A. BILIŃSKI ABM SPÓŁKA JAWNA

Stan na dzień 2024-03-04 godz. 10:56:22
Numer KRS: 0000450459
Numer REGON: 022073312
Numer NIP: 8992741613
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2013-02-08
Ostatni wpis Nr wpisu16Data dokonania wpisu2023-02-15
Sygnatura akt[RDF/468704/23/68]
Oznaczenie sąduSYSTEM

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejSPÓŁKA JAWNA2013-02-08 do dziś
3. Firma, pod którą spółka działaA. BILIŃSKI ABM SPÓŁKA JAWNA2013-02-08 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2013-02-08 do dziś
6. Czy podmiot posiada status organizacji pożytku publicznego?NIE2013-02-08 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo DOLNOŚLĄSKIE powiat WROCŁAW gmina WROCŁAW miejscowość WROCŁAW2018-04-04 do dziś
2. Adresmiejscowość WROCŁAW ulica UL. MICHAŁA ŚNIEGOCKIEGO nr domu 5B kod pocztowy 57-414 poczta WROCŁAW kraj POLSKA 2018-04-04 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacje o umowie
1. Informacje o zawarciu lub zmianie umowy spółki131.01.2013 R.2013-02-08 do dziś
221.07.2017R., ZMIENIONO §5, §6, §7, §10, §13. 21.03.2018R. ZMIENIONO §5, §6, §7, §10, §13, DODANO §7A.2018-04-04 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółkaCZAS NIEOZNACZONY2013-02-08 do dziś
Rubryka 6 - Sposób powstania spółki
Brak wpisów
Rubryka 7 - Dane wspólników
1
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaBILIŃSKI2013-02-08 do dziś
2. ImionaANDRZEJ ROMAN2013-02-08 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2013-02-08 do dziś
5. Czy wspólnik pozostaje w związku małżeńskim?TAK2013-02-08 do dziś
6. Czy została zawarta małżeńska umowa majątkowa?NIE2013-02-08 do dziś
7. Czy powstała rozdzielność majątkowa między małżonkami?NIE2013-02-08 do dziś
8. Czy wspólnik ma ograniczoną zdolność do czynności prawnych?NIE2013-02-08 do dziś
2
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaBILIŃSKI2013-02-08 do dziś
2. ImionaWALDEMAR2013-02-08 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2013-02-08 do dziś
5. Czy wspólnik pozostaje w związku małżeńskim?TAK2013-02-08 do dziś
6. Czy została zawarta małżeńska umowa majątkowa?TAK2013-02-08 do dziś
7. Czy powstała rozdzielność majątkowa między małżonkami?TAK2013-02-08 do dziś
8. Czy wspólnik ma ograniczoną zdolność do czynności prawnych?NIE2013-02-08 do dziś

Dział 2

Rubryka 1 - Uprawnieni do reprezentowania spółki
1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotuWSPÓLNICY REPREZENTUJĄCY SPÓŁKĘ2013-02-08 do dziś
2. Sposób reprezentacji podmiotuDO REPREZENTOWANIA SPÓŁKI UPRAWNIENI SĄ WSPÓLNIK ANDRZEJ BILIŃSKI DZIAŁAJĄCY ŁĄCZNIE ZE WSPÓLNIKIEM WALDEMAREM BILIŃSKIM.2018-04-04 do dziś
Podrubryka 1
Dane wspólników reprezentujących spółkę
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaBILIŃSKI2013-02-08 do dziś
2. ImionaANDRZEJ ROMAN2013-02-08 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2013-02-08 do dziś
21. Nazwisko\Nazwa lub firmaBILIŃSKI2013-02-08 do dziś
2. ImionaWALDEMAR2013-02-08 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2013-02-08 do dziś
Rubryka 2 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 3 - Prokurenci
Brak wpisów

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy164 99 Z POZOSTAŁA FINANSOWA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA, Z WYŁĄCZENIEM UBEZPIECZEŃ I FUNDUSZÓW EMERYTALNYCH2013-02-08 do dziś
266 19 Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ WSPOMAGAJĄCA USŁUGI FINANSOWE, Z WYŁĄCZENIEM UBEZPIECZEŃ I FUNDUSZÓW EMERYTALNYCH2013-02-08 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianki o złożonych dokumentach
Rodzaj dokumentuNrData złożenia za okres od do
5. Wzmianka o braku obowiązku sporządzenia i złożenia rocznego sprawozdania finansowego1OD 01.01.2017 DO 31.12.20172019-05-07 do dziś
2OD 01.01.2016 DO 31.12.20162019-05-07 do dziś
3OD 01.01.2015 DO 31.12.20152019-05-07 do dziś
4OD 01.01.2014 DO 31.12.20142019-05-07 do dziś
5OD 08.02.2013 DO 31.12.20132019-05-07 do dziś
6OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-05-07 do dziś
7OD 01.01.2019 DO 31.12.20192023-02-15 do dziś
8OD 01.01.2020 DO 31.12.20202023-02-15 do dziś
9OD 01.01.2021 DO 31.12.20212023-02-15 do dziś
10OD 01.01.2022 DO 31.12.20222023-02-15 do dziś
Rubryka 3 - Sprawozdania grupy kapitałowej
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalności statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
Brak wpisów
Rubryka 2 - Informacje o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o połączeniu lub przekształceniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów