BUDOMAX RAFAŁ KOŚCIÓŁEK & PAULINA KOŚCIÓŁEK SPÓŁKA JAWNA

Stan na dzień 2021-09-17 godz. 12:00:30
Numer KRS: 0000449047
Numer REGON: 122772194
Numer NIP: 7343518510
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2013-01-31
Ostatni wpis Nr wpisu14Data dokonania wpisu2021-06-30
Sygnatura akt[RDF/307450/21/349]
Oznaczenie sąduSYSTEM

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejSPÓŁKA JAWNA2013-01-31 do dziś
3. Firma, pod którą spółka działaBUDOMAX RAFAŁ KOŚCIÓŁEK & PAULINA KOŚCIÓŁEK SPÓŁKA JAWNA2013-01-31 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2013-01-31 do dziś
6. Czy podmiot posiada status organizacji pożytku publicznego?NIE2013-01-31 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo MAŁOPOLSKIE powiat NOWOSĄDECKI gmina CHEŁMIEC miejscowość CHEŁMIEC2013-01-31 do dziś
2. Adresmiejscowość CHEŁMIEC ulica LEŚNA nr domu 14 kod pocztowy 33-395 poczta CHEŁMIEC kraj POLSKA 2013-01-31 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacje o umowie
1. Informacje o zawarciu lub zmianie umowy spółki109.01.2013 R.2013-01-31 do dziś
205.11.2013 R. - ZMIANA UMOWY W PAR. 13. 05.12.2013 R. - ZMIANA UMOWY W PAR. 7 UST. 1.2014-01-22 do dziś
308.08.2015 R., ZMIENIONO: CAŁY § 12, § 13 UST.1-2, § 14 UST.1 TIRET 4, § 16 UST.1-2, § 17 UST.3 TIRET 2, § 17 UST.2, DODANO: § 6 UST.2, § 8 UST.4-5, § 13 UST.3-6, § 14 UST.4, § 16 UST.3-4 21.11.2015 R., ZMIENIONO: § 8 UST.1, § 10 UST.22015-12-11 do dziś
407.04.2020 R., ZMIANA § 8 PKT 3 I 42020-05-04 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółkaCZAS NIEOZNACZONY2013-01-31 do dziś
Rubryka 6 - Sposób powstania spółki
Brak wpisów
Rubryka 7 - Dane wspólników
1
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaKOŚCIÓŁEK2013-01-31 do dziś
2. ImionaRAFAŁ STANISŁAW2013-01-31 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2013-01-31 do dziś
5. Czy wspólnik pozostaje w związku małżeńskim?TAK2013-01-31 do dziś
6. Czy została zawarta małżeńska umowa majątkowa?TAK2013-01-31 do dziś
7. Czy powstała rozdzielność majątkowa między małżonkami?TAK2013-01-31 do dziś
8. Czy wspólnik ma ograniczoną zdolność do czynności prawnych?NIE2013-01-31 do dziś
2
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaKOŚCIÓŁEK2013-01-31 do dziś
2. ImionaPAULINA ARLETA2013-01-31 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2013-01-31 do dziś
5. Czy wspólnik pozostaje w związku małżeńskim?TAK2013-01-31 do dziś
6. Czy została zawarta małżeńska umowa majątkowa?TAK2013-01-31 do dziś
7. Czy powstała rozdzielność majątkowa między małżonkami?TAK2013-01-31 do dziś
8. Czy wspólnik ma ograniczoną zdolność do czynności prawnych?NIE2013-01-31 do dziś

Dział 2

Rubryka 1 - Uprawnieni do reprezentowania spółki
1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotuWSPÓLNICY REPREZENTUJĄCY SPÓŁKĘ2013-01-31 do dziś
2. Sposób reprezentacji podmiotuSPÓŁKĘ REPREZENTUJE WSPÓLNIK PAULINA KOŚCIÓŁEK2015-12-11 do dziś
Podrubryka 1
Dane wspólników reprezentujących spółkę
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaKOŚCIÓŁEK2013-01-31 do dziś
2. ImionaPAULINA2013-01-31 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2013-01-31 do dziś
Rubryka 2 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 3 - Prokurenci
Brak wpisów

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy143 99 Z POZOSTAŁE SPECJALISTYCZNE ROBOTY BUDOWLANE, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANE2013-01-31 do dziś
241 20 Z ROBOTY BUDOWLANE ZWIĄZANE ZE WZNOSZENIEM BUDYNKÓW MIESZKALNYCH I NIEMIESZKALNYCH2013-01-31 do dziś
364 99 Z POZOSTAŁA FINANSOWA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA, Z WYŁĄCZENIEM UBEZPIECZEŃ I FUNDUSZÓW EMERYTALNYCH2013-01-31 do dziś
442 99 Z ROBOTY ZWIĄZANE Z BUDOWĄ POZOSTAŁYCH OBIEKTÓW INŻYNIERII LĄDOWEJ I WODNEJ, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANE2013-01-31 do dziś
541 10 Z REALIZACJA PROJEKTÓW BUDOWLANYCH ZWIĄZANYCH ZE WZNOSZENIEM BUDYNKÓW2015-12-11 do dziś
2. Przedmiot pozostałej działalności przedsiębiorcy146 HANDEL HURTOWY, Z WYŁĄCZENIEM HANDLU POJAZDAMI SAMOCHODOWYMI2015-12-11 do dziś
247 HANDEL DETALICZNY, Z WYŁĄCZENIEM HANDLU DETALICZNEGO POJAZDAMI SAMOCHODOWYMI2015-12-11 do dziś
349 TRANSPORT LĄDOWY ORAZ TRANSPORT RUROCIĄGOWY2015-12-11 do dziś
466 DZIAŁALNOŚĆ WSPOMAGAJĄCA USŁUGI FINANSOWE ORAZ UBEZPIECZENIA I FUNDUSZE EMERYTALNE2015-12-11 do dziś
568 DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z OBSŁUGĄ RYNKU NIERUCHOMOŚCI2015-12-11 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianki o złożonych dokumentach
Rodzaj dokumentuNrData złożenia za okres od do
1. Wzmianka o złożeniu rocznego sprawozdania finansowego1data złożenia 10.07.2014 okres OD 09.01.2013 DO 31.12.20132014-08-27 do dziś
2data złożenia 08.07.2015 okres OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-08-11 do dziś
3data złożenia 11.07.2016 okres OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-11-29 do dziś
4data złożenia 10.07.2017 okres OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-09-04 do dziś
5data złożenia 28.09.2018 okres OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-09-29 do dziś
3. Wzmianka o złożeniu uchwały lub postanowienia o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego1OD 09.01.2013 DO 31.12.20132014-08-27 do dziś
2OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-08-11 do dziś
3OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-11-29 do dziś
4OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-09-04 do dziś
5. Wzmianka o braku obowiązku sporządzenia i złożenia rocznego sprawozdania finansowego1OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-06-29 do dziś
2OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-03-26 do dziś
3OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-06-30 do dziś
Rubryka 3 - Sprawozdania grupy kapitałowej
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalności statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
Brak wpisów
Rubryka 2 - Informacje o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o połączeniu lub przekształceniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów