APTEKA „ZDROWIT” SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Stan na dzień 2024-05-29 godz. 08:42:38
Numer KRS: 0000449562
Numer REGON: 243175659
Numer NIP: 4980262419
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2013-02-01
Ostatni wpis Nr wpisu32Data dokonania wpisu2024-01-16
Sygnatura akt[RDF/577425/24/545]
Oznaczenie sąduSYSTEM

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2013-02-01 do dziś
3. Firma, pod którą spółka działaAPTEKA „ZDROWIT” SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2013-02-01 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2013-02-01 do dziś
6. Czy podmiot posiada status organizacji pożytku publicznego?NIE2013-02-01 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo ŚLĄSKIE powiat M. PIEKARY ŚLĄSKIE gmina M. PIEKARY ŚLĄSKIE miejscowość PIEKARY ŚLĄSKIE2013-02-01 do dziś
2. Adresmiejscowość PIEKARY ŚLĄSKIE ulica PIOTRA SKARGI nr domu 13 kod pocztowy 41-940 poczta PIEKARY ŚLĄSKIE kraj POLSKA 2013-02-01 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacje o umowie
1. Informacja o zawarciu lub zmianach umowy spółki119.10.2012 R., NOTARIUSZ PIOTR PŁACZEK, KANCELARIA NOTARIALNA W PIEKARACH ŚLĄSKICH, REP. A NR 6303/20122013-02-01 do dziś
210.06.2014 R. NOTARIUSZ MAGDALENA TOBOR-NOWIŃSKA, KANCELARIA NOTARIALNA W PIEKARACH ŚLĄSKICH, REPERTORIUM A NR 2967/2014 - ZMIENIONO: § 7 PKT. 1, § 82014-09-30 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółkaCZAS NIEOZNACZONY2013-02-01 do dziś
3. Wspólnik może mieć:WIĘKSZĄ LICZBĘ UDZIAŁÓW2013-02-01 do dziś
Rubryka 6 - Sposób powstania spółki
1. Określenie okoliczności powstaniaPRZEKSZTAŁCENIE2013-02-01 do dziś
2. Opis sposobu powstania spółki oraz informacja o uchwalePRZEKSZTAŁCENIE W TRYBIE ART. 551 § 5 KSH USTAWY Z DNIA 15 WRZEŚNIA 2000 R. PRZEDSIĘBIORCY BĘDĄCEGO OSOBĄ FIZYCZNĄ O NR REGON 240118968 W JEDNOOSOBOWĄ SPÓŁKĘ Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ Z SIEDZIBĄ W PIEKARACH ŚLĄSKICH - OŚWIADCZENIE SPORZĄDZONE W DNIU 19 PAŹDZIERNIKA 2012 R. W FORMIE AKTU NOTARIALNEGO PRZED NOTARIUSZEM PIOTREM PŁACZKIEM W KANCELARII NOTARIALNEJ W PIEKARACH ŚLĄSKICH, REP. A NR 6307/2012.2013-02-01 do dziś
Podrubryka 1
Podmiot, z którego powstała spółka
Brak wpisów
Rubryka 7 - Dane wspólników
1
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaOLSZEWSKI2014-09-30 do dziś
2. ImionaBARTOSZ RADOSŁAW2014-09-30 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2014-09-30 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały400 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 20.000,00 ZŁ2017-05-31 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?TAK2017-05-31 do dziś
Rubryka 8 - Kapitał spółki
1. Wysokość kapitału zakładowego20000,00 ZŁ2014-09-30 do dziś
Podrubryka 1
Informacja o wniesieniu aportu
Brak wpisów
Rubryka 9 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 10 - Nie dotyczy
Brak wpisów

Dział 2

Rubryka 1 - Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu
1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotuZARZĄD2013-02-01 do dziś
2. Sposób reprezentacji podmiotuKAŻDY CZŁONEK ZARZĄDU SAMODZIELNIE2013-02-01 do dziś
Podrubryka 1
Dane osób wchodzących w skład organu
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaOLSZEWSKI2014-09-30 do dziś
2. ImionaBARTOSZ RADOSŁAW2014-09-30 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2014-09-30 do dziś
5. Funkcja w organie reprezentującymPREZES2014-09-30 do dziś
6. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2014-09-30 do dziś
Rubryka 2 - Organ nadzoru
Brak wpisów
Rubryka 3 - Prokurenci
Brak wpisów

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy147 73 Z SPRZEDAŻ DETALICZNA WYROBÓW FARMACEUTYCZNYCH PROWADZONA W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH2013-02-01 do dziś
247 74 Z SPRZEDAŻ DETALICZNA WYROBÓW MEDYCZNYCH, WŁĄCZAJĄC ORTOPEDYCZNE, PROWADZONA W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH2013-02-01 do dziś
347 75 Z SPRZEDAŻ DETALICZNA KOSMETYKÓW I ARTYKUŁÓW TOALETOWYCH PROWADZONA W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH2013-02-01 do dziś
421 10 Z PRODUKCJA PODSTAWOWYCH SUBSTANCJI FARMACEUTYCZNYCH2013-02-01 do dziś
521 20 Z PRODUKCJA LEKÓW I POZOSTAŁYCH WYROBÓW FARMACEUTYCZNYCH2013-02-01 do dziś
686 90 E POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE OPIEKI ZDROWOTNEJ, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA2013-02-01 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianki o złożonych dokumentach
Rodzaj dokumentuNrData złożenia za okres od do
1. Wzmianka o złożeniu rocznego sprawozdania finansowego1data złożenia 20.06.2014 okres OD 01.02.2013 DO 31.12.20132014-09-30 do dziś
2data złożenia 17.06.2015 okres OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-08-27 do dziś
3data złożenia 28.06.2016 okres OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-09-23 do dziś
4data złożenia 28.06.2017 okres OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-11-13 do dziś
5data złożenia 15.07.2018 okres OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-07-18 do dziś
6data złożenia 16.07.2018 okres OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-07-19 do dziś
7data złożenia 17.07.2018 okres OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-07-21 do dziś
8data złożenia 14.07.2019 okres OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-07-14 do dziś
9data złożenia 14.10.2020 okres OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-10-14 do dziś
10data złożenia 12.10.2021 okres OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-10-12 do dziś
11data złożenia 22.09.2022 okres OD 01.01.2021 DO 31.12.20212022-09-22 do dziś
12data złożenia 09.10.2023 okres OD 01.01.2022 DO 31.12.20222023-10-09 do dziś
2. Wzmianka o złozeniu opinii biegłego rewidenta1OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-07-14 do dziś
2OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-10-14 do dziś
3OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-10-12 do dziś
4OD 01.01.2021 DO 31.12.20212022-09-22 do dziś
5OD 01.01.2022 DO 31.12.20222024-01-16 do dziś
3. Wzmianka o złożeniu uchwały lub postanowienia o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego1OD 01.02.2013 DO 31.12.20132014-09-30 do dziś
2OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-08-27 do dziś
3OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-09-23 do dziś
4OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-11-13 do dziś
5OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-07-18 do dziś
6OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-07-19 do dziś
7OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-07-21 do dziś
8OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-07-14 do dziś
9OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-10-14 do dziś
10OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-10-12 do dziś
11OD 01.01.2021 DO 31.12.20212022-09-22 do dziś
12OD 01.01.2022 DO 31.12.20222024-01-16 do dziś
4. Wzmianka o złożeniu sprawozdania z działalności podmiotu1OD 01.02.2013 DO 31.12.20132014-09-30 do dziś
2OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-08-27 do dziś
3OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-09-23 do dziś
4OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-11-13 do dziś
5OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-07-18 do dziś
6OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-07-19 do dziś
7OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-07-21 do dziś
8OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-07-14 do dziś
9OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-10-14 do dziś
10OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-10-12 do dziś
11OD 01.01.2021 DO 31.12.20212022-09-22 do dziś
12OD 01.01.2022 DO 31.12.20222024-01-16 do dziś
Rubryka 3 - Sprawozdania grupy kapitałowej
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalnosci statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
Brak wpisów
Rubryka 2 - Informacje o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 3 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o połączeniu, podziale lub przekształceniu
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 8 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów