HIBNER HOSPITALITY SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Stan na dzień 2022-05-20 godz. 16:26:53
Numer KRS: 0000450837
Numer REGON: 101549593
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2013-02-12
Ostatni wpis Nr wpisu19Data dokonania wpisu2020-10-10
Sygnatura akt[RDF/255880/20/371]
Oznaczenie sąduSYSTEM

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2013-02-12 do dziś
3. Firma, pod którą spółka działaHIBNER HOSPITALITY SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2013-02-12 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2013-02-12 do dziś
6. Czy podmiot posiada status organizacji pożytku publicznego?NIE2013-02-12 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo ŁÓDZKIE powiat M. ŁÓDŹ gmina M. ŁÓDŹ miejscowość ŁÓDŹ2013-02-12 do dziś
2. Adresmiejscowość ŁÓDŹ ulica BABICKIEGO nr domu 3 nr lokalu 10 kod pocztowy 94-056 poczta ŁÓDŹ kraj POLSKA 2013-02-12 do dziś
3. Adres poczty elektronicznejJPHIBNER@GMAIL.COM2013-02-12 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacje o umowie
1. Informacja o zawarciu lub zmianach umowy spółki111.02.20132013-02-12 do dziś
212.03.2013 R., REPERTORIUM A NUMER 2014/2013, NOTARIUSZ ELŻBIETA SZAFRUGA, KANCELARIA NOTARIALNA W ŁODZI - UCHYLENIE UMOWY SPÓŁKI I ZASTĄPIENIE JEJ AKTEM ZAŁOŻYCIELSKIM W NOWYM BRZMIENIU.2013-06-21 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółkaCZAS NIEOZNACZONY2013-02-12 do dziś
3. Wspólnik może mieć:WIĘKSZĄ LICZBĘ UDZIAŁÓW2013-02-12 do dziś
Rubryka 6 - Sposób powstania spółki
Brak wpisów
Rubryka 7 - Dane wspólników
1
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaHIBNER2013-02-12 do dziś
2. ImionaJACEK2013-02-12 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2013-02-12 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały380 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 19.000,00 ZŁOTYCH2013-06-21 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?NIE2013-06-21 do dziś
Rubryka 8 - Kapitał spółki
1. Wysokość kapitału zakładowego20000,00 ZŁ2013-06-21 do dziś
Podrubryka 1
Informacja o wniesieniu aportu
1. Określenie wartości udziałów objętych za aport19500,00 ZŁ2013-06-21 do dziś
Rubryka 9 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 10 - Nie dotyczy
Brak wpisów

Dział 2

Rubryka 1 - Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu
1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotuZARZĄD2013-02-12 do dziś
2. Sposób reprezentacji podmiotuPREZES ZARZĄDU MOŻE SAMODZIELNIE REPREZENTOWAĆ SPÓŁKĘ. W PRZYPADKU GDY ZARZĄD JEST WIELOOSOBOWY DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI UPRAWNIONYCH JEST ŁĄCZNIE DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU ALBO JEDEN Z CZŁONKÓW ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM.2013-06-21 do dziś
Podrubryka 1
Dane osób wchodzących w skład organu
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaHIBNER2013-06-21 do dziś
2. ImionaELŻBIETA2013-06-21 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2013-06-21 do dziś
5. Funkcja w organie reprezentującymWICEPREZES ZARZĄDU2013-06-21 do dziś
6. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2013-06-21 do dziś
21. Nazwisko\Nazwa lub firmaHIBNER2013-02-12 do dziś
2. ImionaJACEK2013-02-12 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2013-02-12 do dziś
5. Funkcja w organie reprezentującymPREZES ZARZĄDU2013-02-12 do dziś
6. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2013-02-12 do dziś
Rubryka 2 - Organ nadzoru
Brak wpisów
Rubryka 3 - Prokurenci
Brak wpisów

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy163 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA W ZAKRESIE INFORMACJI2013-02-12 do dziś
262 DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z OPROGRAMOWANIEM I DORADZTWEM W ZAKRESIE INFORMATYKI ORAZ DZIAŁALNOŚĆ POWIĄZANA2013-02-12 do dziś
370 DZIAŁALNOŚĆ FIRM CENTRALNYCH (HEAD OFFICES); DORADZTWO ZWIĄZANE Z ZARZĄDZANIEM2013-02-12 do dziś
472 BADANIA NAUKOWE I PRACE ROZWOJOWE2013-02-12 do dziś
573 REKLAMA, BADANIE RYNKU I OPINII PUBLICZNEJ2013-02-12 do dziś
674 POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ PROFESJONALNA, NAUKOWA I TECHNICZNA2013-02-12 do dziś
778 DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z ZATRUDNIENIEM2013-02-12 do dziś
885 EDUKACJA2013-02-12 do dziś
993 DZIAŁALNOŚĆ SPORTOWA, ROZRYWKOWA I REKREACYJNA2013-02-12 do dziś
1045 HANDEL HURTOWY I DETALICZNY POJAZDAMI SAMOCHODOWYMI; NAPRAWA POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH2013-06-21 do dziś
1147 HANDEL DETALICZNY, Z WYŁĄCZENIEM HANDLU DETALICZNEGO POJAZDAMI SAMOCHODOWYMI2013-06-21 do dziś
1258 DZIAŁALNOŚĆ WYDAWNICZA2013-06-21 do dziś
1368 DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z OBSŁUGĄ RYNKU NIERUCHOMOŚCI2013-06-21 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianki o złożonych dokumentach
Rodzaj dokumentuNrData złożenia za okres od do
1. Wzmianka o złożeniu rocznego sprawozdania finansowego1data złożenia 24.07.2014 okres OD 12.02.2013 DO 31.12.20132014-09-25 do dziś
2data złożenia 16.07.2015 okres OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-10-29 do dziś
3data złożenia 22.07.2016 okres OD 01.01.2015 DO 31.12.20152017-02-09 do dziś
4data złożenia 24.01.2019 okres OD 01.01.2016 DO 31.12.20162019-01-24 do dziś
5data złożenia 24.01.2019 okres OD 01.01.2017 DO 31.12.20172019-01-24 do dziś
6data złożenia 30.06.2019 okres OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-06-30 do dziś
7data złożenia 10.10.2020 okres OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-10-10 do dziś
3. Wzmianka o złożeniu uchwały lub postanowienia o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego1OD 12.02.2013 DO 31.12.20132014-09-25 do dziś
2OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-10-29 do dziś
3OD 01.01.2015 DO 31.12.20152017-02-09 do dziś
4OD 01.01.2017 DO 31.12.20172019-01-24 do dziś
5OD 01.01.2016 DO 31.12.20162019-01-24 do dziś
6OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-06-30 do dziś
7OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-10-10 do dziś
4. Wzmianka o złożeniu sprawozdania z działalności podmiotu1OD 12.02.2013 DO 31.12.20132014-09-25 do dziś
2OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-10-29 do dziś
3OD 01.01.2015 DO 31.12.20152017-02-09 do dziś
4OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-06-30 do dziś
5OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-10-10 do dziś
Rubryka 3 - Sprawozdania grupy kapitałowej
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalnosci statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
Brak wpisów
Rubryka 2 - Informacje o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 3 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o połączeniu, podziale lub przekształceniu
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 8 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów