MEDASEPT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Stan na dzień 2023-08-26 godz. 04:20:00
Numer KRS: 0000450041
Numer REGON: 302347543
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2013-02-07
Ostatni wpis Nr wpisu19Data dokonania wpisu2021-03-08
Sygnatura akt[RDF/278163/21/794]
Oznaczenie sąduSYSTEM

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2013-02-07 do dziś
3. Firma, pod którą spółka działaMEDASEPT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2013-02-07 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2013-02-07 do dziś
6. Czy podmiot posiada status organizacji pożytku publicznego?NIE2013-02-07 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo WIELKOPOLSKIE powiat POZNAŃ gmina POZNAŃ miejscowość POZNAŃ2017-12-18 do dziś
2. Adresmiejscowość POZNAŃ ulica UL. FORTECZNA nr domu 19 kod pocztowy 61-362 poczta POZNAŃ kraj POLSKA 2017-12-18 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacje o umowie
1. Informacja o zawarciu lub zmianach umowy spółki129.01.2013 R., NOTARIUSZ MAGDALENA ŁÓŻYŃSKA - SAWARZYŃSKA, KANCELARIA NOTARIALNA W POZNANIU, REP. A NR 446/2013.2013-02-07 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółkaCZAS NIEOZNACZONY2013-02-07 do dziś
3. Wspólnik może mieć:WIĘKSZĄ LICZBĘ UDZIAŁÓW2013-02-07 do dziś
Rubryka 6 - Sposób powstania spółki
Brak wpisów
Rubryka 7 - Dane wspólników
1
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaROSZAK2013-02-07 do dziś
2. ImionaANETTA2013-02-07 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2013-02-07 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały24 UDZIAŁY O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 2.400,00 ZŁ2014-11-21 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?NIE2013-02-07 do dziś
2
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaROSZAK2013-02-07 do dziś
2. ImionaEUGENIUSZ2013-02-07 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2013-02-07 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały24 UDZIAŁY O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 2.400,00 ZŁ2014-11-21 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?NIE2013-02-07 do dziś
Rubryka 8 - Kapitał spółki
1. Wysokość kapitału zakładowego5000,00 ZŁ2013-02-07 do dziś
Podrubryka 1
Informacja o wniesieniu aportu
Brak wpisów
Rubryka 9 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 10 - Nie dotyczy
Brak wpisów

Dział 2

Rubryka 1 - Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu
1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotuZARZĄD2013-02-07 do dziś
2. Sposób reprezentacji podmiotuW PRZYPADKU ZARZĄDU JEDNOOSOBOWEGO JEDYNY CZŁONEK ZARZĄDU REPREZENTUJE SPÓŁKĘ SAMODZIELNIE. W PRZYPADKU ZARZĄDU DWUOSOBOWEGO DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI WYMAGANE JEST WSPÓŁDZIAŁANIE PREZESA ZARZĄDU I CZŁONKA ZARZĄDU. W PRZYPADKU ZARZĄDU TRZYOSOBOWEGO DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI WYMAGANE JEST WSPÓŁDZIAŁANIE PREZESA ZARZĄDU I JEDNEGO CZŁONKA ZARZĄDU LUB JEDNEGO CZŁONKA ZARZĄDU I PROKURENTA Z POMINIĘCIEM PREZESA ZARZĄDU.2013-02-07 do dziś
Podrubryka 1
Dane osób wchodzących w skład organu
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaROSZAK2013-02-07 do dziś
2. ImionaEUGENIUSZ2013-02-07 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2013-02-07 do dziś
5. Funkcja w organie reprezentującymPREZES ZARZĄDU2013-02-07 do dziś
6. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2013-02-07 do dziś
Rubryka 2 - Organ nadzoru
Brak wpisów
Rubryka 3 - Prokurenci
11. NazwiskoROSZAK2013-02-07 do dziś
2. ImionaANETTA2013-02-07 do dziś
3. Numer PESEL***********2013-02-07 do dziś
4. Rodzaj prokuryPROKURA SAMOISTNA2013-02-07 do dziś
21. NazwiskoROSZAK KORBIK2017-12-18 do dziś
2. ImionaSANDRA MARIA2017-12-18 do dziś
3. Numer PESEL***********2017-12-18 do dziś
4. Rodzaj prokuryPROKURA SAMOISTNA2017-12-18 do dziś

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy182 92 Z DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z PAKOWANIEM2013-02-07 do dziś
222 29 Z PRODUKCJA POZOSTAŁYCH WYROBÓW Z TWORZYW SZTUCZNYCH2013-02-07 do dziś
332 50 Z PRODUKCJA URZĄDZEŃ, INSTRUMENTÓW ORAZ WYROBÓW MEDYCZNYCH, WŁĄCZAJĄC DENTYSTYCZNE2013-02-07 do dziś
446 90 Z SPRZEDAŻ HURTOWA NIEWYSPECJALIZOWANA2013-02-07 do dziś
513 95 Z PRODUKCJA WŁÓKNIN I WYROBÓW WYKONANYCH Z WŁÓKNIN, Z WYŁĄCZENIEM ODZIEŻY2013-02-07 do dziś
646 49 Z SPRZEDAŻ HURTOWA POZOSTAŁYCH ARTYKUŁÓW UŻYTKU DOMOWEGO2013-02-07 do dziś
747 19 Z POZOSTAŁA SPRZEDAŻ DETALICZNA PROWADZONA W NIEWYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH2013-02-07 do dziś
847 91 Z SPRZEDAŻ DETALICZNA PROWADZONA PRZEZ DOMY SPRZEDAŻY WYSYŁKOWEJ LUB INTERNET2013-02-07 do dziś
952 10 B MAGAZYNOWANIE I PRZECHOWYWANIE POZOSTAŁYCH TOWARÓW2013-02-07 do dziś
1046 46 Z SPRZEDAŻ HURTOWA WYROBÓW FARMACEUTYCZNYCH I MEDYCZNYCH2017-12-18 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianki o złożonych dokumentach
Rodzaj dokumentuNrData złożenia za okres od do
1. Wzmianka o złożeniu rocznego sprawozdania finansowego1data złożenia 26.10.2015 okres OD 07.02.2013 DO 31.12.20132015-11-13 do dziś
2data złożenia 26.10.2015 okres OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-11-13 do dziś
3data złożenia 15.07.2016 okres OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-11-22 do dziś
4data złożenia 29.09.2017 okres OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-12-18 do dziś
5data złożenia 07.02.2018 okres OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-02-16 do dziś
6data złożenia 04.06.2019 okres OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-06-04 do dziś
7data złożenia 12.03.2020 okres OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-03-12 do dziś
8data złożenia 08.03.2021 okres OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-03-08 do dziś
2. Wzmianka o złozeniu opinii biegłego rewidenta1OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-06-04 do dziś
3. Wzmianka o złożeniu uchwały lub postanowienia o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego1OD 07.02.2013 DO 31.12.20132015-11-13 do dziś
2OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-11-13 do dziś
3OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-11-22 do dziś
4OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-12-18 do dziś
5OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-02-16 do dziś
6OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-06-04 do dziś
7OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-03-12 do dziś
8OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-03-08 do dziś
4. Wzmianka o złożeniu sprawozdania z działalności podmiotu1OD 07.02.2013 DO 31.12.20132015-11-13 do dziś
2OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-11-13 do dziś
3OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-11-22 do dziś
4OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-12-18 do dziś
5OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-02-16 do dziś
6OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-06-04 do dziś
7OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-03-12 do dziś
8OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-03-08 do dziś
Rubryka 3 - Sprawozdania grupy kapitałowej
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalnosci statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
Brak wpisów
Rubryka 2 - Informacje o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 3 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o połączeniu, podziale lub przekształceniu
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 8 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów