INTELICLINIC SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Stan na dzień 2023-05-26 godz. 07:57:10
Numer KRS: 0000450090
Numer REGON: 146531603
Numer NIP: 7010369609
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2013-02-06
Ostatni wpis Nr wpisu35Data dokonania wpisu2023-02-06
Sygnatura akt[WA.XII NS-REJ.KRS/73140/22/655]
Oznaczenie sąduSĄD REJONOWY DLA M.ST. WARSZAWY W WARSZAWIE, XII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2013-02-06 do dziś
3. Firma, pod którą spółka działaINTELICLINIC SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2015-11-16 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2013-02-06 do dziś
6. Czy podmiot posiada status organizacji pożytku publicznego?NIE2013-02-06 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo MAZOWIECKIE powiat WARSZAWA gmina WARSZAWA miejscowość WARSZAWA2016-10-05 do dziś
2. Adresmiejscowość WARSZAWA ulica UL. DZIELNA nr domu 3A nr lokalu 11 kod pocztowy 00-162 poczta WARSZAWA kraj POLSKA 2020-08-28 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacje o umowie
1. Informacja o zawarciu lub zmianach umowy spółki129.01.2013 R., NOTARIUSZ GRZEGORZ ROGALA, KANCELARIA NOTARIALNA UL. ŚLISKA 3 LOK.1 B 00-127 W WARSZAWIE REP. A NR 1224/20132013-02-06 do dziś
204.03.2014 R., REP. A NR 4545/2014, GRZEGORZ ROGALA, NOTARIUSZ W WARSZAWIE, KANCELARIA NOTARIALNA W WARSZAWIE PRZY UL. RONDO ONZ 1 ZMIANA § 9 UMOWY SPÓŁKI; ZMIANA § 18 UST. 4 UMOWY SPÓŁKI; ZMIANA § 20 UST. 4 UMOWY SPÓŁKI.2014-09-02 do dziś
3AKT NOTARIALNY - PROTOKÓŁ Z NADZWYCZAJNEGO ZGROMADZENIA WSPÓLNIKÓW Z DNIA 12.10.2015 R., REP. A NR 14088/2015, SPORZĄDZONY PRZEZ NOTARIUSZA GRZEGORZA ROGALA, KANCELARIA NOTARIALNA GRZEGORZ ROGALA NOTARIUSZ, RONDO ONZ NR 1, 00-124 WARSZAWA ZMIANA DOTYCZY NASTĘPUJĄCYCH JEDNOSTEK REDAKCYJNYCH UMOWY SPÓŁKI: 1) ZMIANA §22015-11-16 do dziś
401.02.2016R., REP. A NR 507/2016, OLGA BOGUSZ NOTARIUSZ W WARSZAWIE, ZMIANA §12, §18, §19, §20, §22, §25 UMOWY SPÓŁKI.2016-02-16 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółkaCZAS NIEOZNACZONY2013-02-06 do dziś
3. Wspólnik może mieć:WIĘKSZĄ LICZBĘ UDZIAŁÓW2013-02-06 do dziś
Rubryka 6 - Sposób powstania spółki
Brak wpisów
Rubryka 7 - Dane wspólników
1
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaBIERNACKI2016-10-05 do dziś
2. ImionaSYLWESTER SEWERYN2016-10-05 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2016-10-05 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały56.347 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 2.817.350,00 ZŁ2023-02-06 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?NIE2016-10-05 do dziś
2
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaSZAŁKIEWICZ2023-02-06 do dziś
2. ImionaDANIEL2023-02-06 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2023-02-06 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały19.010 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 950.500,00 ZŁ2023-02-06 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?NIE2023-02-06 do dziś
Rubryka 8 - Kapitał spółki
1. Wysokość kapitału zakładowego4963700,00 ZŁ2023-02-06 do dziś
Podrubryka 1
Informacja o wniesieniu aportu
Brak wpisów
Rubryka 9 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 10 - Nie dotyczy
Brak wpisów

Dział 2

Rubryka 1 - Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu
1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotuZARZĄD2013-02-06 do dziś
2. Sposób reprezentacji podmiotuDO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI W PRZYPADKU ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO WYMAGANE JEST WSPÓŁDZIAŁANIE DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU ALBO JEDNEGO CZŁONKA ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM, A W PRZYPADKU ZARZĄDU JEDNOOSOBOWEGO - DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ I PODPISYWANIA W IMIENIU SPÓŁKI UPRAWNIONY JEST JEDEN Z CZŁONKÓW ZARZĄDU.2016-02-16 do dziś
Podrubryka 1
Dane osób wchodzących w skład organu
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaADAMCZYK2018-02-23 do dziś
2. ImionaKAMIL ADAM2018-02-23 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2018-02-23 do dziś
5. Funkcja w organie reprezentującymCZŁONEK ZARZĄDU2018-02-23 do dziś
6. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2018-02-23 do dziś
21. Nazwisko\Nazwa lub firmaFRĄCZEK2013-02-06 do dziś
2. ImionaJANUSZ STANISŁAW2013-02-06 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2013-02-06 do dziś
5. Funkcja w organie reprezentującymCZŁONEK ZARZĄDU2013-02-06 do dziś
6. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2013-02-06 do dziś
Rubryka 2 - Organ nadzoru
Brak wpisów
Rubryka 3 - Prokurenci
Brak wpisów

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy126 11 Z PRODUKCJA ELEMENTÓW ELEKTRONICZNYCH2015-01-26 do dziś
226 1 PRODUKCJA ELEKTRONICZNYCH ELEMENTÓW I OBWODÓW DRUKOWANYCH2015-01-26 do dziś
332 5 PRODUKCJA URZĄDZEŃ, INSTRUMENTÓW ORAZ WYROBÓW MEDYCZNYCH, WŁĄCZAJĄC DENTYSTYCZNE2015-01-26 do dziś
446 5 SPRZEDAŻ HURTOWA NARZĘDZI TECHNOLOGII INFORMACYJNEJ I KOMUNIKACYJNEJ2015-01-26 do dziś
547 4 SPRZEDAŻ DETALICZNA NARZĘDZI TECHNOLOGII INFORMACYJNEJ I KOMUNIKACYJNEJ PROWADZONA W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH2015-01-26 do dziś
672 1 BADANIA NAUKOWE I PRACE ROZWOJOWE W DZIEDZINIE NAUK PRZYRODNICZYCH I TECHNICZNYCH2015-01-26 do dziś
762 0 DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z OPROGRAMOWANIEM I DORADZTWEM W ZAKRESIE INFORMATYKI ORAZ DZIAŁALNOŚĆ POWIĄZANA2015-01-26 do dziś
871 1 DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE ARCHITEKTURY I INŻYNIERII ORAZ ZWIĄZANE Z NIĄ DORADZTWO TECHNICZNE2015-01-26 do dziś
971 2 BADANIA I ANALIZY TECHNICZNE2015-01-26 do dziś
1074 1 DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE SPECJALISTYCZNEGO PROJEKTOWANIA2015-01-26 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianki o złożonych dokumentach
Rodzaj dokumentuNrData złożenia za okres od do
1. Wzmianka o złożeniu rocznego sprawozdania finansowego1data złożenia 15.07.2014 okres OD 29.01.2013 DO 31.12.20132014-09-02 do dziś
2data złożenia 13.07.2015 okres OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-08-13 do dziś
3data złożenia 14.07.2016 okres OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-10-05 do dziś
4data złożenia 14.07.2018 okres OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-07-14 do dziś
5data złożenia 20.02.2019 okres OD 01.01.2016 DO 31.12.20162019-02-20 do dziś
6data złożenia 08.07.2019 okres OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-07-09 do dziś
7data złożenia 17.10.2020 okres OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-10-17 do dziś
8data złożenia 13.10.2021 okres OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-10-14 do dziś
9data złożenia 10.11.2022 okres OD 01.01.2021 DO 31.12.20212022-11-10 do dziś
3. Wzmianka o złożeniu uchwały lub postanowienia o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego1OD 29.01.2013 DO 31.12.20132014-09-02 do dziś
2OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-08-13 do dziś
3OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-10-05 do dziś
4OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-07-14 do dziś
5OD 01.01.2016 DO 31.12.20162019-02-20 do dziś
6OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-07-09 do dziś
7OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-10-17 do dziś
8OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-10-14 do dziś
9OD 01.01.2021 DO 31.12.20212022-11-10 do dziś
4. Wzmianka o złożeniu sprawozdania z działalności podmiotu1OD 29.01.2013 DO 31.12.20132014-09-02 do dziś
2OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-08-13 do dziś
3OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-10-05 do dziś
4OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-07-14 do dziś
5OD 01.01.2016 DO 31.12.20162019-02-20 do dziś
6OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-10-17 do dziś
7OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-10-14 do dziś
8OD 01.01.2021 DO 31.12.20212022-11-10 do dziś
Rubryka 3 - Sprawozdania grupy kapitałowej
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalnosci statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
Brak wpisów
Rubryka 2 - Informacje o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 3 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o połączeniu, podziale lub przekształceniu
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacja o postępowaniu naprawczym
1
1. Informacje o otwarciu postępowania restrukturyzacyjnego albo wszczęciu postępowania naprawczegoorgan SĄD REJONOWY DLA MIASTA STOŁECZNEGO WARSZAWY W WARSZAWIE, OTWARCIE PRZYSPIESZONEGO POSTĘPOWANIA UKŁADOWEGO nr X GR 102/17 data 19.12.20172018-01-12 do dziś
2. Informacje o ukończeniu postępowania restrukturyzacyjnego albo naprawczegosposób 31.07.2018 data POSTANOWIENIE SĄDU REJONOWEGO DLA M.ST. WARSZAWY X WYDZIAŁ GOSPODARCZY DLA SPRAW UPADŁOŚCIOWYCH I RESTRUKTURYZACYJNYCH O UKOŃCZENIU PRZYSPIESZONEGO POSTĘPOWANIA UKŁADOWEGO, X GRP 23/172019-12-18 do dziś
3. Informacja o uchyleniu układuorgan nr data2018-01-12 do dziś
Podrubryka 1
Dane nadzorcy sądowego, zarządcy albo nadzorcy układu wykonującego uprawnienia nadzorcy sądowego
Brak wpisów
2
1. Informacje o otwarciu postępowania restrukturyzacyjnego albo wszczęciu postępowania naprawczegoorgan SĄD REJONOWY DLA M.ST. WARSZAWY W WARSZAWIE X WYDZIAL GOSPODARCZY DLA SPRAW UPADŁOŚCIOWYCH I RESTRUKTURYZACYJNYCH, OTWARCIE PRZYSPIESZONEGO POSTĘPOWANIA UKŁADOWEGO nr X GR 133/18 data 06.03.20192019-12-13 do dziś
3. Informacja o uchyleniu układuorgan nr data2019-12-13 do dziś
Podrubryka 1
Dane nadzorcy sądowego, zarządcy albo nadzorcy układu wykonującego uprawnienia nadzorcy sądowego
Brak wpisów
Rubryka 8 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów