INTEGRIT SPÓŁKA AKCYJNA

Stan na dzień 2023-05-26 godz. 07:57:10
Numer KRS: 0000449172
Numer REGON: 930699141
Numer NIP: 8941017698
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2013-02-07
Ostatni wpis Nr wpisu32Data dokonania wpisu2022-06-30
Sygnatura akt[RDF/398028/22/168]
Oznaczenie sąduSYSTEM

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejSPÓŁKA AKCYJNA2013-02-07 do dziś
2. Numer REGON\NIPREGON 930699141 NIP 89410176982013-12-05 do dziś
3. Firma, pod którą spółka działaINTEGRIT SPÓŁKA AKCYJNA2013-02-07 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2013-02-07 do dziś
6. Czy podmiot posiada status organizacji pożytku publicznego?NIE2013-02-07 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo DOLNOŚLĄSKIE powiat M. WROCŁAW gmina M. WROCŁAW miejscowość WROCŁAW2013-02-07 do dziś
2. Adresmiejscowość WROCŁAW ulica TYNIECKA nr domu 1 kod pocztowy 52-407 poczta WROCŁAW kraj POLSKA 2013-02-07 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacje o statucie
1. Informacja o sporządzeniu lub zmianie statutu107.12.2012 R., NOTARIUSZ KINGA ORŁOWSKA - DUDEK, KANCELARIA NOTARIALNA WE WROCŁAWIU, UL. KURZY TARG 5, REPERTORIUM A NR 1512/20122013-02-07 do dziś
206.06.2014 R. NOTARIUSZ KINGA ORŁOWSKA-DUDEK, KANCELARIA NOTARIALNA PRZY UL. KURZY TARG 5 WE WROCŁAWIU, REP. A NR 760/2014 ZMIANA: W § 3 DODANO PKT. 27-382014-07-28 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółkaCZAS NIEOZNACZONY2013-02-07 do dziś
4. Czy statut przyznaje uprawnienia osobiste określonym akcjonariuszom lub tytuły uczestnictwa w dochodach lub majątku spółki nie wynikających z akcji?NIE2013-02-07 do dziś
5. Czy obligatoriusze mają prawo do udziałów w zysku?NIE2013-02-07 do dziś
Rubryka 6 - Sposób powstania spółki
1. Określenie okoliczności powstaniaPRZEKSZTAŁCENIE2013-02-07 do dziś
2. Opis sposobu powstania spółki oraz informacja o uchwalePRZEKSZTAŁCENIE SPÓŁKI Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W SPÓŁKĘ AKCYJNĄ ZGODNIE Z UCHWAŁĄ NADZWYCZAJNEGO ZGROMADZENIA WSPÓLNIKÓW Z DNIA 07.12.2012 R. AKT NOTARIALNY REPERTORIUM A NR 1512/2012 SPORZĄDZONY PRZEZ NOTARIUSZA KINGĘ ORŁOWSKĄ-DUDEK W KANCELARII NOTARIALNEJ WE WROCŁAWIU PRZY UL. KURZY TARG 52013-02-07 do dziś
Podrubryka 1
Podmioty, z których powstała spółka
11. Nazwa lub firma„INTEGRIT” SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2013-02-07 do dziś
2. Nazwa rejestru, w którym podmiot był zarejestrowanyREJESTR KRS2013-02-07 do dziś
3. Numer w rejestrze0000125651 2013-02-07 do dziś
5. Numer REGON9306991412013-02-07 do dziś
Rubryka 7 - Dane jedynego akcjonariusza
Brak wpisów
Rubryka 8 - Kapitał spółki
1. Wysokość kapitału zakładowego1062000,00 ZŁ2013-02-07 do dziś
3. Liczba akcji wszystkich emisji10620002013-02-07 do dziś
4. Wartość nominalna akcji1,00 ZŁ2013-02-07 do dziś
5. Kwotowe określenie części kapitału wpłaconego1062000,00 ZŁ2013-02-07 do dziś
Podrubryka 1
Informacja o wniesieniu aportu
Brak wpisów
Rubryka 9 - Emisje akcji
11. Nazwa serii akcjiA2013-02-07 do dziś
2. Liczba akcji w danej serii10620002013-02-07 do dziś
3. Rodzaj uprzywilejowania i liczba akcji uprzywilejowanych lub informacja, że akcje nie są uprzywilejowaneAKCJE NIE SĄ UPRZYWILEJOWANE2013-02-07 do dziś
Rubryka 10 - Wzmianka o podjęciu uchwały o emisjach obligacji zamiennych
Brak wpisów
Rubryka 11
1. Czy zarząd lub rada administrująca są upoważnieni do emisji warrantów subskrypcyjnych?NIE2013-02-07 do dziś

Dział 2

Rubryka 1 - Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu
1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotuZARZĄD2013-02-07 do dziś
2. Sposób reprezentacji podmiotuDO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ ORAZ REPREZENTOWANIA SPÓŁKI NA ZEWNĄTRZ: - W PRZYPADKU ZARZĄDU JEDNOOSOBOWEGO- JEDYNY CZŁONEK ZARZĄDU - W PRZYPADKU ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO- DWAJ CZŁONKOWIE ZARZĄDU DZIAŁAJĄCY ŁĄCZNIE LUB CZŁONEK ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM2013-02-07 do dziś
Podrubryka 1
Dane osób wchodzących w skład organu
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaKŁOBUS2019-04-19 do dziś
2. ImionaWŁODZIMIERZ2019-04-19 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2019-04-19 do dziś
5. Funkcja w organie reprezentującymPREZES ZARZĄDU2019-04-19 do dziś
6. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2019-04-19 do dziś
Rubryka 2 - Organ nadzoru
1. Nazwa organuRADA NADZORCZA2013-02-07 do dziś
Podrubryka 1
Dane osób wchodzących w skład organu
11. NazwiskoJAWORSKI2019-11-25 do dziś
2. ImionaMARIUSZ STANISŁAW2019-11-25 do dziś
3. Numer PESEL***********2019-11-25 do dziś
21. NazwiskoNOWAK2013-12-05 do dziś
2. ImionaZENON ADAM2013-12-05 do dziś
3. Numer PESEL***********2013-12-05 do dziś
31. NazwiskoŚWIĄTKIEWICZ2013-02-07 do dziś
2. ImionaBRONISŁAW2013-02-07 do dziś
3. Numer PESEL***********2013-02-07 do dziś
Rubryka 3 - Prokurenci
Brak wpisów

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy133 13 NAPRAWA I KONSERWACJA URZĄDZEŃ ELEKTRONICZNYCH I OPTYCZNYCH2013-02-07 do dziś
247 4 SPRZEDAŻ DETALICZNA NARZĘDZI TECHNOLOGII INFORMACYJNEJ I KOMUNIKACYJNEJ PROWADZONA W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH2013-02-07 do dziś
347 5 SPRZEDAŻ DETALICZNA ARTYKUŁÓW UŻYTKU DOMOWEGO PROWADZONA W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH2013-02-07 do dziś
447 6 SPRZEDAŻ DETALICZNA WYROBÓW ZWIĄZANYCH Z KULTURĄ I REKREACJĄ PROWADZONA W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH2013-02-07 do dziś
547 7 SPRZEDAŻ DETALICZNA POZOSTAŁYCH WYROBÓW PROWADZONA W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH2013-02-07 do dziś
647 9 SPRZEDAŻ DETALICZNA PROWADZONA POZA SIECIĄ SKLEPOWĄ, STRAGANAMI I TARGOWISKAMI2013-02-07 do dziś
758 DZIAŁALNOŚĆ WYDAWNICZA2013-02-07 do dziś
862 DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z OPROGRAMOWANIEM I DORADZTWEM W ZAKRESIE INFORMATYKI ORAZ DZIAŁALNOŚĆ POWIĄZANA2013-02-07 do dziś
963 1 PRZETWARZANIE DANYCH; ZARZĄDZANIE STRONAMI INTERNETOWYMI (HOSTING) I PODOBNA DZIAŁALNOŚĆ; DZIAŁALNOŚĆ PORTALI INTERNETOWYCH2013-02-07 do dziś
1064 91 Z LEASING FINANSOWY2013-02-07 do dziś
1164 99 Z POZOSTAŁA FINANSOWA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA, Z WYŁĄCZENIEM UBEZPIECZEŃ I FUNDUSZÓW EMERYTALNYCH2013-02-07 do dziś
1233 14 NAPRAWA I KONSERWACJA URZĄDZEŃ ELEKTRYCZNYCH2013-02-07 do dziś
1368 10 Z KUPNO I SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI NA WŁASNY RACHUNEK2013-02-07 do dziś
1468 20 Z WYNAJEM I ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI WŁASNYMI LUB DZIERŻAWIONYMI2013-02-07 do dziś
1585 59 B POZOSTAŁE POZASZKOLNE FORMY EDUKACJI, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANE2013-02-07 do dziś
1695 1 NAPRAWA I KONSERWACJA KOMPUTERÓW I SPRZĘTU KOMUNIKACYJNEGO2013-02-07 do dziś
1795 21 Z NAPRAWA I KONSERWACJA ELEKTRONICZNEGO SPRZĘTU POWSZECHNEGO UŻYTKU2013-02-07 do dziś
1895 22 Z NAPRAWA I KONSERWACJA URZĄDZEŃ GOSPODARSTWA DOMOWEGO ORAZ SPRZĘTU UŻYTKU DOMOWEGO I OGRODNICZEGO2013-02-07 do dziś
1995 29 Z NAPRAWA POZOSTAŁYCH ARTYKUŁÓW UŻYTKU OSOBISTEGO I DOMOWEGO2013-02-07 do dziś
2033 12 Z NAPRAWA I KONSERWACJA MASZYN2013-02-07 do dziś
2133 20 Z INSTALOWANIE MASZYN PRZEMYSŁOWYCH, SPRZĘTU I WYPOSAŻENIA2013-02-07 do dziś
2241 ROBOTY BUDOWLANE ZWIĄZANE ZE WZNOSZENIEM BUDYNKÓW2013-02-07 do dziś
2342 ROBOTY ZWIĄZANE Z BUDOWĄ OBIEKTÓW INŻYNIERII LĄDOWEJ I WODNEJ2013-02-07 do dziś
2443 ROBOTY BUDOWLANE SPECJALISTYCZNE2013-02-07 do dziś
2546 HANDEL HURTOWY, Z WYŁĄCZENIEM HANDLU POJAZDAMI SAMOCHODOWYMI2013-02-07 do dziś
2647 1 SPRZEDAŻ DETALICZNA PROWADZONA W NIEWYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH2013-02-07 do dziś
2718 20 Z REPRODUKCJA ZAPISANYCH NOŚNIKÓW INFORMACJI2014-07-28 do dziś
2822 PRODUKCJA WYROBÓW Z GUMY I TWORZYW SZTUCZNYCH2014-07-28 do dziś
2928 PRODUKCJA MASZYN I URZĄDZEŃ, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA2014-07-28 do dziś
3038 DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA ZE ZBIERANIEM, PRZETWARZANIEM I UNIESZKODLIWIANIEM ODPADÓW; ODZYSK SUROWCÓW2014-07-28 do dziś
3126 20 Z PRODUKCJA KOMPUTERÓW I URZĄDZEŃ PERYFERYJNYCH2014-07-28 do dziś
3226 3 PRODUKCJA SPRZĘTU (TELE)KOMUNIKACYJNEGO2014-07-28 do dziś
3326 5 PRODUKCJA INSTRUMENTÓW I PRZYRZĄDÓW POMIAROWYCH, KONTROLNYCH I NAWIGACYJNYCH; PRODUKCJA ZEGARKÓW I ZEGARÓW2014-07-28 do dziś
3426 6 PRODUKCJA URZĄDZEŃ NAPROMIENIOWUJĄCYCH, SPRZĘTU ELEKTROMEDYCZNEGO I ELEKTROTERAPEUTYCZNEGO2014-07-28 do dziś
3527 31 PRODUKCJA KABLI ŚWIATŁOWODOWYCH2014-07-28 do dziś
3627 5 PRODUKCJA SPRZĘTU GOSPODARSTWA DOMOWEGO2014-07-28 do dziś
3732 POZOSTAŁA PRODUKCJA WYROBÓW2014-07-28 do dziś
3820 PRODUKCJA CHEMIKALIÓW I WYROBÓW CHEMICZNYCH2014-07-28 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianki o złożonych dokumentach
Rodzaj dokumentuNrData złożenia za okres od do
1. Wzmianka o złożeniu rocznego sprawozdania finansowego1data złożenia 16.10.2013 okres 01.01.2012R. - 31.12.2012R.2013-12-05 do dziś
2data złożenia 18.03.2015 okres OD 01.01.2013 DO 31.12.20132015-03-23 do dziś
3data złożenia 10.09.2015 okres OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-10-15 do dziś
4data złożenia 11.07.2016 okres OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-07-20 do dziś
5data złożenia 20.06.2017 okres OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-06-26 do dziś
6data złożenia 11.07.2018 okres OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-07-11 do dziś
7data złożenia 15.07.2019 okres OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-07-15 do dziś
8data złożenia 30.06.2020 okres OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-06-30 do dziś
9data złożenia 21.09.2021 okres OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-09-21 do dziś
10data złożenia 30.06.2022 okres OD 01.01.2021 DO 31.12.20212022-06-30 do dziś
2. Wzmianka o złożeniu opinii biegłego rewidenta101.01.2012R. - 31.12.2012R.2013-12-05 do dziś
2OD 01.01.2013 DO 31.12.20132015-03-23 do dziś
3OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-10-15 do dziś
4OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-07-20 do dziś
5OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-06-26 do dziś
6OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-07-11 do dziś
7OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-07-15 do dziś
8OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-06-30 do dziś
9OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-09-21 do dziś
10OD 01.01.2021 DO 31.12.20212022-06-30 do dziś
3. Wzmianka o złożeniu uchwały lub postanowienia o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego101.01.2012R. - 31.12.2012R.2013-12-05 do dziś
2OD 01.01.2013 DO 31.12.20132015-03-23 do dziś
3OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-10-15 do dziś
4OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-07-20 do dziś
5OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-06-26 do dziś
6OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-07-11 do dziś
7OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-07-15 do dziś
8OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-06-30 do dziś
9OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-09-21 do dziś
10OD 01.01.2021 DO 31.12.20212022-06-30 do dziś
4. Wzmianka o złożeniu sprawozdania z działalności podmiotu101.01.2012R. - 31.12.2012R.2013-12-05 do dziś
2OD 01.01.2013 DO 31.12.20132015-03-23 do dziś
3OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-10-15 do dziś
4OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-07-20 do dziś
5OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-06-26 do dziś
6OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-07-11 do dziś
7OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-07-15 do dziś
8OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-06-30 do dziś
9OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-09-21 do dziś
10OD 01.01.2021 DO 31.12.20212022-06-30 do dziś
Rubryka 3 - Sprawozdania grupy kapitałowej
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalności statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
Brak wpisów
Rubryka 2 - Informacje o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 3 - Zarząd komisaryczny
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o połączeniu, podziale lub przekształceniu
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 8 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów