BURDA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Stan na dzień 2021-06-18 godz. 10:30:00
Numer KRS: 0000451247
Numer REGON: 243193278
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2013-02-21
Ostatni wpis Nr wpisu16Data dokonania wpisu2021-01-15
Sygnatura akt[GL.X NS-REJ.KRS/16540/20/224]
Oznaczenie sąduSĄD REJONOWY W GLIWICACH, X WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2013-02-21 do dziś
3. Firma, pod którą spółka działaBURDA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2013-02-21 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2013-02-21 do dziś
6. Czy podmiot posiada status organizacji pożytku publicznego?NIE2013-02-21 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo ŚLĄSKIE powiat TARNOGÓRSKI gmina ZBROSŁAWICE miejscowość ZBROSŁAWICE2013-02-21 do dziś
2. Adresmiejscowość ZBROSŁAWICE ulica UL. WOLNOŚCI nr domu 28A kod pocztowy 42-674 poczta ZBROSŁAWICE kraj POLSKA 2019-01-17 do dziś
3. Adres poczty elektronicznejARKADIUSZ_BURDA@WP.PL2013-02-21 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacje o umowie
1. Informacja o zawarciu lub zmianach umowy spółki131.12.2012 R. - NOTARIUSZ KATARZYNA NIEDŹWIEDŹ, KANCELARIA NOTARIALNA W RADZIONKOWIE, REP. „A” NR 5698/20122013-02-21 do dziś
223.01.2019 R., NOTARIUSZ KATARZYNA NIEDŹWIEDŹ, KANCELARIA NOTARIALNA W RADZIONKOWIE, REP. A NR 449/2019 - ZMIENIONO: §4 UMOWY SPÓŁKI2019-04-09 do dziś
312.11.2020 R., NOTARIUSZ EDYTA STELMACH-PAWLICA, KANCELARIA NOTARIALNA W GLIWICACH, REP. A NR 3678/2020 - ZMIENIONO: §3, §7, §11, §13, §14, NUMERACJĘ §6 NA §6 UST.1; - DODANO: §6 UST. 2-42021-01-15 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółkaCZAS NIEOZNACZONY2013-02-21 do dziś
3. Wspólnik może mieć:WIĘKSZĄ LICZBĘ UDZIAŁÓW2013-02-21 do dziś
Rubryka 6 - Sposób powstania spółki
Brak wpisów
Rubryka 7 - Dane wspólników
1
5. Posiadane przez wspólnika udziały1.000 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 50.000,00 ZŁ2021-01-15 do dziś
2
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaBURDA2019-04-09 do dziś
2. ImionaKAROLINA MARIA2019-04-09 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2019-04-09 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały1.000 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 50.000,00 ZŁ2021-01-15 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?NIE2019-04-09 do dziś
3
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaBURDA2020-01-14 do dziś
2. ImionaARKADIUSZ JACEK2020-01-14 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2020-01-14 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?NIE2020-01-14 do dziś
Rubryka 8 - Kapitał spółki
1. Wysokość kapitału zakładowego100000,00 ZŁ2021-01-15 do dziś
Podrubryka 1
Informacja o wniesieniu aportu
Brak wpisów
Rubryka 9 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 10 - Nie dotyczy
Brak wpisów

Dział 2

Rubryka 1 - Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu
1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotuZARZĄD2013-02-21 do dziś
2. Sposób reprezentacji podmiotuJEŻELI ZOSTANIE POWOŁANY ZARZĄD JEDNOOSOBOWY, TO POWOŁANY CZŁONEK ZARZĄDU UMOCOWANY JEST DO SAMODZIELNEGO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI. JEŻELI ZOSTANIE POWOŁANY ZARZĄD WIELOOSOBOWY, TO DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI WYMAGANE JEST WSPÓŁDZIAŁANIE DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU ALBO JEDNEGO CZŁONKA ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM.2013-02-21 do dziś
Podrubryka 1
Dane osób wchodzących w skład organu
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaBURDA2013-02-21 do dziś
2. ImionaARKADIUSZ JACEK2013-02-21 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2013-02-21 do dziś
5. Funkcja w organie reprezentującymPREZES ZARZĄDU2013-02-21 do dziś
6. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2013-02-21 do dziś
Rubryka 2 - Organ nadzoru
Brak wpisów
Rubryka 3 - Prokurenci
11. NazwiskoBURDA2013-02-21 do dziś
2. ImionaKAROLINA MARIA2013-02-21 do dziś
3. Numer PESEL***********2013-02-21 do dziś
4. Rodzaj prokuryPROKURA SAMOISTNA2013-02-21 do dziś

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy141 1 REALIZACJA PROJEKTÓW BUDOWLANYCH ZWIĄZANYCH ZE WZNOSZENIEM BUDYNKÓW2013-02-21 do dziś
241 2 ROBOTY BUDOWLANE ZWIĄZANE ZE WZNOSZENIEM BUDYNKÓW MIESZKALNYCH I NIEMIESZKALNYCH2013-02-21 do dziś
342 1 ROBOTY ZWIĄZANE Z BUDOWĄ DRÓG KOŁOWYCH I SZYNOWYCH2013-02-21 do dziś
442 9 ROBOTY ZWIĄZANE Z BUDOWĄ POZOSTAŁYCH OBIEKTÓW INŻYNIERII LĄDOWEJ I WODNEJ2013-02-21 do dziś
543 1 ROZBIÓRKA I PRZYGOTOWANIE TERENU POD BUDOWĘ2013-02-21 do dziś
643 2 WYKONYWANIE INSTALACJI ELEKTRYCZNYCH, WODNO-KANALIZACYJNYCH I POZOSTAŁYCH INSTALACJI BUDOWLANYCH2013-02-21 do dziś
743 3 WYKONYWANIE ROBÓT BUDOWLANYCH WYKOŃCZENIOWYCH2013-02-21 do dziś
823 61 Z PRODUKCJA WYROBÓW BUDOWLANYCH Z BETONU2019-04-09 do dziś
2. Przedmiot pozostałej działalności przedsiębiorcy123 63 Z PRODUKCJA MASY BETONOWEJ2019-04-09 do dziś
223 64 Z PRODUKCJA ZAPRAWY MURARSKIEJ2019-04-09 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianki o złożonych dokumentach
Rodzaj dokumentuNrData złożenia za okres od do
1. Wzmianka o złożeniu rocznego sprawozdania finansowego1data złożenia 10.07.2014 okres OD 21.02.2013 DO 31.12.20132014-09-12 do dziś
2data złożenia 14.07.2015 okres OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-10-14 do dziś
3data złożenia 10.07.2017 okres OD 01.01.2015 DO 31.12.20152017-10-13 do dziś
4data złożenia 10.07.2017 okres OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-10-13 do dziś
5data złożenia 13.07.2018 okres OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-07-13 do dziś
6data złożenia 02.07.2020 okres OD 01.01.2018 DO 31.12.20182020-07-02 do dziś
7data złożenia 31.10.2020 okres OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-10-31 do dziś
3. Wzmianka o złożeniu uchwały lub postanowienia o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego1OD 21.02.2013 DO 31.12.20132014-09-12 do dziś
2OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-10-14 do dziś
3OD 01.01.2015 DO 31.12.20152017-10-13 do dziś
4OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-10-13 do dziś
5OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-07-13 do dziś
6OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-07-15 do dziś
7OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-10-31 do dziś
4. Wzmianka o złożeniu sprawozdania z działalności podmiotu1OD 21.02.2013 DO 31.12.20132014-09-12 do dziś
2OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-10-14 do dziś
3OD 01.01.2015 DO 31.12.20152017-10-13 do dziś
4OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-10-13 do dziś
Rubryka 3 - Sprawozdania grupy kapitałowej
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalnosci statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
Brak wpisów
Rubryka 2 - Informacje o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 3 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o połączeniu, podziale lub przekształceniu
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 8 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów