EMS PLUS POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Stan na dzień 2022-08-12 godz. 12:19:53
Numer KRS: 0000450898
Numer REGON: 321338621
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2013-02-12
Ostatni wpis Nr wpisu23Data dokonania wpisu2021-09-30
Sygnatura akt[RDF/338677/21/553]
Oznaczenie sąduSYSTEM

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2013-02-12 do dziś
2. Numer REGON\NIPREGON 3213386212014-07-11 do dziś
3. Firma, pod którą spółka działaEMS PLUS POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2013-02-12 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2013-02-12 do dziś
6. Czy podmiot posiada status organizacji pożytku publicznego?NIE2013-02-12 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo ZACHODNIOPOMORSKIE powiat SZCZECIN gmina SZCZECIN miejscowość SZCZECIN2016-05-17 do dziś
2. Adresmiejscowość SZCZECIN ulica UL. PAWŁA VI nr domu 2 kod pocztowy 71-459 poczta SZCZECIN kraj POLSKA 2018-07-13 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacje o umowie
1. Informacja o zawarciu lub zmianach umowy spółki1AKT NOTARIALNY Z DNIA 30 STYCZNIA 2013 R., REPERTORIUM A NUMER 769/2013, NOTARIUSZ ZOFIA DALESZYŃSKA, KANCELARIA NOTARIALNA W SZCZECINIE.2013-02-12 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółkaCZAS NIEOZNACZONY2013-02-12 do dziś
3. Wspólnik może mieć:WIĘKSZĄ LICZBĘ UDZIAŁÓW2013-02-12 do dziś
Rubryka 6 - Sposób powstania spółki
Brak wpisów
Rubryka 7 - Dane wspólników
1
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaSZABELSKI2018-07-13 do dziś
2. ImionaTOMASZ2018-07-13 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2018-07-13 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały50 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 25.000,00 ZŁ2018-07-13 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?NIE2018-07-13 do dziś
2
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaCZECHOWICZ2018-07-13 do dziś
2. ImionaŁUKASZ2018-07-13 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2018-07-13 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały50 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 25.000,00 ZŁ2019-10-30 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?NIE2018-07-13 do dziś
Rubryka 8 - Kapitał spółki
1. Wysokość kapitału zakładowego50000,00 ZŁ2013-02-12 do dziś
Podrubryka 1
Informacja o wniesieniu aportu
Brak wpisów
Rubryka 9 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 10 - Nie dotyczy
Brak wpisów

Dział 2

Rubryka 1 - Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu
1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotuZARZĄD2013-02-12 do dziś
2. Sposób reprezentacji podmiotuDO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ WOLI W ZAKRESIE PRAW I OBOWIĄZKÓW MAJĄTKOWYCH SPÓŁKI ORAZ PODPISYWANIA UMÓW W IMIENIU SPÓŁKI UPOWAŻNIONY JEST JEDNOOSOBOWO KAŻDY Z CZŁONKÓW ZARZĄDU SAMODZIELNIE Z TYM, ŻE W PRZYPADKU ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ WOLI W ZAKRESIE PRAW I OBOWIĄZKÓW MAJĄTKOWYCH POWYŻEJ KWOTY 20.000 (DWUDZIESTU TYSIĘCY) ZŁOTYCH WYMAGANE JEST WSPÓŁDZIAŁANIE DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU.2013-02-12 do dziś
Podrubryka 1
Dane osób wchodzących w skład organu
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaSZABELSKI2018-07-13 do dziś
2. ImionaTOMASZ2018-07-13 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2018-07-13 do dziś
5. Funkcja w organie reprezentującymCZŁONEK ZARZĄDU2018-07-13 do dziś
6. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2018-07-13 do dziś
21. Nazwisko\Nazwa lub firmaCZECHOWICZ2018-07-13 do dziś
2. ImionaŁUKASZ2018-07-13 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2018-07-13 do dziś
5. Funkcja w organie reprezentującymCZŁONEK ZARZĄDU2018-07-13 do dziś
6. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2018-07-13 do dziś
Rubryka 2 - Organ nadzoru
Brak wpisów
Rubryka 3 - Prokurenci
Brak wpisów

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy143 21 Z WYKONYWANIE INSTALACJI ELEKTRYCZNYCH2013-02-12 do dziś
243 29 Z WYKONYWANIE POZOSTAŁYCH INSTALACJI BUDOWLANYCH2013-02-12 do dziś
371 20 B POZOSTAŁE BADANIA I ANALIZY TECHNICZNE2013-02-12 do dziś
435 12 Z PRZESYŁANIE ENERGII ELEKTRYCZNEJ2013-02-12 do dziś
535 13 Z DYSTRYBUCJA ENERGII ELEKTRYCZNEJ2013-02-12 do dziś
641 10 Z REALIZACJA PROJEKTÓW BUDOWLANYCH ZWIĄZANYCH ZE WZNOSZENIEM BUDYNKÓW2013-02-12 do dziś
741 20 Z ROBOTY BUDOWLANE ZWIĄZANE ZE WZNOSZENIEM BUDYNKÓW MIESZKALNYCH I NIEMIESZKALNYCH2013-02-12 do dziś
842 21 Z ROBOTY ZWIĄZANE Z BUDOWĄ RUROCIĄGÓW PRZESYŁOWYCH I SIECI ROZDZIELCZYCH2013-02-12 do dziś
942 22 Z ROBOTY ZWIĄZANE Z BUDOWĄ LINII TELEKOMUNIKACYJNYCH I ELEKTROENERGETYCZNYCH2013-02-12 do dziś
1035 11 Z WYTWARZANIE ENERGII ELEKTRYCZNEJ2016-05-17 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianki o złożonych dokumentach
Rodzaj dokumentuNrData złożenia za okres od do
1. Wzmianka o złożeniu rocznego sprawozdania finansowego1data złożenia 27.06.2014 okres OD 30.01.2013 DO 31.12.20132014-07-11 do dziś
2data złożenia 15.07.2016 okres OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-11-21 do dziś
3data złożenia 07.07.2017 okres OD 01.01.2016 DO 31.12.20162018-03-29 do dziś
4data złożenia 17.05.2018 okres OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-05-17 do dziś
5data złożenia 16.12.2019 okres OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-12-16 do dziś
6data złożenia 30.06.2020 okres OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-06-30 do dziś
7data złożenia 30.09.2021 okres OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-09-30 do dziś
3. Wzmianka o złożeniu uchwały lub postanowienia o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego1OD 30.01.2013 DO 31.12.20132014-07-11 do dziś
2OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-11-21 do dziś
3OD 01.01.2016 DO 31.12.20162018-03-29 do dziś
4OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-05-17 do dziś
5OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-12-16 do dziś
6OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-06-30 do dziś
7OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-09-30 do dziś
4. Wzmianka o złożeniu sprawozdania z działalności podmiotu1OD 30.01.2013 DO 31.12.20132014-07-11 do dziś
2OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-11-21 do dziś
3OD 01.01.2016 DO 31.12.20162018-03-29 do dziś
4OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-05-17 do dziś
5OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-12-16 do dziś
6OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-06-30 do dziś
Rubryka 3 - Sprawozdania grupy kapitałowej
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalnosci statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
Brak wpisów
Rubryka 2 - Informacje o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 3 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o połączeniu, podziale lub przekształceniu
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 8 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów