
Rubryka 6 - Sposób powstania spółki
Brak wpisów
Rubryka 7 - Dane wspólników
1
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaWAWRZYNIAK2016-06-09 do dziś
2. ImionaJUSTYNA BOGNA2016-06-09 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2016-06-09 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały35 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 3.500,00 ZŁ2016-06-09 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?NIE2016-06-09 do dziś
2
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaWAWRZYNIAK2016-09-20 do dziś
2. ImionaJULIA JUSTYNA2016-09-20 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2016-09-20 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały15 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 1.500,00 ZŁ2016-09-20 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?NIE2016-09-20 do dziś
Rubryka 8 - Kapitał spółki
1. Wysokość kapitału zakładowego5000,00 ZŁ2013-02-15 do dziś
Podrubryka 1
Informacja o wniesieniu aportu
Brak wpisów
Rubryka 9 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 10 - Nie dotyczy
Brak wpisów

Dział 2

Rubryka 1 - Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu
1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotuZARZĄD2013-02-15 do dziś
2. Sposób reprezentacji podmiotuDO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ WOLI W ZAKRESIE PRAW MAJĄTKOWYCH I NIEMAJĄTKOWYCH ORAZ PODPISYWANIA DOKUMENTÓW W IMIENIU SPÓŁKI UPOWAŻNIONY JEST PREZES ZARZĄDU SAMODZIELNIE. W PRZYPADKU ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO UPOWAŻNIENI SĄ PREZES ZARZĄDU SAMODZIELNIE ORAZ DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU ŁĄCZNIE LUB JEDEN CZŁONEK ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM.2013-02-15 do dziś
Podrubryka 1
Dane osób wchodzących w skład organu
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaWAWRZYNIAK2022-11-07 do dziś
2. ImionaPIOTR EUSTAZJUSZ2022-11-07 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2022-11-07 do dziś
5. Funkcja w organie reprezentującymPREZES ZARZĄDU2022-11-07 do dziś
6. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2022-11-07 do dziś
Rubryka 2 - Organ nadzoru
Brak wpisów
Rubryka 3 - Prokurenci
11. NazwiskoWAWRZYNIAK2013-02-15 do dziś
2. ImionaJUSTYNA BOGNA2013-02-15 do dziś
3. Numer PESEL***********2013-02-15 do dziś
4. Rodzaj prokuryPROKURA UDZIELONA ODDZIELNIE (SAMOISTNA)2013-02-15 do dziś

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy171 12 Z DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE INŻYNIERII I ZWIĄZANE Z NIĄ DORADZTWO TECHNICZNE2022-11-07 do dziś
2. Przedmiot pozostałej działalności przedsiębiorcy146 51 Z SPRZEDAŻ HURTOWA KOMPUTERÓW, URZĄDZEŃ PERYFERYJNYCH I OPROGRAMOWANIA2022-11-07 do dziś
262 02 Z DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z DORADZTWEM W ZAKRESIE INFORMATYKI2022-11-07 do dziś
363 11 Z PRZETWARZANIE DANYCH; ZARZĄDZANIE STRONAMI INTERNETOWYMI (HOSTING) I PODOBNA DZIAŁALNOŚĆ2022-11-07 do dziś
463 12 Z DZIAŁALNOŚĆ PORTALI INTERNETOWYCH2022-11-07 do dziś
568 20 Z WYNAJEM I ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI WŁASNYMI LUB DZIERŻAWIONYMI2022-11-07 do dziś
677 33 Z WYNAJEM I DZIERŻAWA MASZYN I URZĄDZEŃ BIUROWYCH, WŁĄCZAJĄC KOMPUTERY2022-11-07 do dziś
795 11 Z NAPRAWA I KONSERWACJA KOMPUTERÓW I URZĄDZEŃ PERYFERYJNYCH2022-11-07 do dziś
843 21 Z WYKONYWANIE INSTALACJI ELEKTRYCZNYCH2022-11-07 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianki o złożonych dokumentach
Rodzaj dokumentuNrData złożenia za okres od do
1. Wzmianka o złożeniu rocznego sprawozdania finansowego1data złożenia 07.11.2014 okres OD 17.01.2013 DO 31.12.20132014-11-27 do dziś
2data złożenia 08.01.2016 okres OD 01.01.2014 DO 31.12.20142016-01-26 do dziś
3data złożenia 27.05.2016 okres OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-06-09 do dziś
4data złożenia 29.09.2017 okres OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-11-09 do dziś
5data złożenia 07.07.2018 okres OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-07-07 do dziś
6data złożenia 04.07.2019 okres OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-07-05 do dziś
7data złożenia 25.06.2020 okres OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-06-25 do dziś
8data złożenia 29.09.2021 okres OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-09-29 do dziś
9data złożenia 08.04.2022 okres OD 01.01.2021 DO 31.12.20212022-04-08 do dziś
3. Wzmianka o złożeniu uchwały lub postanowienia o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego1OD 17.01.2013 DO 31.12.20132014-11-27 do dziś
2OD 01.01.2014 DO 31.12.20142016-01-26 do dziś
3OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-06-09 do dziś
4OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-11-09 do dziś
5OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-07-07 do dziś
6OD 01.01.2018 DO 31.12.20182020-05-19 do dziś
7OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-06-25 do dziś
8OD 01.01.2021 DO 31.12.20212022-05-26 do dziś
4. Wzmianka o złożeniu sprawozdania z działalności podmiotu1OD 17.01.2013 DO 31.12.20132014-11-27 do dziś
2OD 01.01.2014 DO 31.12.20142016-01-26 do dziś
3OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-06-09 do dziś
4OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-11-09 do dziś
5OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-07-07 do dziś
6OD 01.01.2018 DO 31.12.20182020-05-19 do dziś
7OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-06-25 do dziś
8OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-09-29 do dziś
9OD 01.01.2021 DO 31.12.20212022-04-08 do dziś
Rubryka 3 - Sprawozdania grupy kapitałowej
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalnosci statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
Brak wpisów
Rubryka 2 - Informacje o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 3 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o połączeniu, podziale lub przekształceniu
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 8 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów