HERZ SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Stan na dzień 2022-05-13 godz. 12:32:52
Numer KRS: 0000450443
Numer REGON: 146533051
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2013-02-08
Ostatni wpis Nr wpisu15Data dokonania wpisu2021-10-15
Sygnatura akt[RDF/351557/21/975]
Oznaczenie sąduSYSTEM

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2013-02-08 do dziś
3. Firma, pod którą spółka działaHERZ SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2013-02-08 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2013-02-08 do dziś
6. Czy podmiot posiada status organizacji pożytku publicznego?NIE2013-02-08 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo MAZOWIECKIE powiat WARSZAWA gmina WARSZAWA miejscowość WARSZAWA2016-02-08 do dziś
2. Adresmiejscowość WARSZAWA ulica UL. DOMANIEWSKA nr domu 37 nr lokalu 2.43 kod pocztowy 02-672 poczta WARSZAWA kraj POLSKA 2016-02-08 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacje o umowie
1. Informacja o zawarciu lub zmianach umowy spółki129.11.2012 KANCELARIA NOTARIALNA W BYDGOSZCY PRZED NOTARIUSZEM MARCINEM PARADOWSKIM, REP. A NR 5995/20122013-02-08 do dziś
229.10.2015 W KANCELARII NOTARIALNEJ W BYDGOSZCZY PRZED NOTARIUSZEM MARCINEM PARADOWSKIM REP.A NR 4973/2015 ZMIANIE ULEGA §1 UST.6 AKTU ZAŁOŻYCIELSKIEGO SPÓŁKI Z DNIA 29.11.2012 ROKU2016-02-08 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółkaCZAS NIEOZNACZONY2013-02-08 do dziś
3. Wspólnik może mieć:WIĘKSZĄ LICZBĘ UDZIAŁÓW2013-02-08 do dziś
Rubryka 6 - Sposób powstania spółki
Brak wpisów
Rubryka 7 - Dane wspólników
1
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaBINKOWSKI2013-02-08 do dziś
2. ImionaADRIAN STANISŁAW2013-02-08 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2013-02-08 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały50 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 5 000 ZŁOTYCH2013-02-08 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?TAK2013-02-08 do dziś
Rubryka 8 - Kapitał spółki
1. Wysokość kapitału zakładowego5000,00 ZŁ2013-02-08 do dziś
Podrubryka 1
Informacja o wniesieniu aportu
Brak wpisów
Rubryka 9 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 10 - Nie dotyczy
Brak wpisów

Dział 2

Rubryka 1 - Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu
1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotuZARZĄD2013-02-08 do dziś
2. Sposób reprezentacji podmiotuPRAWO REPREZENTACJI PRZYSŁUGUJE JEDNOOSOBOWO PREZESOWI ZARZĄDU - REPREZENTACJA SAMOISTNA. W PRZYPADKU POWOŁANIA ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO PRAWO DO REPREZENTOWANIA SPÓŁKI PRZYSŁUGUJE KAŻDEMU Z CZŁONKÓW ZARZĄDU SAMODZIELNIE.2013-02-08 do dziś
Podrubryka 1
Dane osób wchodzących w skład organu
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaOTLEWSKA2013-02-08 do dziś
2. ImionaBEATA2013-02-08 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2013-02-08 do dziś
5. Funkcja w organie reprezentującymPREZES ZARZĄDU2013-02-08 do dziś
6. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2013-02-08 do dziś
Rubryka 2 - Organ nadzoru
Brak wpisów
Rubryka 3 - Prokurenci
Brak wpisów

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy186 90 A DZIAŁALNOŚĆ FIZJOTERAPEUTYCZNA2013-02-08 do dziś
288 10 Z POMOC SPOŁECZNA BEZ ZAKWATEROWANIA DLA OSÓB W PODESZŁYM WIEKU I OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH2013-02-08 do dziś
388 99 Z POZOSTAŁA POMOC SPOŁECZNA BEZ ZAKWATEROWANIA, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA2013-02-08 do dziś
486 90 C PRAKTYKA PIELĘGNIAREK I POŁOŻNYCH2013-02-08 do dziś
586 90 D DZIAŁALNOŚĆ PARAMEDYCZNA2013-02-08 do dziś
687 10 Z POMOC SPOŁECZNA Z ZAKWATEROWANIEM ZAPEWNIAJĄCA OPIEKĘ PIELĘGNIARSKĄ2013-02-08 do dziś
787 20 Z POMOC SPOŁECZNA Z ZAKWATEROWANIEM DLA OSÓB Z ZABURZENIAMI PSYCHICZNYMI2013-02-08 do dziś
887 30 Z POMOC SPOŁECZNA Z ZAKWATEROWANIEM DLA OSÓB W PODESZŁYM WIEKU I OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH2013-02-08 do dziś
987 90 Z POZOSTAŁA POMOC SPOŁECZNA Z ZAKWATEROWANIEM2013-02-08 do dziś
1086 90 E POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE OPIEKI ZDROWOTNEJ, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA2016-02-08 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianki o złożonych dokumentach
Rodzaj dokumentuNrData złożenia za okres od do
1. Wzmianka o złożeniu rocznego sprawozdania finansowego1data złożenia 08.01.2016 okres OD 08.02.2013 DO 31.12.20132016-02-08 do dziś
2data złożenia 08.01.2016 okres OD 01.01.2014 DO 31.12.20142016-02-08 do dziś
3data złożenia 14.03.2018 okres OD 01.01.2015 DO 31.12.20152018-04-13 do dziś
4data złożenia 14.03.2018 okres OD 01.01.2016 DO 31.12.20162018-04-13 do dziś
5data złożenia 21.09.2018 okres OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-09-21 do dziś
6data złożenia 03.07.2019 okres OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-07-04 do dziś
7data złożenia 03.12.2020 okres OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-12-03 do dziś
8data złożenia 14.10.2021 okres OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-10-15 do dziś
3. Wzmianka o złożeniu uchwały lub postanowienia o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego1OD 08.02.2013 DO 31.12.20132016-02-08 do dziś
2OD 01.01.2014 DO 31.12.20142016-02-08 do dziś
3OD 01.01.2015 DO 31.12.20152018-04-13 do dziś
4OD 01.01.2016 DO 31.12.20162018-04-13 do dziś
5OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-09-21 do dziś
6OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-07-04 do dziś
7OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-12-03 do dziś
8OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-10-15 do dziś
4. Wzmianka o złożeniu sprawozdania z działalności podmiotu1OD 08.02.2013 DO 31.12.20132016-02-08 do dziś
2OD 01.01.2014 DO 31.12.20142016-02-08 do dziś
3OD 01.01.2015 DO 31.12.20152018-04-13 do dziś
4OD 01.01.2016 DO 31.12.20162018-04-13 do dziś
5OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-09-21 do dziś
Rubryka 3 - Sprawozdania grupy kapitałowej
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalnosci statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
Brak wpisów
Rubryka 2 - Informacje o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 3 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o połączeniu, podziale lub przekształceniu
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 8 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów