FOLPLEX GROUP SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Stan na dzień 2024-06-19 godz. 15:49:34
Numer KRS: 0000448704
Numer REGON: 146510860
Numer NIP: 5242756922
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2013-01-24
Ostatni wpis Nr wpisu18Data dokonania wpisu2023-11-02
Sygnatura akt[WA.XIV NS-REJ.KRS/45641/23/685]
Oznaczenie sąduSĄD REJONOWY DLA M.ST. WARSZAWY W WARSZAWIE, XIV WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2013-01-24 do dziś
3. Firma, pod którą spółka działaFOLPLEX GROUP SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2016-01-07 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2013-01-24 do dziś
6. Czy podmiot posiada status organizacji pożytku publicznego?NIE2013-01-24 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo MAZOWIECKIE powiat M.ST. WARSZAWA gmina M.ST. WARSZAWA miejscowość WARSZAWA2013-01-24 do dziś
2. Adresmiejscowość WARSZAWA ulica RADZYMIŃSKA nr domu 230 kod pocztowy 03-674 poczta WARSZAWA kraj POLSKA 2013-01-24 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
11. Firma oddziałuFOLPLEX GROUP SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ ODDZIAŁ WARSZAWA2016-01-07 do dziś
2. Siedzibakraj POLSKA województwo MAZOWIECKIE powiat WARSZAWA gmina WARSZAWA miejscowość WARSZAWA2016-01-07 do dziś
3. Adresmiejscowość WARSZAWA ulica UL. RADZYMIŃSKA nr domu 230 kod pocztowy 03-674 poczta WARSZAWA kraj POLSKA 2016-01-07 do dziś
21. Firma oddziałuFOLPLEX GROUP SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ ODDZIAŁ CIEMNE2016-01-07 do dziś
2. Siedzibakraj POLSKA województwo MAZOWIECKIE powiat WOŁOMIŃSKI gmina WOŁOMIN miejscowość WOŁOMIN2016-01-07 do dziś
3. Adresmiejscowość WOŁOMIN ulica UL. PIŁSUDSKIEGO nr domu 65A kod pocztowy 05-250 poczta RADZYMIN kraj POLSKA 2016-01-07 do dziś
Rubryka 4 - Informacje o umowie
1. Informacja o zawarciu lub zmianach umowy spółki112.11.2012. REPERTORIUM 4436/2012 KANCELARIA NOTARIALNA NOTARIUSZ ANNA MARIA DZIEDZIC W ZIELONCE2013-01-24 do dziś
222.09.2015R., REP. A NR 4050/2015, NOTARIUSZ ANNA NARIA DZIEDZIC W RADZYMINIE ZMIANA § 2 PKT 1, 22016-01-07 do dziś
307.04.2016 R., REP. A NR 3285/2016, NOTARIUSZ MIRON JAKUBIAK, KANCELARIA NOTARIALNA W WARSZAWIE ZMIANA § 102017-07-20 do dziś
406.02.2018 R., REP. A NR 6216/2018, KANCELARIA NOTARIALNA W WARSZAWIE, NOTARIUSZ MIRON JAKUBIAK, ZMIANA UMOWY SPÓŁKI § 5 UST. 1 ZASTĄPIONO MYŚLNIKI PUNKTAMI OD 1 DO 6 ORAZ DODANO KOLEJNE PUNKTY OD 7 DO 142018-02-26 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółkaCZAS NIEOZNACZONY2013-01-24 do dziś
3. Wspólnik może mieć:WIĘKSZĄ LICZBĘ UDZIAŁÓW2013-01-24 do dziś
Rubryka 6 - Sposób powstania spółki
Brak wpisów
Rubryka 7 - Dane wspólników
1
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaWRONKA2013-01-24 do dziś
2. ImionaWOJCIECH2013-01-24 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2013-01-24 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały100 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 10 000 ZŁOTYCH2013-01-24 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?NIE2013-01-24 do dziś
2
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaKARCZEWSKI2013-01-24 do dziś
2. ImionaDARIUSZ KRZYSZTOF2013-01-24 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2013-01-24 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały100 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 10 000 ZŁOTYCH2013-01-24 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?NIE2013-01-24 do dziś
Rubryka 8 - Kapitał spółki
1. Wysokość kapitału zakładowego20000,00 ZŁ2013-01-24 do dziś
Podrubryka 1
Informacja o wniesieniu aportu
Brak wpisów
Rubryka 9 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 10 - Nie dotyczy
Brak wpisów

Dział 2

Rubryka 1 - Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu
1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotuZARZĄD2013-01-24 do dziś
2. Sposób reprezentacji podmiotu- W PRZYPADKU ZARZĄDU JEDNOOSOBOWEGO PREZES ZARZĄDU SAMODZIELNIE - W PRZYPADKU ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO: PREZES ZARZĄDU SAMODZIELNIE WICEPREZES ZARZĄDU SAMODZIELNIE PREZES ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z CZŁONKIEM ZARZĄDU WICEPREZES ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z CZŁONKIEM ZARZĄDU2017-07-20 do dziś
Podrubryka 1
Dane osób wchodzących w skład organu
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaWRONKA2013-01-24 do dziś
2. ImionaWOJCIECH2013-01-24 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2013-01-24 do dziś
5. Funkcja w organie reprezentującymPREZES ZARZĄDU2017-07-20 do dziś
6. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2013-01-24 do dziś
21. Nazwisko\Nazwa lub firmaKARCZEWSKI2013-01-24 do dziś
2. ImionaDARIUSZ KRZYSZTOF2013-01-24 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2013-01-24 do dziś
5. Funkcja w organie reprezentującymWICEPREZES ZARZĄDU2017-07-20 do dziś
6. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2013-01-24 do dziś
Rubryka 2 - Organ nadzoru
Brak wpisów
Rubryka 3 - Prokurenci
Brak wpisów

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy122 22 Z PRODUKCJA OPAKOWAŃ Z TWORZYW SZTUCZNYCH2013-01-24 do dziś
247 78 Z SPRZEDAŻ DETALICZNA POZOSTAŁYCH NOWYCH WYROBÓW PROWADZONA W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH2013-01-24 do dziś
347 91 Z SPRZEDAŻ DETALICZNA PROWADZONA PRZEZ DOMY SPRZEDAŻY WYSYŁKOWEJ LUB INTERNET2013-01-24 do dziś
418 12 Z POZOSTAŁE DRUKOWANIE2016-01-07 do dziś
2. Przedmiot pozostałej działalności przedsiębiorcy145 11 Z SPRZEDAŻ HURTOWA I DETALICZNA SAMOCHODÓW OSOBOWYCH I FURGONETEK2018-02-26 do dziś
245 19 Z SPRZEDAŻ HURTOWA I DETALICZNA POZOSTAŁYCH POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH, Z WYŁĄCZENIEM MOTOCYKLI2018-02-26 do dziś
345 20 Z KONSERWACJA I NAPRAWA POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH, Z WYŁĄCZENIEM MOTOCYKLI2018-02-26 do dziś
445 32 Z SPRZEDAŻ DETALICZNA CZĘŚCI I AKCESORIÓW DO POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH, Z WYŁĄCZENIEM MOTOCYKLI2018-02-26 do dziś
577 11 Z WYNAJEM I DZIERŻAWA SAMOCHODÓW OSOBOWYCH I FURGONETEK2018-02-26 do dziś
641 20 Z ROBOTY BUDOWLANE ZWIĄZANE ZE WZNOSZENIEM BUDYNKÓW MIESZKALNYCH I NIEMIESZKALNYCH2018-02-26 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianki o złożonych dokumentach
Rodzaj dokumentuNrData złożenia za okres od do
1. Wzmianka o złożeniu rocznego sprawozdania finansowego1data złożenia 03.07.2014 okres OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-07-15 do dziś
2data złożenia 24.06.2016 okres OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-07-13 do dziś
3data złożenia 29.06.2017 okres OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-07-17 do dziś
4data złożenia 29.06.2017 okres OD 01.01.2014 DO 31.12.20142017-07-17 do dziś
5data złożenia 12.07.2018 okres OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-07-12 do dziś
6data złożenia 11.07.2019 okres OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-07-11 do dziś
7data złożenia 16.09.2020 okres OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-10-08 do dziś
8data złożenia 15.07.2021 okres OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-08-12 do dziś
9data złożenia 14.10.2022 okres OD 01.01.2021 DO 31.12.20212022-10-26 do dziś
10data złożenia 04.10.2023 okres OD 01.01.2022 DO 31.12.20222023-11-02 do dziś
3. Wzmianka o złożeniu uchwały lub postanowienia o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego1OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-07-15 do dziś
2OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-07-13 do dziś
3OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-07-17 do dziś
4OD 01.01.2014 DO 31.12.20142017-07-17 do dziś
5OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-10-08 do dziś
6OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-08-12 do dziś
7OD 01.01.2021 DO 31.12.20212022-10-26 do dziś
8OD 01.01.2022 DO 31.12.20222023-11-02 do dziś
9OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-07-12 do dziś
4. Wzmianka o złożeniu sprawozdania z działalności podmiotu1OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-07-15 do dziś
2OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-07-13 do dziś
3OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-07-17 do dziś
4OD 01.01.2014 DO 31.12.20142017-07-17 do dziś
5OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-07-12 do dziś
Rubryka 3 - Sprawozdania grupy kapitałowej
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalnosci statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
Brak wpisów
Rubryka 2 - Informacje o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 3 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o połączeniu, podziale lub przekształceniu
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 8 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów