ARTOM DOMAŃSKI I HRYCAJ SPÓŁKA JAWNA

Stan na dzień 2022-01-17 godz. 12:15:10
Numer KRS: 0000448602
Numer REGON: 146514898
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2013-01-23
Ostatni wpis Nr wpisu13Data dokonania wpisu2021-07-08
Sygnatura akt[RDF/313298/21/622]
Oznaczenie sąduSYSTEM

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejSPÓŁKA JAWNA2013-01-23 do dziś
3. Firma, pod którą spółka działaARTOM DOMAŃSKI I HRYCAJ SPÓŁKA JAWNA2013-01-23 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2013-01-23 do dziś
6. Czy podmiot posiada status organizacji pożytku publicznego?NIE2013-01-23 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo MAZOWIECKIE powiat M. SIEDLCE gmina M. SIEDLCE miejscowość SIEDLCE2013-01-23 do dziś
2. Adresmiejscowość SIEDLCE ulica SOKOŁOWSKA nr domu 152A kod pocztowy 08-110 poczta SIEDLCE kraj POLSKA 2013-01-23 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacje o umowie
1. Informacje o zawarciu lub zmianie umowy spółki1UMOWA SPÓŁKI Z DNIA 08.01.2013 R.2013-01-23 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółkaCZAS NIEOZNACZONY2013-01-23 do dziś
Rubryka 6 - Sposób powstania spółki
Brak wpisów
Rubryka 7 - Dane wspólników
1
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaDOMAŃSKI2013-01-23 do dziś
2. ImionaTOMASZ2013-01-23 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2013-01-23 do dziś
5. Czy wspólnik pozostaje w związku małżeńskim?TAK2014-06-11 do dziś
6. Czy została zawarta małżeńska umowa majątkowa?NIE2014-06-11 do dziś
7. Czy powstała rozdzielność majątkowa między małżonkami?NIE2014-06-11 do dziś
8. Czy wspólnik ma ograniczoną zdolność do czynności prawnych?NIE2013-01-23 do dziś
2
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaHRYCAJ2013-01-23 do dziś
2. ImionaARTUR JANUSZ2013-01-23 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2013-01-23 do dziś
5. Czy wspólnik pozostaje w związku małżeńskim?TAK2013-01-23 do dziś
6. Czy została zawarta małżeńska umowa majątkowa?NIE2013-01-23 do dziś
7. Czy powstała rozdzielność majątkowa między małżonkami?NIE2013-01-23 do dziś
8. Czy wspólnik ma ograniczoną zdolność do czynności prawnych?NIE2013-01-23 do dziś

Dział 2

Rubryka 1 - Uprawnieni do reprezentowania spółki
1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotuWSPÓLNICY REPREZENTUJĄCY SPÓŁKĘ2013-01-23 do dziś
2. Sposób reprezentacji podmiotuKAŻDY WSPÓLNIK MOŻE REPREZENTOWAĆ SPÓŁKĘ I PROWADZIĆ JEJ SPRAWY SAMODZIELNIE.2013-01-23 do dziś
Podrubryka 1
Dane wspólników reprezentujących spółkę
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaDOMAŃSKI2013-01-23 do dziś
2. ImionaTOMASZ2013-01-23 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2013-01-23 do dziś
21. Nazwisko\Nazwa lub firmaHRYCAJ2013-01-23 do dziś
2. ImionaARTUR JANUSZ2013-01-23 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2013-01-23 do dziś
Rubryka 2 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 3 - Prokurenci
Brak wpisów

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy122 29 Z PRODUKCJA POZOSTAŁYCH WYROBÓW Z TWORZYW SZTUCZNYCH2013-01-23 do dziś
225 93 Z PRODUKCJA WYROBÓW Z DRUTU, ŁAŃCUCHÓW I SPRĘŻYN2013-01-23 do dziś
346 73 Z SPRZEDAŻ HURTOWA DREWNA, MATERIAŁÓW BUDOWLANYCH I WYPOSAŻENIA SANITARNEGO2013-01-23 do dziś
446 74 Z SPRZEDAŻ HURTOWA WYROBÓW METALOWYCH ORAZ SPRZĘTU I DODATKOWEGO WYPOSAŻENIA HYDRAULICZNEGO I GRZEJNEGO2013-01-23 do dziś
546 75 Z SPRZEDAŻ HURTOWA WYROBÓW CHEMICZNYCH2013-01-23 do dziś
646 90 Z SPRZEDAŻ HURTOWA NIEWYSPECJALIZOWANA2013-01-23 do dziś
747 52 Z SPRZEDAŻ DETALICZNA DROBNYCH WYROBÓW METALOWYCH, FARB I SZKŁA PROWADZONA W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH2013-01-23 do dziś
847 78 Z SPRZEDAŻ DETALICZNA POZOSTAŁYCH NOWYCH WYROBÓW PROWADZONA W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH2013-01-23 do dziś
947 91 Z SPRZEDAŻ DETALICZNA PROWADZONA PRZEZ DOMY SPRZEDAŻY WYSYŁKOWEJ LUB INTERNET2013-01-23 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianki o złożonych dokumentach
Rodzaj dokumentuNrData złożenia za okres od do
1. Wzmianka o złożeniu rocznego sprawozdania finansowego1data złożenia 04.05.2016 okres OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-06-06 do dziś
2data złożenia 04.05.2017 okres OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-07-03 do dziś
3data złożenia 13.05.2019 okres OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-05-13 do dziś
4data złożenia 26.06.2020 okres OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-06-26 do dziś
5data złożenia 08.07.2021 okres OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-07-08 do dziś
3. Wzmianka o złożeniu uchwały lub postanowienia o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego1OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-06-06 do dziś
2OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-07-03 do dziś
3OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-05-13 do dziś
4OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-06-26 do dziś
5OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-07-08 do dziś
5. Wzmianka o braku obowiązku sporządzenia i złożenia rocznego sprawozdania finansowego1OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-06-26 do dziś
Rubryka 3 - Sprawozdania grupy kapitałowej
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalności statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
Brak wpisów
Rubryka 2 - Informacje o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o połączeniu lub przekształceniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów