LUXURY FASHION SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Stan na dzień 2022-05-17 godz. 12:47:07
Numer KRS: 0000449424
Numer REGON: 146522805
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2013-01-31
Ostatni wpis Nr wpisu29Data dokonania wpisu2022-02-25
Sygnatura akt[WA.XII NS-REJ.KRS/77563/21/185]
Oznaczenie sąduSĄD REJONOWY DLA M.ST. WARSZAWY W WARSZAWIE, XII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2013-01-31 do dziś
3. Firma, pod którą spółka działaLUXURY FASHION SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2013-05-10 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2013-01-31 do dziś
6. Czy podmiot posiada status organizacji pożytku publicznego?NIE2013-01-31 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo MAZOWIECKIE powiat WARSZAWA gmina WARSZAWA miejscowość WARSZAWA2018-06-12 do dziś
2. Adresmiejscowość WARSZAWA ulica UL. CYBERNETYKI nr domu 10 kod pocztowy 02-677 poczta WARSZAWA kraj POLSKA 2022-02-25 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacje o umowie
1. Informacja o zawarciu lub zmianach umowy spółki116.01.2013 R., REP. A NR 278/2013, NOTARIUSZ JOLANTA MONIKA NIEDZIELA, KANCELARIA NOTARIALNA W WARSZAWIE2013-01-31 do dziś
222.04.2013 R. - MAGDALENA KARCZEWSKA-WOŹNICA - NOTARIUSZ W WARSZAWIE, REP. A NR 1479/2013 - W § 1 ZMIENIONO USTĘPY 2-5, PRZYJĘTO TEKST JEDNOLITY.2013-05-10 do dziś
307.02.2017 R., REP. A NR 773/2017, NOTARIUSZ MAGDALENA KARCZEWSKA-WOŹNICA, KANCELARIA NOTARIALNA W WARSZAWIE, DODANO PKT 18 W § 6 UST. 1.2017-03-13 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółkaCZAS NIEOZNACZONY2013-01-31 do dziś
3. Wspólnik może mieć:WIĘKSZĄ LICZBĘ UDZIAŁÓW2013-01-31 do dziś
Rubryka 6 - Sposób powstania spółki
Brak wpisów
Rubryka 7 - Dane wspólników
1
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaMOSCA2013-01-31 do dziś
2. ImionaEUGENIO2013-01-31 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2018-12-20 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały1931 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 96.550,00 ZŁ2022-02-25 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?NIE2022-02-25 do dziś
Rubryka 8 - Kapitał spółki
1. Wysokość kapitału zakładowego100000,00 ZŁ2022-02-25 do dziś
Podrubryka 1
Informacja o wniesieniu aportu
Brak wpisów
Rubryka 9 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 10 - Nie dotyczy
Brak wpisów

Dział 2

Rubryka 1 - Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu
1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotuZARZĄD2013-01-31 do dziś
2. Sposób reprezentacji podmiotuDO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI UPOWAŻNIONY JEST KAŻDY Z CZŁONKÓW ZARZĄDU SAMODZIELNIE2013-01-31 do dziś
Podrubryka 1
Dane osób wchodzących w skład organu
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaMOSCA2013-01-31 do dziś
2. ImionaEUGENIO2013-01-31 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2020-12-07 do dziś
5. Funkcja w organie reprezentującymCZŁONEK ZARZĄDU2013-01-31 do dziś
6. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2013-01-31 do dziś
Rubryka 2 - Organ nadzoru
Brak wpisów
Rubryka 3 - Prokurenci
Brak wpisów

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy170 22 Z POZOSTAŁE DORADZTWO W ZAKRESIE PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ I ZARZĄDZANIA2013-01-31 do dziś
246 18 Z DZIAŁALNOŚĆ AGENTÓW SPECJALIZUJĄCYCH SIĘ W SPRZEDAŻY POZOSTAŁYCH OKREŚLONYCH TOWARÓW2013-01-31 do dziś
346 19 Z DZIAŁALNOŚĆ AGENTÓW ZAJMUJĄCYCH SIĘ SPRZEDAŻĄ TOWARÓW RÓŻNEGO RODZAJU2013-01-31 do dziś
446 41 Z SPRZEDAŻ HURTOWA WYROBÓW TEKSTYLNYCH2013-01-31 do dziś
546 42 Z SPRZEDAŻ HURTOWA ODZIEŻY I OBUWIA2013-01-31 do dziś
646 45 Z SPRZEDAŻ HURTOWA PERFUM I KOSMETYKÓW2013-01-31 do dziś
746 90 Z SPRZEDAŻ HURTOWA NIEWYSPECJALIZOWANA2013-01-31 do dziś
847 19 Z POZOSTAŁA SPRZEDAŻ DETALICZNA PROWADZONA W NIEWYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH2013-01-31 do dziś
947 51 Z SPRZEDAŻ DETALICZNA WYROBÓW TEKSTYLNYCH PROWADZONA W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH2013-01-31 do dziś
1046 16 Z DZIAŁALNOŚĆ AGENTÓW ZAJMUJĄCYCH SIĘ SPRZEDAŻĄ WYROBÓW TEKSTYLNYCH, ODZIEŻY, WYROBÓW FUTRZARSKICH, OBUWIA I ARTYKUŁÓW SKÓRZANYCH2015-07-06 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianki o złożonych dokumentach
Rodzaj dokumentuNrData złożenia za okres od do
1. Wzmianka o złożeniu rocznego sprawozdania finansowego1data złożenia 04.07.2014 okres OD 16.01.2013 DO 31.12.20132014-09-02 do dziś
2data złożenia 29.06.2015 okres OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-07-06 do dziś
3data złożenia 22.06.2016 okres OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-07-11 do dziś
4data złożenia 30.05.2017 okres OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-06-27 do dziś
5data złożenia 23.07.2018 okres OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-07-23 do dziś
6data złożenia 22.05.2019 okres OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-05-22 do dziś
7data złożenia 11.12.2020 okres OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-12-11 do dziś
8data złożenia 29.07.2021 okres OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-07-29 do dziś
3. Wzmianka o złożeniu uchwały lub postanowienia o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego1OD 16.01.2013 DO 31.12.20132014-09-02 do dziś
2OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-07-06 do dziś
3OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-07-11 do dziś
4OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-06-27 do dziś
5OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-07-23 do dziś
6OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-05-22 do dziś
7OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-12-11 do dziś
8OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-07-29 do dziś
4. Wzmianka o złożeniu sprawozdania z działalności podmiotu1OD 16.01.2013 DO 31.12.20132014-09-02 do dziś
2OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-07-06 do dziś
3OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-07-11 do dziś
4OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-06-27 do dziś
5OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-07-23 do dziś
6OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-05-22 do dziś
7OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-12-11 do dziś
8OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-07-29 do dziś
Rubryka 3 - Sprawozdania grupy kapitałowej
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalnosci statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
Brak wpisów
Rubryka 2 - Informacje o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 3 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o połączeniu, podziale lub przekształceniu
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 8 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów