J&Z PARTNERS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W LIKWIDACJI

Stan na dzień 2024-07-16 godz. 13:18:23
Numer KRS: 0000450295
Numer REGON: 146529345
Numer NIP: 5213643894
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2013-02-07
Ostatni wpis Nr wpisu30Data dokonania wpisu2024-03-07
Sygnatura akt[WA.XIII NS-REJ.KRS/12244/24/253]
Oznaczenie sąduSĄD REJONOWY DLA M.ST. WARSZAWY W WARSZAWIE, XIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2013-02-07 do dziś
3. Firma, pod którą spółka działaJ&Z PARTNERS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W LIKWIDACJI2023-06-23 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2013-02-07 do dziś
6. Czy podmiot posiada status organizacji pożytku publicznego?NIE2013-02-07 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo MAZOWIECKIE powiat WARSZAWA gmina WARSZAWA miejscowość WARSZAWA2016-02-12 do dziś
2. Adresmiejscowość WARSZAWA ulica ALEJA WYŚCIGOWA nr domu 6 kod pocztowy 02-681 poczta WARSZAWA kraj POLSKA 2019-03-25 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacje o umowie
1. Informacja o zawarciu lub zmianach umowy spółki121.01.2013 R., TERESA DĘBSKA-GRELUS NOTARIUSZ W WARSZAWIE, REP. A NR 569/20132013-02-07 do dziś
227.03.2017 R., REP. A NR 2009/2017, ZASTĘPCA NOTARIALNY DARIA STOJAK - KOWALIK, ZASTĘPCA NOTARIUSZA ERNESTA KOŁCUNA, KANCELARIA NOTARIALNA W WARSZAWIE, ZMIANA § 2 UST. 1 I 2 ORAZ § 7 UST. 1 AKTU ZAŁOŻYCIELSKIEGO SPÓŁKI2017-04-19 do dziś
323.04.2020 R., REP. A NR 772/2020, NOTARIUSZ EWA KULBAT, KANCELARIA NOTARIALNA W WARSZAWIE, ZMIANA §2 UST. 1 I 2, §8 UST. 1, §9, §18 UST. 1 I 5 UMOWY SPÓŁKI2020-08-18 do dziś
426.01.2023 R., REP. A NR 796/2023, ZASTĘPCA NOTARIALNY  PAWEŁ BIAŁOŁĘCKI, ZASTĘPCA BARTŁOMIEJA WIŚNIEWSKIEGO NOTARIUSZA W WARSZAWIE, PROWADZĄCEGO KANCELARIĘ NOTARIALNĄ W LOKALU NR 2 PRZY UL. 1 SIERPNIA 27 W WARSZAWIE, ZMIANA §8 UST.1, §9, §18 UST.22023-04-24 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółkaCZAS NIEOZNACZONY2013-02-07 do dziś
3. Wspólnik może mieć:WIĘKSZĄ LICZBĘ UDZIAŁÓW2013-02-07 do dziś
Rubryka 6 - Sposób powstania spółki
Brak wpisów
Rubryka 7 - Dane wspólników
1
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaKWE PARTNERS LTD2023-04-24 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały2.000 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI NOMINALNEJ W WYSOKOŚCI 100.000,00 ZŁ2023-04-24 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?TAK2024-03-07 do dziś
Rubryka 8 - Kapitał spółki
1. Wysokość kapitału zakładowego100000,00 ZŁ2023-04-24 do dziś
Podrubryka 1
Informacja o wniesieniu aportu
1. Określenie wartości udziałów objętych za aport10,00 ZŁ2023-04-24 do dziś
Rubryka 9 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 10 - Nie dotyczy
Brak wpisów

Dział 2

Rubryka 1 - Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu
Brak wpisów
Rubryka 2 - Organ nadzoru
Brak wpisów
Rubryka 3 - Prokurenci
Brak wpisów

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy164 99 Z POZOSTAŁA FINANSOWA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA, Z WYŁĄCZENIEM UBEZPIECZEŃ I FUNDUSZÓW EMERYTALNYCH2013-02-07 do dziś
268 10 Z KUPNO I SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI NA WŁASNY RACHUNEK2013-02-07 do dziś
368 32 Z ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI WYKONYWANE NA ZLECENIE2013-02-07 do dziś
469 20 Z DZIAŁALNOŚĆ RACHUNKOWO-KSIĘGOWA; DORADZTWO PODATKOWE2013-02-07 do dziś
570 22 Z POZOSTAŁE DORADZTWO W ZAKRESIE PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ I ZARZĄDZANIA2013-02-07 do dziś
666 19 Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ WSPOMAGAJĄCA USŁUGI FINANSOWE, Z WYŁĄCZENIEM UBEZPIECZEŃ I FUNDUSZÓW EMERYTALNYCH2017-04-19 do dziś
2. Przedmiot pozostałej działalności przedsiębiorcy164 91 Z LEASING FINANSOWY2017-04-19 do dziś
264 92 Z POZOSTAŁE FORMY UDZIELANIA KREDYTÓW2017-04-19 do dziś
368 20 Z WYNAJEM I ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI WŁASNYMI LUB DZIERŻAWIONYMI2017-04-19 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianki o złożonych dokumentach
Rodzaj dokumentuNrData złożenia za okres od do
1. Wzmianka o złożeniu rocznego sprawozdania finansowego1data złożenia 28.07.2014 okres OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-08-05 do dziś
2data złożenia 31.08.2015 okres OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-10-19 do dziś
3data złożenia 16.12.2016 okres OD 01.01.2015 DO 31.12.20152017-01-12 do dziś
4data złożenia 27.07.2017 okres OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-09-21 do dziś
5data złożenia 30.12.2019 okres OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-12-30 do dziś
6data złożenia 04.11.2020 okres OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-11-04 do dziś
7data złożenia 03.02.2022 okres OD 01.01.2020 DO 31.12.20202022-02-03 do dziś
8data złożenia 16.05.2023 okres OD 01.01.2021 DO 31.12.20212023-05-16 do dziś
2. Wzmianka o złozeniu opinii biegłego rewidenta1OD 01.01.2021 DO 31.12.20212023-05-16 do dziś
3. Wzmianka o złożeniu uchwały lub postanowienia o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego1OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-08-05 do dziś
2OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-10-19 do dziś
3OD 01.01.2015 DO 31.12.20152017-01-12 do dziś
4OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-09-21 do dziś
5OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-12-30 do dziś
6OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-11-04 do dziś
7OD 01.01.2020 DO 31.12.20202022-02-03 do dziś
8OD 01.01.2021 DO 31.12.20212023-05-16 do dziś
4. Wzmianka o złożeniu sprawozdania z działalności podmiotu1OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-08-05 do dziś
2OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-10-19 do dziś
3OD 01.01.2015 DO 31.12.20152017-01-12 do dziś
4OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-09-21 do dziś
5OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-12-30 do dziś
6OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-11-04 do dziś
7OD 01.01.2020 DO 31.12.20202022-02-03 do dziś
8OD 01.01.2021 DO 31.12.20212023-05-16 do dziś
Rubryka 3 - Sprawozdania grupy kapitałowej
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalnosci statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
1. Informacja o otwarciu likwidacjiUCHWAŁA NR 1 NADZWYCZAJNEGO ZGROMADZENIA WSPÓLNIKÓW SPÓŁKI POD FIRMĄ J&Z PARTNERS SP. Z O.O. Z DNIA 1 CZERWCA 2023 ROKU W FORMIE AKTU NOTARIALNEGO SPORZĄDZONEGO PRZEZ PAWŁA BIAŁOŁĘCKIEGO ZASTĘPCĘ BARTŁOMIEJA WIŚNIEWSKIEGO NOTARIUSZA W WARSZAWIE PROWADZĄCEGO KANCELARIĘ NOTARIALNĄ PRZY ULICY 1 SIERPNIA 27, LOKAL 2 W WARSZAWIE, REP. A NR 3914/2023 ,2023-06-23 do dziś
3. Sposób reprezentacji podmiotu przez likwidatorówSPÓŁKA REPREZENTOWANA JEST JEDNOOSOBOWO PRZEZ LIKWIDATORA2023-06-23 do dziś
Podrubryka 1
Dane likwidatorów
11. NazwiskoNOWAK2023-06-23 do dziś
2. ImionaRADOSŁAW MAREK2023-06-23 do dziś
3. Numer PESEL***********2023-06-23 do dziś
Rubryka 2 - Informacje o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółki
1
1. Określenie okolicznościUCHWAŁA NR 1 NADZWYCZAJNEGO ZGROMADZENIA WSPÓLNIKÓW SPÓŁKI POD FIRMĄ J&Z PARTNERS SP. Z O.O. Z DNIA 1 CZERWCA 2023 ROKU W FORMIE AKTU NOTARIALNEGO SPORZĄDZONEGO PRZEZ PAWŁA BIAŁOŁĘCKIEGO ZASTĘPCĘ BARTŁOMIEJA WIŚNIEWSKIEGO NOTARIUSZA W WARSZAWIE PROWADZĄCEGO KANCELARIĘ NOTARIALNĄ PRZY ULICY 1 SIERPNIA 27, LOKAL 2 W WARSZAWIE, REP. A NR 3914/2023 , 01.06.20232023-06-23 do dziś
2. Informacja o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółkiROZWIĄZANIE2023-06-23 do dziś
Rubryka 3 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o połączeniu, podziale lub przekształceniu
1
1. Określenie okolicznościPRZEJĘCIE INNEJ SPÓŁKI2021-05-31 do dziś
2. Opis sposobu połączenia, podziału lub przekształceniaTRANSGRANICZNE POŁĄCZENIE SPÓŁKI J&Z PARTNERS SP. Z O.O. Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE JAKO SPÓŁKI PRZEJMUJĄCEJ ZE SPÓŁKĄ J&Z WF HOLDING LIMITED Z SIEDZIBĄ W NIKOZJI, CYPR, JAKO SPÓŁKI PRZEJMOWANEJ NA PODSTAWIE UCHWAŁY ZGROMADZENIA WSPÓLNIKÓW SPÓŁKI PRZEJMUJĄCEJ Z DNIA 2 MARCA 2021R. POPRZEZ PRZENIESIENIE CAŁEGO MAJĄTKU SPÓŁKI PRZEJMOWANEJ NA SPÓŁKĘ PRZEJMUJĄCĄ - JAKO JEDYNEGO WSPÓLNIKA SPÓŁKI PRZEJMOWANEJ, BEZ PODWYŻSZENIA KAPITAŁU ZAKŁADOWEGO SPÓŁKI PRZEJMUJĄCEJ ORAZ BEZ ZMIANY UMOWY SPÓŁKI PRZEJMUJĄCEJ. UCHWAŁA OBJĘTA JEST AKTEM NOTARIALNYM Z DNIA 2 MARCA 2021R., REP. A NR 1565/2021 SPORZĄDZONYM PRZEZ ZASTĘPCĘ NOTARIALNEGO - PAWŁA BIAŁOŁĘCKIEGO, ZASTĘPCĘ NOTARIUSZA BARTŁOMIEJA WIŚNIEWSKIEGO, NOTARIUSZA W WARSZAWIE, KANCELARIA NOTARIALNA BARTŁOMIEJ WIŚNIEWSKI, UL. 1 SIERPNIA 27, LOK. 2, 02-134 WARSZAWA2021-05-31 do dziś
Podrubryka 1
Dane podmiotów powstałych w wyniku połączenia, podziału lub przekształcenia albo dane podmiotów przejmujących całość lub część majątku spółki
Brak wpisów
Podrubryka 2
Dane podmiotów, których majątek w całości lub części jest przejmowany w wyniku połączenia lub podziału
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 8 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów