A!MEDIA AGNIESZKA MIKOŁAJCZYK SPÓŁKA KOMANDYTOWA

Stan na dzień 2021-10-18 godz. 16:02:01
Numer KRS: 0000450206
Numer REGON: 101550410
Numer NIP: 8291736921
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2013-02-07
Ostatni wpis Nr wpisu18Data dokonania wpisu2021-03-16
Sygnatura akt[LD.XX NS-REJ.KRS/4418/21/222]
Oznaczenie sąduSĄD REJONOWY DLA ŁODZI-ŚRÓDMIEŚCIA W ŁODZI SĄD GOSPODARCZY XX WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejSPÓŁKA KOMANDYTOWA2013-02-07 do dziś
3. Firma, pod którą spółka działaA!MEDIA AGNIESZKA MIKOŁAJCZYK SPÓŁKA KOMANDYTOWA2013-02-07 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2013-02-07 do dziś
6. Czy podmiot posiada status organizacji pożytku publicznego?NIE2013-02-07 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo ŁÓDZKIE powiat ZDUŃSKOWOLSKI gmina ZDUŃSKA WOLA miejscowość ZDUŃSKA WOLA2013-02-07 do dziś
2. Adresmiejscowość ZDUŃSKA WOLA ulica KILIŃSKIEGO nr domu 1 D kod pocztowy 98-220 poczta ZDUŃSKA WOLA kraj POLSKA 2013-02-07 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacje o umowie
1. Informacje o zawarciu lub zmianie umowy spółki1AKT NOTARIALNY Z 31.10.2012 R., NOTARIUSZ BARBARA BARTOSIEWICZ, KANCELARIA NOTARIALNA W SIERADZU, REPERTORIUM A NR 2212/2012; AKT NOTARIALNY Z 14.12.2012 R., NOTARIUSZ BARBARA BARTOSIEWICZ, KANCELARIA NOTARIALNA W SIERADZU, REPERTORIUM A NR 2587/2012 - ZMIENIONO § 13; AKT NOTARIALNY Z 24.01.2013 R., NOTARIUSZ BARBARA BARTOSIEWICZ, KANCELARIA NOTARIALNA W SIERADZU, REPERTORIUM A NR 113/2013 - ZMIENIONO § 7;2013-02-07 do dziś
206.03.2014 R., NOTARIUSZ IZABELA WOJTYNIAK, KANCELARIA NOTARIALNA W ZDUŃSKIEJ WOLI, REP. A 482/2014 - ZMIANA TREŚCI § 6 UMOWY SPÓŁKI2014-04-02 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółkaCZAS NIEOZNACZONY2013-02-07 do dziś
Rubryka 6 - Sposób powstania spółki
Brak wpisów
Rubryka 7 - Dane wspólników
1
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaMIKOŁAJCZYK2013-02-07 do dziś
2. ImionaAGNIESZKA2013-02-07 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2013-02-07 do dziś
5. Czy wspólnik pozostaje w związku małżeńskim?NIE2013-02-07 do dziś
8. Czy wspólnik ma ograniczoną zdolność do czynności prawnych?NIE2013-02-07 do dziś
9. Czy wspólnik jest komandytariuszem?NIE2013-02-07 do dziś
Podrubryka 1
Wkład wniesiony
Brak wpisów
Podrubryka 2
Wkład zwrócony
Brak wpisów
2
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaTRZCIŃSKI2013-02-07 do dziś
2. ImionaMAREK2013-02-07 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2013-02-07 do dziś
5. Czy wspólnik pozostaje w związku małżeńskim?TAK2013-02-07 do dziś
6. Czy została zawarta małżeńska umowa majątkowa?TAK2013-02-07 do dziś
7. Czy powstała rozdzielność majątkowa między małżonkami?TAK2013-02-07 do dziś
8. Czy wspólnik ma ograniczoną zdolność do czynności prawnych?NIE2013-02-07 do dziś
9. Czy wspólnik jest komandytariuszem?TAK2013-02-07 do dziś
10. Wysokość sumy komandytowej10.000 ZŁ2013-02-07 do dziś
11. Wartość wkładu umówionego40.000 ZŁ2013-02-07 do dziś
12. Czy jest w tym wkład niepieniężny?NIE2013-02-07 do dziś
Podrubryka 1
Wkład wniesiony
11. Wartość wkładu wniesionego40.000 ZŁ2013-02-07 do dziś
2. Czy jest to wkład niepieniężny?NIE2013-02-07 do dziś
Podrubryka 2
Wkład zwrócony
Brak wpisów

Dział 2

Rubryka 1 - Uprawnieni do reprezentowania spółki
1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotuWSPÓLNICY REPREZENTUJĄCY SPÓŁKĘ2013-02-07 do dziś
2. Sposób reprezentacji podmiotuSPÓŁKĘ REPREZENTUJE KOMPLEMENTARIUSZ W ZAKRESIE WSZYSTKICH CZYNNOŚCI SĄDOWYCH I POZASĄDOWYCH.2013-02-07 do dziś
Podrubryka 1
Dane wspólników reprezentujących spółkę
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaMIKOŁAJCZYK2013-02-07 do dziś
2. ImionaAGNIESZKA2013-02-07 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2013-02-07 do dziś
Rubryka 2 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 3 - Prokurenci
Brak wpisów

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy158 13 Z WYDAWANIE GAZET2013-02-07 do dziś
258 14 Z WYDAWANIE CZASOPISM I POZOSTAŁYCH PERIODYKÓW2013-02-07 do dziś
358 19 Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ WYDAWNICZA2013-02-07 do dziś
459 11 Z DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z PRODUKCJĄ FILMÓW, NAGRAŃ WIDEO I PROGRAMÓW TELEWIZYJNYCH2013-02-07 do dziś
559 12 Z DZIAŁALNOŚĆ POSTPRODUKCYJNA ZWIĄZANA Z FILMAMI, NAGRANIAMI WIDEO I PROGRAMAMI TELEWIZYJNYMI2013-02-07 do dziś
659 20 Z DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE NAGRAŃ DŹWIĘKOWYCH I MUZYCZNYCH2013-02-07 do dziś
773 11 Z DZIAŁALNOŚĆ AGENCJI REKLAMOWYCH2013-02-07 do dziś
874 20 Z DZIAŁALNOŚĆ FOTOGRAFICZNA2013-02-07 do dziś
982 30 Z DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z ORGANIZACJĄ TARGÓW, WYSTAW I KONGRESÓW2013-02-07 do dziś
1060 10 Z NADAWANIE PROGRAMÓW RADIOFONICZNYCH2014-04-02 do dziś
1161 90 Z DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE POZOSTAŁEJ TELEKOMUNIKACJI2014-04-02 do dziś
1263 12 Z DZIAŁALNOŚĆ PORTALI INTERNETOWYCH2014-04-02 do dziś
1363 11 Z PRZETWARZANIE DANYCH; ZARZĄDZANIE STRONAMI INTERNETOWYMI (HOSTING) I PODOBNA DZIAŁALNOŚĆ2014-04-02 do dziś
1473 12 A POŚREDNICTWO W SPRZEDAŻY CZASU I MIEJSCA NA CELE REKLAMOWE W RADIO I TELEWIZJI2014-04-02 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianki o złożonych dokumentach
Rodzaj dokumentuNrData złożenia za okres od do
1. Wzmianka o złożeniu rocznego sprawozdania finansowego1data złożenia 23.02.2016 okres OD 07.02.2013 DO 31.12.20132016-03-25 do dziś
2data złożenia 23.02.2016 okres OD 01.01.2014 DO 31.12.20142016-03-25 do dziś
3data złożenia 01.06.2017 okres OD 01.01.2015 DO 31.12.20152017-09-07 do dziś
4data złożenia 12.07.2017 okres OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-10-12 do dziś
5data złożenia 18.06.2018 okres OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-06-18 do dziś
6data złożenia 07.10.2020 okres OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-10-07 do dziś
7data złożenia 10.10.2020 okres OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-10-10 do dziś
3. Wzmianka o złożeniu uchwały lub postanowienia o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego1OD 07.02.2013 DO 31.12.20132016-03-25 do dziś
2OD 01.01.2014 DO 31.12.20142016-03-25 do dziś
3OD 01.01.2015 DO 31.12.20152017-09-07 do dziś
4OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-10-12 do dziś
5OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-06-18 do dziś
6OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-10-07 do dziś
Rubryka 3 - Sprawozdania grupy kapitałowej
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalności statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
Brak wpisów
Rubryka 2 - Informacje o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o połączeniu lub przekształceniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacja o zawieszeniu wykonywania działalności gospodarczej
1
1. Data zawieszenia wykonywania działalności2021-02-162021-03-16 do dziś