GRYF DEVELOPMENT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Stan na dzień 2022-12-06 godz. 10:17:54
Numer KRS: 0000450130
Numer REGON: 321335924
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2013-02-06
Ostatni wpis Nr wpisu20Data dokonania wpisu2022-09-05
Sygnatura akt[SZ.XIII NS-REJ.KRS/13730/22/898]
Oznaczenie sąduSĄD REJONOWY SZCZECIN-CENTRUM W SZCZECINIE, XIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2013-02-06 do dziś
3. Firma, pod którą spółka działaGRYF DEVELOPMENT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2013-02-06 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2013-02-06 do dziś
6. Czy podmiot posiada status organizacji pożytku publicznego?NIE2013-02-06 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo ZACHODNIOPOMORSKIE powiat M. SZCZECIN gmina M. SZCZECIN miejscowość SZCZECIN2013-02-06 do dziś
2. Adresmiejscowość SZCZECIN ulica STORRADY ŚWIĘTOSŁAWY nr domu 1 kod pocztowy 71-602 poczta SZCZECIN kraj POLSKA 2013-02-06 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacje o umowie
1. Informacja o zawarciu lub zmianach umowy spółki1AKT NOTARIALNY Z DNIA 15 STYCZNIA 2013 R., REPERTORIUM A NUMER 291/2013, NOTARIUSZ DARIUSZ GRZEGORZ WÓJTOWICZ, KANCELARIA NOTARIALNA W SZCZECINIE.2013-02-06 do dziś
2AKT NOTARIALNY Z DNIA 30 STYCZNIA 2014 R., REP. A NR 562/2014, NOTARIUSZ GRZEGORZ WÓJTOWICZ, KANCELARIA NOTARIALNA W SZCZECINIE - ZMIENIONO W TEN SPOSÓB, ŻE W § 7 PO PKT. 8) KROPKĘ ZMIENIA SIĘ NA PRZECINEK I DODAJE SIĘ PKT. 9) - 23)2014-05-21 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółkaCZAS NIEOZNACZONY2013-02-06 do dziś
3. Wspólnik może mieć:WIĘKSZĄ LICZBĘ UDZIAŁÓW2013-02-06 do dziś
Rubryka 6 - Sposób powstania spółki
Brak wpisów
Rubryka 7 - Dane wspólników
1
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaSTROJNY2013-02-06 do dziś
2. ImionaJERZY MICHAŁ2013-02-06 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2013-02-06 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały98 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 4.900,00 ZŁ2013-02-06 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?NIE2013-02-06 do dziś
Rubryka 8 - Kapitał spółki
1. Wysokość kapitału zakładowego5000,00 ZŁ2013-02-06 do dziś
Podrubryka 1
Informacja o wniesieniu aportu
Brak wpisów
Rubryka 9 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 10 - Nie dotyczy
Brak wpisów

Dział 2

Rubryka 1 - Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu
1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotuZARZĄD2013-02-06 do dziś
2. Sposób reprezentacji podmiotuW PRZYPADKU WYBORU ZARZĄDU JEDNOOSOBOWEGO SPÓŁKĘ REPREZENTUJE PREZES ZARZĄDU SAMODZIELNIE. W PRZYPADKU WYBORU ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO SPÓŁKĘ REPREZENTUJE DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU DZIAŁAJĄCYCH ŁĄCZNIE.2013-02-06 do dziś
Podrubryka 1
Dane osób wchodzących w skład organu
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaKIESEWETTER2013-02-06 do dziś
2. ImionaDOROTA HALINA2013-02-06 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2013-02-06 do dziś
5. Funkcja w organie reprezentującymPREZES ZARZĄDU2013-02-06 do dziś
6. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2013-02-06 do dziś
Rubryka 2 - Organ nadzoru
Brak wpisów
Rubryka 3 - Prokurenci
11. NazwiskoSTROJNY2014-05-21 do dziś
2. ImionaOLGA KATARZYNA2014-05-21 do dziś
3. Numer PESEL***********2014-05-21 do dziś
4. Rodzaj prokuryPROKRA SAMOISTNA2014-05-21 do dziś

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy143 1 ROZBIÓRKA I PRZYGOTOWANIE TERENU POD BUDOWĘ2013-02-06 do dziś
241 1 REALIZACJA PROJEKTÓW BUDOWLANYCH ZWIĄZANYCH ZE WZNOSZENIEM BUDYNKÓW2013-02-06 do dziś
343 2 WYKONYWANIE INSTALACJI ELEKTRYCZNYCH, WODNO-KANALIZACYJNYCH I POZOSTAŁYCH INSTALACJI BUDOWLANYCH2013-02-06 do dziś
443 3 WYKONYWANIE ROBÓT BUDOWLANYCH WYKOŃCZENIOWYCH2013-02-06 do dziś
568 1 KUPNO I SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI NA WŁASNY RACHUNEK2013-02-06 do dziś
668 2 WYNAJEM I ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI WŁASNYMI LUB DZIERŻAWIONYMI2013-02-06 do dziś
741 ROBOTY BUDOWLANE ZWIĄZANE ZE WZNOSZENIEM BUDYNKÓW2014-05-21 do dziś
882 DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z ADMINISTRACYJNĄ OBSŁUGĄ BIURA I POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ WSPOMAGAJĄCA PROWADZENIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ2014-05-21 do dziś
968 DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z OBSŁUGĄ RYNKU NIERUCHOMOŚCI2014-05-21 do dziś
1082 11 Z DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z ADMINISTRACYJNĄ OBSŁUGĄ BIURA I POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ WSPOMAGAJĄCA PROWADZENIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ2020-09-08 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianki o złożonych dokumentach
Rodzaj dokumentuNrData złożenia za okres od do
1. Wzmianka o złożeniu rocznego sprawozdania finansowego1data złożenia 22.04.2015 okres OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-06-19 do dziś
2data złożenia 19.04.2016 okres OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-09-16 do dziś
3data złożenia 25.04.2017 okres OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-05-31 do dziś
4data złożenia 19.07.2018 okres OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-07-19 do dziś
5data złożenia 13.06.2019 okres OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-06-13 do dziś
6data złożenia 04.08.2020 okres OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-08-04 do dziś
7data złożenia 26.07.2021 okres OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-07-26 do dziś
8data złożenia 23.06.2022 okres OD 01.01.2021 DO 31.12.20212022-06-23 do dziś
3. Wzmianka o złożeniu uchwały lub postanowienia o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego1OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-06-19 do dziś
2OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-09-16 do dziś
3OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-05-31 do dziś
4OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-07-19 do dziś
5OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-06-13 do dziś
6OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-08-04 do dziś
7OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-07-26 do dziś
8OD 01.01.2021 DO 31.12.20212022-06-23 do dziś
4. Wzmianka o złożeniu sprawozdania z działalności podmiotu1OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-06-19 do dziś
2OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-09-16 do dziś
Rubryka 3 - Sprawozdania grupy kapitałowej
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalnosci statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
Brak wpisów
Rubryka 2 - Informacje o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 3 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o połączeniu, podziale lub przekształceniu
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 8 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
1
1. Data zawieszenia wykonywania działalności2022-09-012022-09-05 do dziś