FIBERGLASS WORLD SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Stan na dzień 2022-01-14 godz. 15:36:20
Numer KRS: 0000449752
Numer REGON: 022073230
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2013-02-04
Ostatni wpis Nr wpisu15Data dokonania wpisu2019-07-15
Sygnatura akt[RDF/163291/19/145]
Oznaczenie sąduSYSTEM

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2013-02-04 do dziś
3. Firma, pod którą spółka działaFIBERGLASS WORLD SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2016-09-20 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2013-02-04 do dziś
6. Czy podmiot posiada status organizacji pożytku publicznego?NIE2013-02-04 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo DOLNOŚLĄSKIE powiat LEGNICA gmina LEGNICA miejscowość LEGNICA2016-09-20 do dziś
2. Adresmiejscowość LEGNICA ulica UL. SPOKOJNA nr domu 9 kod pocztowy 59-220 poczta LEGNICA kraj POLSKA 2016-09-20 do dziś
3. Adres poczty elektronicznejINFO@FIBERGLASS-WORLD.COM2016-09-20 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacje o umowie
1. Informacja o zawarciu lub zmianach umowy spółki131.01.2013 R.2013-02-04 do dziś
215.04.2016 R., NOTARIUSZ EDYTA NOWICKA-ŚLIWA, KANCELARIA NOTARIALNA W LEGNICY, UL. BISKUPIA 3, REP. A NR 1230/2016 - ZMIENIONO § 2, § 4 AKTU ZAŁOŻYCIELSKIEGO.2016-09-20 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółkaCZAS NIEOZNACZONY2013-02-04 do dziś
3. Wspólnik może mieć:WIĘKSZĄ LICZBĘ UDZIAŁÓW2013-02-04 do dziś
Rubryka 6 - Sposób powstania spółki
Brak wpisów
Rubryka 7 - Dane wspólników
1
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaPOTRZ2016-09-20 do dziś
2. ImionaJAROSŁAW MARIUSZ2016-09-20 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2016-09-20 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały60 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 3.000,00 ZŁ (TRZY TYSIĄCE ZŁOTYCH)2016-09-20 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?NIE2016-09-20 do dziś
2
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaPOTRZ2017-11-29 do dziś
2. ImionaŁUKASZ TOMASZ2017-11-29 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2017-11-29 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały40 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 2.000,00 ZŁ (DWA TYSIĄCE ZLOTYCH)2017-11-29 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?NIE2017-11-29 do dziś
Rubryka 8 - Kapitał spółki
1. Wysokość kapitału zakładowego5000,00 ZŁ2013-02-04 do dziś
Podrubryka 1
Informacja o wniesieniu aportu
Brak wpisów
Rubryka 9 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 10 - Nie dotyczy
Brak wpisów

Dział 2

Rubryka 1 - Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu
1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotuZARZĄD2013-02-04 do dziś
2. Sposób reprezentacji podmiotuDO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI JEST UPOWAŻNIONY KAŻDY Z CZŁONKÓW ZARZĄDU SAMODZIELNIE.2013-02-04 do dziś
Podrubryka 1
Dane osób wchodzących w skład organu
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaPOTRZ2016-09-20 do dziś
2. ImionaJAROSŁAW MARIUSZ2016-09-20 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2016-09-20 do dziś
5. Funkcja w organie reprezentującymPREZES ZARZĄDU2016-09-20 do dziś
6. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2016-09-20 do dziś
Rubryka 2 - Organ nadzoru
Brak wpisów
Rubryka 3 - Prokurenci
Brak wpisów

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy122 29 Z PRODUKCJA POZOSTAŁYCH WYROBÓW Z TWORZYW SZTUCZNYCH2017-11-29 do dziś
2. Przedmiot pozostałej działalności przedsiębiorcy123 69 Z PRODUKCJA POZOSTAŁYCH WYROBÓW Z BETONU, GIPSU I CEMENTU2017-11-29 do dziś
232 99 Z PRODUKCJA POZOSTAŁYCH WYROBÓW, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA2017-11-29 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianki o złożonych dokumentach
Rodzaj dokumentuNrData złożenia za okres od do
1. Wzmianka o złożeniu rocznego sprawozdania finansowego1data złożenia 15.07.2014 okres OD 04.02.2013 DO 31.12.20132014-10-03 do dziś
2data złożenia 14.07.2015 okres OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-09-28 do dziś
3data złożenia 01.08.2017 okres OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-11-29 do dziś
4data złożenia 15.01.2019 okres OD 01.01.2017 DO 31.12.20172019-01-15 do dziś
5data złożenia 15.07.2019 okres OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-07-15 do dziś
3. Wzmianka o złożeniu uchwały lub postanowienia o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego1OD 04.02.2013 DO 31.12.20132014-10-03 do dziś
2OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-09-28 do dziś
3OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-11-29 do dziś
4OD 01.01.2017 DO 31.12.20172019-01-15 do dziś
5OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-07-15 do dziś
4. Wzmianka o złożeniu sprawozdania z działalności podmiotu1OD 04.02.2013 DO 31.12.20132014-10-03 do dziś
2OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-09-28 do dziś
Rubryka 3 - Sprawozdania grupy kapitałowej
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalnosci statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
Brak wpisów
Rubryka 2 - Informacje o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 3 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o połączeniu, podziale lub przekształceniu
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 8 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów