DODENT DOROTA KOZDRAJ-RYSKE, MARCIN RYSKE SPÓŁKA JAWNA

Stan na dzień 2021-05-17 godz. 10:56:31
Numer KRS: 0000449858
Numer REGON: 100996864
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2013-02-08
Ostatni wpis Nr wpisu12Data dokonania wpisu2020-05-21
Sygnatura akt[RDF/201636/20/673]
Oznaczenie sąduSYSTEM

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejSPÓŁKA JAWNA2013-02-08 do dziś
3. Firma, pod którą spółka działaDODENT DOROTA KOZDRAJ-RYSKE, MARCIN RYSKE SPÓŁKA JAWNA2013-02-08 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2013-02-08 do dziś
6. Czy podmiot posiada status organizacji pożytku publicznego?NIE2013-02-08 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo ŁÓDZKIE powiat M. ŁÓDŹ gmina M. ŁÓDŹ miejscowość ŁÓDŹ2013-02-08 do dziś
2. Adresmiejscowość ŁÓDŹ ulica CHYLOŃSKA nr domu 11 B kod pocztowy 93-448 poczta ŁÓDŹ kraj POLSKA 2013-02-08 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacje o umowie
1. Informacje o zawarciu lub zmianie umowy spółki1UMOWA SPÓŁKI Z DNIA 06.11.2012 R. 14.01.2013 R. - ZMIENIONO § 6, § 162013-02-08 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółkaCZAS NIEOZNACZONY2013-02-08 do dziś
Rubryka 6 - Sposób powstania spółki
1. Określenie okoliczności powstaniaPRZEKSZTAŁCENIE2013-02-08 do dziś
2. Opis sposobu powstania spółki oraz informacja o uchwaleSPÓŁKA POWSTAŁA W WYNIKU PRZEKSZTAŁCENIA SPÓŁKI CYWILNEJ W TRYBIE ART. 26 § 4 K.S.H.NA PODSTAWIE UCHWAŁY WSPÓLNIKÓW Z DNIA 06.11.2012 R. WSPÓLNIKAMI SPÓŁKI CYWILNEJ BYLI: DOROTA KOZDRAJ-RYSKE I MARCIN RYSKE, WPISANI DO CEIDG.2013-02-08 do dziś
Podrubryka 1
Podmiot, z którego powstała spółka
Brak wpisów
Rubryka 7 - Dane wspólników
1
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaKOZDRAJ RYSKE2013-02-08 do dziś
2. ImionaDOROTA PAULINA2013-02-08 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2013-02-08 do dziś
5. Czy wspólnik pozostaje w związku małżeńskim?TAK2013-02-08 do dziś
6. Czy została zawarta małżeńska umowa majątkowa?NIE2013-02-08 do dziś
7. Czy powstała rozdzielność majątkowa między małżonkami?NIE2013-02-08 do dziś
8. Czy wspólnik ma ograniczoną zdolność do czynności prawnych?NIE2013-02-08 do dziś
2
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaRYSKE2013-02-08 do dziś
2. ImionaMARCIN JERZY2013-02-08 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2013-02-08 do dziś
5. Czy wspólnik pozostaje w związku małżeńskim?TAK2013-02-08 do dziś
6. Czy została zawarta małżeńska umowa majątkowa?NIE2013-02-08 do dziś
7. Czy powstała rozdzielność majątkowa między małżonkami?NIE2013-02-08 do dziś
8. Czy wspólnik ma ograniczoną zdolność do czynności prawnych?NIE2013-02-08 do dziś

Dział 2

Rubryka 1 - Uprawnieni do reprezentowania spółki
1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotuWSPÓLNICY REPREZENTUJĄCY SPÓŁKĘ2013-02-08 do dziś
2. Sposób reprezentacji podmiotuDO REPREZENTOWANIA SPÓŁKI JAWNEJ UPRAWNIENI SĄ WSZYSCY WSPÓLNICY ŁĄCZNIE LUB KAŻDY Z OSOBNA2013-02-08 do dziś
Podrubryka 1
Dane wspólników reprezentujących spółkę
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaKOZDRAJ RYSKE2013-02-08 do dziś
2. ImionaDOROTA PAULINA2013-02-08 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2013-02-08 do dziś
21. Nazwisko\Nazwa lub firmaRYSKE2013-02-08 do dziś
2. ImionaMARCIN JERZY2013-02-08 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2013-02-08 do dziś
Rubryka 2 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 3 - Prokurenci
Brak wpisów

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy186 23 Z PRAKTYKA LEKARSKA DENTYSTYCZNA2013-02-08 do dziś
263 99 Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA W ZAKRESIE INFORMACJI, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA2013-02-08 do dziś
396 02 Z FRYZJERSTWO I POZOSTAŁE ZABIEGI KOSMETYCZNE2013-02-08 do dziś
432 50 Z PRODUKCJA URZĄDZEŃ, INSTRUMENTÓW ORAZ WYROBÓW MEDYCZNYCH, WŁĄCZAJĄC DENTYSTYCZNE2013-02-08 do dziś
586 90 D DZIAŁALNOŚĆ PARAMEDYCZNA2013-02-08 do dziś
670 22 Z POZOSTAŁE DORADZTWO W ZAKRESIE PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ I ZARZĄDZANIA2013-02-08 do dziś
762 01 Z DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z OPROGRAMOWANIEM2013-02-08 do dziś
862 03 Z DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z ZARZĄDZANIEM URZĄDZENIAMI INFORMATYCZNYMI2013-02-08 do dziś
963 11 Z PRZETWARZANIE DANYCH; ZARZĄDZANIE STRONAMI INTERNETOWYMI (HOSTING) I PODOBNA DZIAŁALNOŚĆ2013-02-08 do dziś
1073 11 Z DZIAŁALNOŚĆ AGENCJI REKLAMOWYCH2013-02-08 do dziś
1173 12 C POŚREDNICTWO W SPRZEDAŻY MIEJSCA NA CELE REKLAMOWE W MEDIACH ELEKTRONICZNYCH (INTERNET)2013-02-08 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianki o złożonych dokumentach
Rodzaj dokumentuNrData złożenia za okres od do
5. Wzmianka o braku obowiązku sporządzenia i złożenia rocznego sprawozdania finansowego1OD 08.02.2013 DO 31.12.20132018-11-16 do dziś
2OD 01.01.2014 DO 31.12.20142018-11-16 do dziś
3OD 01.01.2015 DO 31.12.20152018-11-16 do dziś
4OD 01.01.2016 DO 31.12.20162018-11-16 do dziś
5OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-11-16 do dziś
6OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-03-09 do dziś
7OD 01.01.2018 DO 31.12.20182020-05-21 do dziś
Rubryka 3 - Sprawozdania grupy kapitałowej
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalności statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
Brak wpisów
Rubryka 2 - Informacje o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o połączeniu lub przekształceniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów