RETAIL ROBOTICS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Stan na dzień 2024-05-27 godz. 10:19:56
Numer KRS: 0000450021
Numer REGON: 243176127
Numer NIP: 5472145636
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2013-02-05
Ostatni wpis Nr wpisu30Data dokonania wpisu2023-07-10
Sygnatura akt[RDF/527940/23/144]
Oznaczenie sąduSYSTEM

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2013-02-05 do dziś
3. Firma, pod którą spółka działaRETAIL ROBOTICS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2020-01-02 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2013-02-05 do dziś
6. Czy podmiot posiada status organizacji pożytku publicznego?NIE2013-02-05 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo ŚLĄSKIE powiat TYCHY gmina TYCHY miejscowość TYCHY2023-06-19 do dziś
2. Adresmiejscowość TYCHY ulica UL. FABRYCZNA nr domu 5 kod pocztowy 43-100 poczta TYCHY kraj POLSKA 2023-06-19 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacje o umowie
1. Informacja o zawarciu lub zmianach umowy spółki104.02.20132013-02-05 do dziś
204.11.2019 R., REP. A NR 7268/2019 NOTARIUSZ MICHAŁ WÓJTOWICZ, KANCELARIA NOTARIALNA W BIELSKU-BIAŁEJ - ZMIANA § 2 UMOWY SPÓŁKI2020-01-02 do dziś
301.06.2023 R., AKT NOTARIALNY, REP. A NR 2341/2023, NOTARIUSZ ALINA ŚWIERCZEK, KANCELARIA NOTARIALNA MARIUSZ ŚWIERCZEK, ALINA ŚWIERCZEK, SPÓŁKA CYWILNA W BIELSKU-BIAŁEJ, UL. NAD NIPREM 2/4 - ZMIENIONO §3 UMOWY2023-06-19 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółkaCZAS NIEOZNACZONY2013-02-05 do dziś
3. Wspólnik może mieć:WIĘKSZĄ LICZBĘ UDZIAŁÓW2013-02-05 do dziś
Rubryka 6 - Sposób powstania spółki
Brak wpisów
Rubryka 7 - Dane wspólników
1
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaNOWIŃSKI2013-02-05 do dziś
2. ImionaŁUKASZ JAKUB2013-02-05 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2013-02-05 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały100 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 5.000,00 ZŁOTYCH2013-02-05 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?TAK2013-02-05 do dziś
Rubryka 8 - Kapitał spółki
1. Wysokość kapitału zakładowego5000,00 ZŁ2013-02-05 do dziś
Podrubryka 1
Informacja o wniesieniu aportu
Brak wpisów
Rubryka 9 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 10 - Nie dotyczy
Brak wpisów

Dział 2

Rubryka 1 - Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu
1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotuZARZĄD2013-02-05 do dziś
2. Sposób reprezentacji podmiotuW PRZYPADKU ZARZĄDU JEDNOOSOBOWEGO OŚWIADCZENIA W IMIENIU SPÓŁKI SKŁADA CZŁONEK ZARZĄDU. W PRZYPADKU ZARZĄDU SKŁADAJĄCEGO SIĘ Z DWÓCH LUB WIĘKSZEJ ILOŚCI OSÓB DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI WYMAGANE JEST WSPÓŁDZIAŁANIE DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU ALBO JEDNEGO CZŁONKA ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM.2013-02-05 do dziś
Podrubryka 1
Dane osób wchodzących w skład organu
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaNOWIŃSKI2013-02-05 do dziś
2. ImionaŁUKASZ JAKUB2013-02-05 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2013-02-05 do dziś
5. Funkcja w organie reprezentującymPREZES ZARZĄDU2013-02-05 do dziś
6. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2013-02-05 do dziś
Rubryka 2 - Organ nadzoru
Brak wpisów
Rubryka 3 - Prokurenci
Brak wpisów

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy125 73 Z PRODUKCJA NARZĘDZI2013-02-05 do dziś
226 30 Z PRODUKCJA SPRZĘTU (TELE) KOMUNIKACYJNEGO2013-02-05 do dziś
326 51 Z PRODUKCJA INSTRUMENTÓW I PRZYRZĄDÓW POMIAROWYCH, KONTROLNYCH I NAWIGACYJNYCH2013-02-05 do dziś
428 29 Z PRODUKCJA POZOSTAŁYCH MASZYN OGÓLNEGO PRZEZNACZENIA, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA2013-02-05 do dziś
528 41 Z PRODUKCJA MASZYN DO OBRÓBKI METALU2013-02-05 do dziś
673 20 Z BADANIE RYNKU I OPINII PUBLICZNEJ2013-02-05 do dziś
733 13 Z NAPRAWA I KONSERWACJA URZĄDZEŃ ELEKTRONICZNYCH I OPTYCZNYCH2013-02-05 do dziś
877 11 Z WYNAJEM I DZIERŻAWA SAMOCHODÓW OSOBOWYCH I FURGONETEK2013-02-05 do dziś
925 61 Z OBRÓBKA METALI I NAKŁADANIE POWŁOK NA METALE2013-02-05 do dziś
1070 22 Z POZOSTAŁE DORADZTWO W ZAKRESIE PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ I ZARZĄDZANIA2021-01-11 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianki o złożonych dokumentach
Rodzaj dokumentuNrData złożenia za okres od do
1. Wzmianka o złożeniu rocznego sprawozdania finansowego1data złożenia 15.07.2014 okres OD 04.02.2013 DO 31.12.20132014-08-27 do dziś
2data złożenia 22.03.2016 okres OD 01.01.2014 DO 31.12.20142016-04-04 do dziś
3data złożenia 04.11.2016 okres OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-11-23 do dziś
4data złożenia 03.01.2018 okres OD 01.01.2016 DO 31.12.20162018-02-05 do dziś
5data złożenia 26.09.2018 okres OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-09-26 do dziś
6data złożenia 23.07.2019 okres OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-07-23 do dziś
7data złożenia 21.05.2020 okres OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-05-21 do dziś
8data złożenia 11.03.2022 okres OD 01.01.2020 DO 31.12.20202022-03-11 do dziś
9data złożenia 07.09.2022 okres OD 01.01.2021 DO 31.12.20212022-09-07 do dziś
10data złożenia 10.07.2023 okres OD 01.01.2022 DO 31.12.20222023-07-10 do dziś
3. Wzmianka o złożeniu uchwały lub postanowienia o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego1OD 04.02.2013 DO 31.12.20132014-08-27 do dziś
2OD 01.01.2014 DO 31.12.20142016-04-04 do dziś
3OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-11-23 do dziś
4OD 01.01.2016 DO 31.12.20162018-02-05 do dziś
5OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-09-26 do dziś
6OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-07-23 do dziś
7OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-05-21 do dziś
8OD 01.01.2020 DO 31.12.20202022-03-11 do dziś
9OD 01.01.2021 DO 31.12.20212022-09-07 do dziś
10OD 01.01.2022 DO 31.12.20222023-07-10 do dziś
4. Wzmianka o złożeniu sprawozdania z działalności podmiotu1OD 04.02.2013 DO 31.12.20132014-08-27 do dziś
2OD 01.01.2014 DO 31.12.20142016-04-04 do dziś
3OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-11-23 do dziś
4OD 01.01.2016 DO 31.12.20162018-02-05 do dziś
5OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-09-26 do dziś
6OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-07-23 do dziś
7OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-05-21 do dziś
8OD 01.01.2020 DO 31.12.20202022-03-11 do dziś
9OD 01.01.2021 DO 31.12.20212022-09-07 do dziś
10OD 01.01.2022 DO 31.12.20222023-07-10 do dziś
Rubryka 3 - Sprawozdania grupy kapitałowej
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalnosci statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
Brak wpisów
Rubryka 2 - Informacje o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 3 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o połączeniu, podziale lub przekształceniu
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 8 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów