GRYC SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Stan na dzień 2022-12-06 godz. 10:17:54
Numer KRS: 0000451150
Numer REGON: 022053380
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2013-02-15
Ostatni wpis Nr wpisu4Data dokonania wpisu2015-07-07
Sygnatura akt[WR.IX NS-REJ.KRS/12314/15/393]
Oznaczenie sąduSĄD REJONOWY DLA WROCŁAWIA-FABRYCZNEJ WE WROCŁAWIU, IX WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2013-02-15 do dziś
3. Firma, pod którą spółka działaGRYC SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2015-07-07 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2013-02-15 do dziś
6. Czy podmiot posiada status organizacji pożytku publicznego?NIE2013-02-15 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo DOLNOŚLĄSKIE powiat ZŁOTORYJSKI gmina ZŁOTORYJA miejscowość ZŁOTORYJA2013-02-15 do dziś
2. Adresmiejscowość ZŁOTORYJA ulica PIŁSUDSKIEGO nr domu 16 kod pocztowy 59-500 poczta ZŁOTORYJA kraj POLSKA 2013-02-15 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacje o umowie
1. Informacja o zawarciu lub zmianach umowy spółki115.01.2013 R, NOTARIUSZ MARIUSZ KĘDZIERSKI, KANCELARIA NOTARIALNA W LEGNICY, UL. WOJSKA POLSKIEGO 2, REP. A NR 483/13.2013-02-15 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółkaCZAS NIEOZNACZONY2013-02-15 do dziś
3. Wspólnik może mieć:WIĘKSZĄ LICZBĘ UDZIAŁÓW2013-02-15 do dziś
Rubryka 6 - Sposób powstania spółki
Brak wpisów
Rubryka 7 - Dane wspólników
1
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaZARĘBSKI2013-02-15 do dziś
2. ImionaJERZY MICHAŁ2013-02-15 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2013-02-15 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały35 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 35.000,00 ZŁ (TRZYDZIEŚCI PIĘĆ TYSIĘCY ZŁOTYCH)2013-02-15 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?NIE2013-02-15 do dziś
2
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaGRÜTZ2013-02-15 do dziś
2. ImionaROMAN2013-02-15 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2013-02-15 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały35 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 35.000,00 ZŁ (TRZYDZIEŚCI PIĘĆ TYSIĘCY ZŁOTYCH)2013-02-15 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?NIE2013-02-15 do dziś
Rubryka 8 - Kapitał spółki
1. Wysokość kapitału zakładowego70000,00 ZŁ2013-02-15 do dziś
Podrubryka 1
Informacja o wniesieniu aportu
Brak wpisów
Rubryka 9 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 10 - Nie dotyczy
Brak wpisów

Dział 2

Rubryka 1 - Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu
1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotuZARZĄD2013-02-15 do dziś
2. Sposób reprezentacji podmiotuKAŻDY CZŁONEK ZARZĄDU SAMODZIELNIE2013-02-15 do dziś
Podrubryka 1
Dane osób wchodzących w skład organu
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaGRÜTZ2013-02-15 do dziś
2. ImionaROMAN2013-02-15 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2013-02-15 do dziś
5. Funkcja w organie reprezentującymPREZES ZARZĄDU2013-02-15 do dziś
6. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2013-02-15 do dziś
Rubryka 2 - Organ nadzoru
Brak wpisów
Rubryka 3 - Prokurenci
Brak wpisów

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy117 11 Z PRODUKCJA MASY WŁÓKNISTEJ2013-02-15 do dziś
249 41 Z TRANSPORT DROGOWY TOWARÓW2013-02-15 do dziś
352 21 Z DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA WSPOMAGAJĄCA TRANSPORT LĄDOWY2013-02-15 do dziś
466 12 Z DZIAŁALNOŚĆ MAKLERSKA ZWIĄZANA Z RYNKIEM PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH I TOWARÓW GIEŁDOWYCH2013-02-15 do dziś
582 91 Z DZIAŁALNOŚĆ ŚWIADCZONA PRZEZ AGENCJE INKASA I BIURA KREDYTOWE2013-02-15 do dziś
677 11 Z WYNAJEM I DZIERŻAWA SAMOCHODÓW OSOBOWYCH I FURGONETEK2013-02-15 do dziś
724 43 Z PRODUKCJA OŁOWIU, CYNKU I CYNY2013-02-15 do dziś
838 11 Z ZBIERANIE ODPADÓW INNYCH NIŻ NIEBEZPIECZNE2013-02-15 do dziś
938 31 Z DEMONTAŻ WYROBÓW ZUŻYTYCH2013-02-15 do dziś
1038 32 Z ODZYSK SUROWCÓW Z MATERIAŁÓW SEGREGOWANYCH2013-02-15 do dziś
1141 20 Z ROBOTY BUDOWLANE ZWIĄZANE ZE WZNOSZENIEM BUDYNKÓW MIESZKALNYCH I NIEMIESZKALNYCH2013-02-15 do dziś
1242 11 Z ROBOTY ZWIĄZANE Z BUDOWĄ DRÓG I AUTOSTRAD2013-02-15 do dziś
1345 19 Z SPRZEDAŻ HURTOWA I DETALICZNA POZOSTAŁYCH POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH, Z WYŁĄCZENIEM MOTOCYKLI2013-02-15 do dziś
1446 77 Z SPRZEDAŻ HURTOWA ODPADÓW I ZŁOMU2013-02-15 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianki o złożonych dokumentach
Brak wpisów
Rubryka 3 - Sprawozdania grupy kapitałowej
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalnosci statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
Brak wpisów
Rubryka 2 - Informacje o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 3 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o połączeniu, podziale lub przekształceniu
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
1
1. Informacja o ogłoszeniu upadłościorgan SĄD REJONOWY W LEGNICY, V WYDZIAŁ GOSPODARCZY; V GU 3/14, 03.06.2014, SĄD REJONOWY W LEGNICY, V WYDZIAŁ GOSPODARCZY nr V GUP 5/14 data 12.05.20152015-07-07 do dziś
2. Informacja o zakończeniu postępowania upadłościowegosposób POSTANOWIENIE SĄDU REJONOWEGO W LEGNICY V WYDZIAŁ GOSPODARCZY V GUP 5/14 O UMORZENIU POSTĘPOWANIA UPADŁOŚCIOWEGO data 12.05.20152015-07-07 do dziś
3. Określenie sposobu prowadzenia postępowania upadłościowegoPROWADZENIE UPADŁOŚCI OBEJMUJĄCEJ LIKWIDACJĘ MAJĄTKU DŁUŻNIKA2015-07-07 do dziś
Podrubryka 1
Dane syndyka
Brak wpisów
Podrubryka 2
Dane osoby powołanej w toku postępowania upadłościowego
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 8 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów