BUD-SERVIS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Stan na dzień 2021-09-21 godz. 09:55:44
Numer KRS: 0000450942
Numer REGON: 022076760
Numer NIP: 6912500712
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2013-02-13
Ostatni wpis Nr wpisu10Data dokonania wpisu2020-09-29
Sygnatura akt[RDF/245955/20/273]
Oznaczenie sąduSYSTEM

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2013-02-13 do dziś
3. Firma, pod którą spółka działaBUD-SERVIS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2013-02-13 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2013-02-13 do dziś
6. Czy podmiot posiada status organizacji pożytku publicznego?NIE2013-02-13 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo DOLNOŚLĄSKIE powiat LEGNICA gmina LEGNICA miejscowość LEGNICA2017-10-09 do dziś
2. Adresmiejscowość LEGNICA ulica AL. RZECZYPOSPOLITEJ nr domu 115 nr lokalu 3 kod pocztowy 59-220 poczta LEGNICA kraj POLSKA 2017-10-09 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacje o umowie
1. Informacja o zawarciu lub zmianach umowy spółki107.02.2013 R., AKT NOTARIALNY ZAWARTY W KANCELARII NOTARIALNEJ W LEGNICY PRZED NOTARIUSZEM MARIUSZEM KĘDZIERSKIM UL. WOJSKA POLSKIEGO 2, 59-220 LEGNICA, REPERTORIUM A NR 1430/132013-02-13 do dziś
202.07.2014 R. AKT NOTARIALNY REPERTORIUM A NR 5673/14 SPORZĄDZONY PRZEZ NOTARIUSZA MARIUSZA KĘDZIERSKIEGO Z KANCELARII NOTARIALNEJ W LEGNICY UL. WOJSKA POLSKIEGO NR 2, ZMIENIONO § 4 UMOWY SPÓŁKI.2014-08-13 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółkaCZAS NIEOZNACZONY2013-02-13 do dziś
3. Wspólnik może mieć:WIĘKSZĄ LICZBĘ UDZIAŁÓW2013-02-13 do dziś
Rubryka 6 - Sposób powstania spółki
Brak wpisów
Rubryka 7 - Dane wspólników
1
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaPYTLAK2013-02-13 do dziś
2. ImionaKRZYSZTOF2013-02-13 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2013-02-13 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały90 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 4.500,00 ZŁ (CZTERY TYSIĄCE PIĘĆSET ZŁOTYCH)2013-02-13 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?NIE2013-02-13 do dziś
2
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaPYTLAK2013-02-13 do dziś
2. ImionaMIROSŁAW KAZIMIERZ2013-02-13 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2013-02-13 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały80 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 4.000,00 ZŁ (CZTERY TYSIĄCE ZŁOTYCH)2017-10-09 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?NIE2013-02-13 do dziś
3
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaJANCZEWSKA2017-10-09 do dziś
2. ImionaNATALIA ANNA2017-10-09 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2017-10-09 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały10 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 500,00 ZŁ (PIĘĆSET ZŁOTYCH)2017-10-09 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?NIE2017-10-09 do dziś
Rubryka 8 - Kapitał spółki
1. Wysokość kapitału zakładowego5000,00 ZŁ2013-02-13 do dziś
Podrubryka 1
Informacja o wniesieniu aportu
Brak wpisów
Rubryka 9 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 10 - Nie dotyczy
Brak wpisów

Dział 2

Rubryka 1 - Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu
1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotuZARZĄD2013-02-13 do dziś
2. Sposób reprezentacji podmiotuW PRZYPADKU ZARZĄDU JEDNOOSOBOWEGO REPREZENTUJE SPÓŁKĘ PREZES ZARZĄDU SAMODZIELNIE. W PRZYPADKU ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO REPREZENTUJE SPÓŁKĘ DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU ALBO JEDEN CZŁONEK ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM2013-02-13 do dziś
Podrubryka 1
Dane osób wchodzących w skład organu
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaPYTLAK2013-02-13 do dziś
2. ImionaKRZYSZTOF2013-02-13 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2013-02-13 do dziś
5. Funkcja w organie reprezentującymPREZES ZARZĄDU2013-02-13 do dziś
6. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2013-02-13 do dziś
Rubryka 2 - Organ nadzoru
Brak wpisów
Rubryka 3 - Prokurenci
Brak wpisów

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy141 10 Z REALIZACJA PROJEKTÓW BUDOWLANYCH ZWIĄZANYCH ZE WZNOSZENIEM BUDYNKÓW2013-02-13 do dziś
243 11 Z ROZBIÓRKA I BURZENIE OBIEKTÓW BUDOWLANYCH2013-02-13 do dziś
343 12 Z PRZYGOTOWANIE TERENU POD BUDOWĘ2013-02-13 do dziś
443 13 Z WYKONYWANIE WYKOPÓW I WIERCEŃ GEOLOGICZNO-INŻYNIERSKICH2013-02-13 do dziś
543 21 Z WYKONYWANIE INSTALACJI ELEKTRYCZNYCH2013-02-13 do dziś
643 22 Z WYKONYWANIE INSTALACJI WODNO-KANALIZACYJNYCH, CIEPLNYCH, GAZOWYCH I KLIMATYZACYJNYCH2013-02-13 do dziś
743 29 Z WYKONYWANIE POZOSTAŁYCH INSTALACJI BUDOWLANYCH2013-02-13 do dziś
843 31 Z TYNKOWANIE2013-02-13 do dziś
943 32 Z ZAKŁADANIE STOLARKI BUDOWLANEJ2013-02-13 do dziś
1043 33 Z POSADZKARSTWO; TAPETOWANIE I OBLICOWYWANIE ŚCIAN2013-02-13 do dziś
1143 34 Z MALOWANIE I SZKLENIE2013-02-13 do dziś
1241 20 Z ROBOTY BUDOWLANE ZWIĄZANE ZE WZNOSZENIEM BUDYNKÓW MIESZKALNYCH I NIEMIESZKALNYCH2013-02-13 do dziś
1343 39 Z WYKONYWANIE POZOSTAŁYCH ROBÓT BUDOWLANYCH WYKOŃCZENIOWYCH2013-02-13 do dziś
1443 91 Z WYKONYWANIE KONSTRUKCJI I POKRYĆ DACHOWYCH2013-02-13 do dziś
1543 99 Z POZOSTAŁE SPECJALISTYCZNE ROBOTY BUDOWLANE, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANE2013-02-13 do dziś
1646 71 Z SPRZEDAŻ HURTOWA PALIW I PRODUKTÓW POCHODNYCH2013-02-13 do dziś
1746 72 Z SPRZEDAŻ HURTOWA METALI I RUD METALI2013-02-13 do dziś
1846 73 Z SPRZEDAŻ HURTOWA DREWNA, MATERIAŁÓW BUDOWLANYCH I WYPOSAŻENIA SANITARNEGO2013-02-13 do dziś
1946 74 Z SPRZEDAŻ HURTOWA WYROBÓW METALOWYCH ORAZ SPRZĘTU I DODATKOWEGO WYPOSAŻENIA HYDRAULICZNEGO I GRZEJNEGO2013-02-13 do dziś
2046 75 Z SPRZEDAŻ HURTOWA WYROBÓW CHEMICZNYCH2013-02-13 do dziś
2146 76 Z SPRZEDAŻ HURTOWA POZOSTAŁYCH PÓŁPRODUKTÓW2013-02-13 do dziś
2246 77 Z SPRZEDAŻ HURTOWA ODPADÓW I ZŁOMU2013-02-13 do dziś
2342 11 Z ROBOTY ZWIĄZANE Z BUDOWĄ DRÓG I AUTOSTRAD2013-02-13 do dziś
2446 90 Z SPRZEDAŻ HURTOWA NIEWYSPECJALIZOWANA2013-02-13 do dziś
2564 19 Z POZOSTAŁE POŚREDNICTWO PIENIĘŻNE2013-02-13 do dziś
2664 30 Z DZIAŁALNOŚĆ TRUSTÓW, FUNDUSZÓW I PODOBNYCH INSTYTUCJI FINANSOWYCH2013-02-13 do dziś
2764 91 Z LEASING FINANSOWY2013-02-13 do dziś
2864 92 Z POZOSTAŁE FORMY UDZIELANIA KREDYTÓW2013-02-13 do dziś
2964 99 Z POZOSTAŁA FINANSOWA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA,2013-02-13 do dziś
3068 10 Z KUPNO I SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI NA WŁASNY RACHUNEK2013-02-13 do dziś
3168 20 Z WYNAJEM I ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI WŁASNYMI LUB DZIERŻAWIONYMI2013-02-13 do dziś
3268 31 Z POŚREDNICTWO W OBROCIE NIERUCHOMOŚCIAMI2013-02-13 do dziś
3368 32 Z ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI WYKONYWANE NA ZLECENIE2013-02-13 do dziś
3442 12 Z ROBOTY ZWIĄZANE Z BUDOWĄ DRÓG SZYNOWYCH I KOLEI PODZIEMNEJ2013-02-13 do dziś
3581 10 Z DZIAŁALNOŚĆ POMOCNICZA ZWIĄZANA Z UTRZYMANIEM PORZĄDKU W BUDYNKACH2013-02-13 do dziś
3681 21 Z NIESPECJALISTYCZNE SPRZĄTANIE BUDYNKÓW I OBIEKTÓW PRZEMYSŁOWYCH2013-02-13 do dziś
3781 22 Z SPECJALISTYCZNE SPRZĄTANIE BUDYNKÓW I OBIEKTÓW PRZEMYSŁOWYCH2013-02-13 do dziś
3881 29 Z POZOSTAŁE SPRZĄTANIE2013-02-13 do dziś
3981 30 Z DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA ZWIĄZANA Z ZAGOSPODAROWANIEM TERENÓW ZIELENI2013-02-13 do dziś
4042 13 Z ROBOTY ZWIĄZANE Z BUDOWĄ MOSTÓW I TUNELI2013-02-13 do dziś
4142 21 Z ROBOTY ZWIĄZANE Z BUDOWĄ RUROCIĄGÓW PRZESYŁOWYCH I SIECI ROZDZIELCZYCH2013-02-13 do dziś
4242 22 Z ROBOTY ZWIĄZANE Z BUDOWĄ LINII TELEKOMUNIKACYJNYCH I ELEKTROENERGETYCZNYCH2013-02-13 do dziś
4342 91 Z ROBOTY ZWIĄZANE Z BUDOWĄ OBIEKTÓW INŻYNIERII WODNEJ2013-02-13 do dziś
4442 99 Z ROBOTY ZWIĄZANE Z BUDOWĄ POZOSTAŁYCH OBIEKTÓW INŻYNIERII LĄDOWEJ I WODNEJ, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANE2013-02-13 do dziś
4571 12 Z DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE INŻYNIERII I ZWIĄZANE Z NIĄ DORADZTWO TECHNICZNE2014-08-13 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianki o złożonych dokumentach
Rodzaj dokumentuNrData złożenia za okres od do
1. Wzmianka o złożeniu rocznego sprawozdania finansowego1data złożenia 08.07.2014 okres OD 07.02.2013 DO 31.12.20132014-08-13 do dziś
2data złożenia 05.07.2016 okres OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-07-27 do dziś
3data złożenia 16.07.2018 okres OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-09-05 do dziś
4data złożenia 29.09.2020 okres OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-09-29 do dziś
3. Wzmianka o złożeniu uchwały lub postanowienia o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego1OD 07.02.2013 DO 31.12.20132014-08-13 do dziś
2OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-07-27 do dziś
3OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-09-05 do dziś
4. Wzmianka o złożeniu sprawozdania z działalności podmiotu1OD 07.02.2013 DO 31.12.20132014-08-13 do dziś
2OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-07-27 do dziś
3OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-09-05 do dziś
Rubryka 3 - Sprawozdania grupy kapitałowej
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalnosci statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
Brak wpisów
Rubryka 2 - Informacje o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 3 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o połączeniu, podziale lub przekształceniu
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 8 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów