„BUSINESS HARVARD” SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Stan na dzień 2021-06-23 godz. 09:02:02
Numer KRS: 0000449219
Numer REGON: 146339834
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2013-01-31
Ostatni wpis Nr wpisu15Data dokonania wpisu2020-10-17
Sygnatura akt[RDF/263709/20/437]
Oznaczenie sąduSYSTEM

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2013-01-31 do dziś
3. Firma, pod którą spółka działa„BUSINESS HARVARD” SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2013-01-31 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2013-01-31 do dziś
6. Czy podmiot posiada status organizacji pożytku publicznego?NIE2013-01-31 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo MAZOWIECKIE powiat OTWOCKI gmina WIĄZOWNA miejscowość WOLA KARCZEWSKA2013-01-31 do dziś
2. Adresmiejscowość WOLA KARCZEWSKA ulica CHOINY nr domu 46I kod pocztowy 05-408 poczta WOLA KARCZEWSKA kraj POLSKA 2013-01-31 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacje o umowie
1. Informacja o zawarciu lub zmianach umowy spółki1UMOWA SPÓŁKI Z DNIA 10.09.2012 R. SPORZĄDZONA PRZED NOTARIUSZEM MARIĄ CEGIELSKĄ, KANCELARIA NOTARIALNA W OTWOCKU, UL. ARMII KRAJOWEJ 2, REP. A NR 5182/2012; AKT NOTARIALNYZ DNIA 11.01.2013 R., NOTARIUSZ MARIA CEGIELSKA, KANCELARIA NOTARIALNA W OTWOCKU, REP. A NR 232/2013, ZMIENIONO PAR. 22013-01-31 do dziś
211.01.2016 R., REP. A NR 100/2016, NOTARIUSZ SŁAWOMIR PUCZYŁOWSKI, KANCELARIA NOTARIALNA W OTWOCKU. ZMIANA § 92016-03-01 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółkaCZAS NIEOZNACZONY2013-01-31 do dziś
3. Wspólnik może mieć:WIĘKSZĄ LICZBĘ UDZIAŁÓW2013-01-31 do dziś
Rubryka 6 - Sposób powstania spółki
Brak wpisów
Rubryka 7 - Dane wspólników
1
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaBOGUSŁAWSKI2013-01-31 do dziś
2. ImionaKRZYSZTOF STANISŁAW2013-01-31 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2013-01-31 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały500 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 25.000 ZŁOTYCH2016-03-01 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?NIE2016-03-01 do dziś
2
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaKOSZUK2016-03-01 do dziś
2. ImionaKAMILA2016-03-01 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2016-03-01 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały500 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 25.000 ZŁOTYCH2016-03-01 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?NIE2016-03-01 do dziś
Rubryka 8 - Kapitał spółki
1. Wysokość kapitału zakładowego50000,00 ZŁ2016-03-01 do dziś
Podrubryka 1
Informacja o wniesieniu aportu
Brak wpisów
Rubryka 9 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 10 - Nie dotyczy
Brak wpisów

Dział 2

Rubryka 1 - Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu
1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotuZARZĄD2013-01-31 do dziś
2. Sposób reprezentacji podmiotuJEŻELI ZARZĄD JEST WIELOOSOBOWY DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI - JEŻELI CZYNNOŚĆ NIE SPOWODUJE ROZPORZĄDZENIA PRAWEM LUB ZACIĄGNIĘCIA ZOBOWIĄZANIA DO ŚWIADCZENIA O WARTOŚCI NIE PRZEWYŻSZAJĄCEJ 100.000 ZŁ (STO TYSIĘCY ZŁOTYCH) UPOWAŻNIONY JEST KAŻDY Z CZŁONKÓW ZARZĄDU SAMODZIELNIE. JEŚLI ZARZĄD JEST WIELOOSOBOWY, DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI - JEŚLI CZYNNOŚĆ SPOWODUJE ROZPORZĄDZENIE PRAWEM LUB ZACIĄGNIĘCIE ZOBOWIĄZANIA DO ŚWIADCZENIA O WARTOŚCI PRZEKRACZAJĄCEJ 100.000 ZŁ WYMAGANE JEST WSPÓŁDZIAŁANIE DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU ALBO JEDNEGO CZŁONKA ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM. JEŻELI ZARZĄD JEST JEDNOOSOBOWY, JEDYNY CZŁONEK ZARZĄDU JEST UPOWAŻNIONY JEDNOOSOBOWO I BEZ ŻADNYCH OGRANICZEŃ DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI, POWODUJĄCYCH ROZPORZĄDZENIE PRAWEM LUB ZACIĄGNIĘCIE ZOBOWIĄZANIA DO ŚWIADCZEŃ.2013-01-31 do dziś
Podrubryka 1
Dane osób wchodzących w skład organu
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaBOGUSŁAWSKI2013-01-31 do dziś
2. ImionaKRZYSZTOF STANISŁAW2013-01-31 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2013-01-31 do dziś
5. Funkcja w organie reprezentującymPREZES ZARZĄDU2013-01-31 do dziś
6. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2013-01-31 do dziś
Rubryka 2 - Organ nadzoru
Brak wpisów
Rubryka 3 - Prokurenci
11. NazwiskoKOSZUK2013-01-31 do dziś
2. ImionaJACEK JERZY2013-01-31 do dziś
3. Numer PESEL***********2013-01-31 do dziś
4. Rodzaj prokuryPROKURA SAMOISTNA2013-01-31 do dziś

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy149 41 Z TRANSPORT DROGOWY TOWARÓW2013-01-31 do dziś
282 30 Z DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z ORGANIZACJĄ TARGÓW, WYSTAW I KONGRESÓW2013-01-31 do dziś
362 02 Z DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z DORADZTWEM W ZAKRESIE INFORMATYKI2013-01-31 do dziś
463 12 Z DZIAŁALNOŚĆ PORTALI INTERNETOWYCH2013-01-31 do dziś
568 10 Z KUPNO I SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI NA WŁASNY RACHUNEK2013-01-31 do dziś
668 20 Z WYNAJEM I ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI WŁASNYMI LUB DZIERŻAWIONYMI2013-01-31 do dziś
755 10 Z HOTELE I PODOBNE OBIEKTY ZAKWATEROWANIA2016-03-01 do dziś
2. Przedmiot pozostałej działalności przedsiębiorcy177 11 Z WYNAJEM I DZIERŻAWA SAMOCHODÓW OSOBOWYCH I FURGONETEK2016-03-01 do dziś
246 19 Z DZIAŁALNOŚĆ AGENTÓW ZAJMUJĄCYCH SIĘ SPRZEDAŻĄ TOWARÓW RÓŻNEGO RODZAJU2016-03-01 do dziś
356 10 A RESTAURACJE I INNE STAŁE PLACÓWKI GASTRONOMICZNE2016-03-01 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianki o złożonych dokumentach
Rodzaj dokumentuNrData złożenia za okres od do
1. Wzmianka o złożeniu rocznego sprawozdania finansowego1data złożenia 18.12.2013 okres 01.01.2012 - 31.12.20122013-12-20 do dziś
2data złożenia 27.06.2014 okres OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-07-08 do dziś
3data złożenia 30.06.2015 okres OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-08-18 do dziś
4data złożenia 30.06.2016 okres OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-08-26 do dziś
5data złożenia 30.06.2017 okres OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-08-25 do dziś
6data złożenia 19.07.2018 okres OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-07-19 do dziś
7data złożenia 17.07.2018 okres OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-07-21 do dziś
8data złożenia 18.07.2018 okres OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-07-22 do dziś
9data złożenia 10.07.2019 okres OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-07-10 do dziś
10data złożenia 17.10.2020 okres OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-10-17 do dziś
3. Wzmianka o złożeniu uchwały lub postanowienia o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego101.01.2012 - 31.12.20122013-12-20 do dziś
2OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-07-08 do dziś
3OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-08-18 do dziś
4OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-08-26 do dziś
5OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-08-25 do dziś
6OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-07-19 do dziś
7OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-07-21 do dziś
8OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-07-22 do dziś
9OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-07-10 do dziś
10OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-10-17 do dziś
4. Wzmianka o złożeniu sprawozdania z działalności podmiotu101.01.2012 - 31.12.20122013-12-20 do dziś
2OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-07-08 do dziś
3OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-08-18 do dziś
4OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-08-26 do dziś
5OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-08-25 do dziś
6OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-10-17 do dziś
Rubryka 3 - Sprawozdania grupy kapitałowej
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalnosci statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
Brak wpisów
Rubryka 2 - Informacje o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 3 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o połączeniu, podziale lub przekształceniu
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 8 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów