HEXAGONPL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Stan na dzień 2022-05-20 godz. 16:26:53
Numer KRS: 0000448520
Numer REGON: 022068742
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2013-02-01
Ostatni wpis Nr wpisu9Data dokonania wpisu2019-12-13
Sygnatura akt[WR.VI NS-REJ.KRS/18128/19/554]
Oznaczenie sąduSĄD REJONOWY DLA WROCŁAWIA-FABRYCZNEJ WE WROCŁAWIU, VI WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2013-02-01 do dziś
3. Firma, pod którą spółka działaHEXAGONPL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2013-02-01 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2013-02-01 do dziś
6. Czy podmiot posiada status organizacji pożytku publicznego?NIE2013-02-01 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo DOLNOŚLĄSKIE powiat M. WROCŁAW gmina M. WROCŁAW miejscowość WROCŁAW2013-02-01 do dziś
2. Adresmiejscowość WROCŁAW ulica WARCIAŃSKA nr domu 41 kod pocztowy 54-128 poczta WROCŁAW kraj POLSKA 2013-02-01 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacje o umowie
1. Informacja o zawarciu lub zmianach umowy spółki126.10.2012 R., NOTARIUSZ PIOTR PAUTER, KANCELARIA NOTARIALNA WE WROCŁAWIU, UL. WITA STWOSZA 15/7, REP. A NR 2545/2012. 29.01.2013 R., NOTARIUSZ PIOTR PAUTER, KANCELARIA NOTARIALNA WE WROCŁAWIU, UL. WITA STWOSZA 15/7, REP. A NR 193/2013. ZMIENIONO: § 2.2013-02-01 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółkaCZAS NIEOZNACZONY2013-02-01 do dziś
3. Wspólnik może mieć:WIĘKSZĄ LICZBĘ UDZIAŁÓW2013-02-01 do dziś
Rubryka 6 - Sposób powstania spółki
Brak wpisów
Rubryka 7 - Dane wspólników
1
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaGIEGIEL2013-02-01 do dziś
2. ImionaKALEB2013-02-01 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2013-02-01 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały15 (PIĘTNAŚCIE) UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 750 (SIEDEMSET PIĘĆDZIESIĄT) ZŁOTYCH2013-02-01 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?NIE2013-02-01 do dziś
2
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaKASPROWICZ2013-02-01 do dziś
2. ImionaMACIEJ2013-02-01 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2013-02-01 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały15 (PIĘTNAŚCIE) UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 750 (SIEDEMSET PIĘĆDZIESIĄT) ZŁOTYCH2013-02-01 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?NIE2013-02-01 do dziś
3
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaSUROWIEC2013-02-01 do dziś
2. ImionaMAGDALENA2013-02-01 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2013-02-01 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały70 (SIEDEMDZIESIĄT) UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 3.500,00 (TRZY TYSIĄCE PIĘĆSET) ZŁOTYCH2013-02-01 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?NIE2013-02-01 do dziś
Rubryka 8 - Kapitał spółki
1. Wysokość kapitału zakładowego5000,00 ZŁ2013-02-01 do dziś
Podrubryka 1
Informacja o wniesieniu aportu
Brak wpisów
Rubryka 9 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 10 - Nie dotyczy
Brak wpisów

Dział 2

Rubryka 1 - Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu
1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotuZARZĄD2013-02-01 do dziś
2. Sposób reprezentacji podmiotuDO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI WYMAGANE JEST W PRZYPADKU ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO WSPÓŁDZIAŁANIE DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU DZIAŁAJĄCYCH WSPÓLNIE LUB JEDNEGO CZŁONKA ZARZĄDU DZIAŁAJĄCEGO ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM. W PRZYPADKU ZARZĄDU JEDNOOSOBOWEGO DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ WOLI W IMIENIU SPÓŁKI WYMAGANE JEST DZIAŁANIE JEDYNEGO CZŁONKA ZARZĄDU.2013-02-01 do dziś
Podrubryka 1
Dane osób wchodzących w skład organu
Brak wpisów
Rubryka 2 - Organ nadzoru
Brak wpisów
Rubryka 3 - Prokurenci
Brak wpisów

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy173 12 DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z REPREZENTOWANIEM MEDIÓW2013-02-01 do dziś
263 11 Z PRZETWARZANIE DANYCH; ZARZĄDZANIE STRONAMI INTERNETOWYMI (HOSTING) I PODOBNA DZIAŁALNOŚĆ2013-02-01 do dziś
374 20 Z DZIAŁALNOŚĆ FOTOGRAFICZNA2013-02-01 do dziś
418 12 Z POZOSTAŁE DRUKOWANIE2013-02-01 do dziś
518 14 Z INTROLIGATORSTWO I PODOBNE USŁUGI2013-02-01 do dziś
631 01 Z PRODUKCJA MEBLI BIUROWYCH I SKLEPOWYCH2013-02-01 do dziś
746 19 Z DZIAŁALNOŚĆ AGENTÓW ZAJMUJĄCYCH SIĘ SPRZEDAŻĄ TOWARÓW RÓŻNEGO RODZAJU2013-02-01 do dziś
846 44 Z SPRZEDAŻ HURTOWA WYROBÓW PORCELANOWYCH, CERAMICZNYCH I SZKLANYCH ORAZ ŚRODKÓW CZYSZCZĄCYCH2013-02-01 do dziś
946 45 Z SPRZEDAŻ HURTOWA PERFUM I KOSMETYKÓW2013-02-01 do dziś
1046 90 Z SPRZEDAŻ HURTOWA NIEWYSPECJALIZOWANA2013-02-01 do dziś
1147 79 Z SPRZEDAŻ DETALICZNA ARTYKUŁÓW UŻYWANYCH PROWADZONA W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH2013-02-01 do dziś
1273 12 A POŚREDNICTWO W SPRZEDAŻY CZASU I MIEJSCA NA CELE REKLAMOWE W RADIO I TELEWIZJI2013-02-01 do dziś
1347 91 Z SPRZEDAŻ DETALICZNA PROWADZONA PRZEZ DOMY SPRZEDAŻY WYSYŁKOWEJ LUB INTERNET2013-02-01 do dziś
1447 99 Z POZOSTAŁA SPRZEDAŻ DETALICZNA PROWADZONA POZA SIECIĄ SKLEPOWĄ, STRAGANAMI I TARGOWISKAMI2013-02-01 do dziś
1558 13 Z WYDAWANIE GAZET2013-02-01 do dziś
1658 19 Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ WYDAWNICZA2013-02-01 do dziś
1759 11 Z DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z PRODUKCJĄ FILMÓW, NAGRAŃ WIDEO I PROGRAMÓW TELEWIZYJNYCH2013-02-01 do dziś
1862 01 Z DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z OPROGRAMOWANIEM2013-02-01 do dziś
1962 09 Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA W ZAKRESIE TECHNOLOGII INFORMATYCZNYCH I KOMPUTEROWYCH2013-02-01 do dziś
2063 12 Z DZIAŁALNOŚĆ PORTALI INTERNETOWYCH2013-02-01 do dziś
2168 10 Z KUPNO I SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI NA WŁASNY RACHUNEK2013-02-01 do dziś
2268 20 Z WYNAJEM I ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI WŁASNYMI LUB DZIERŻAWIONYMI2013-02-01 do dziś
2373 12 B POŚREDNICTWO W SPRZEDAŻY MIEJSCA NA CELE REKLAMOWE W MEDIACH DRUKOWANYCH2013-02-01 do dziś
2470 22 Z POZOSTAŁE DORADZTWO W ZAKRESIE PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ I ZARZĄDZANIA2013-02-01 do dziś
2574 10 Z DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE SPECJALISTYCZNEGO PROJEKTOWANIA2013-02-01 do dziś
2674 30 Z DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z TŁUMACZENIAMI2013-02-01 do dziś
2782 30 Z DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z ORGANIZACJĄ TARGÓW, WYSTAW I KONGRESÓW2013-02-01 do dziś
2882 19 Z WYKONYWANIE FOTOKOPII, PRZYGOTOWYWANIE DOKUMENTÓW I POZOSTAŁA SPECJALISTYCZNA DZIAŁALNOŚĆ WSPOMAGAJĄCA PROWADZENIE BIURA2013-02-01 do dziś
2982 92 Z DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z PAKOWANIEM2013-02-01 do dziś
3096 09 Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA2013-02-01 do dziś
3173 12 C POŚREDNICTWO W SPRZEDAŻY MIEJSCA NA CELE REKLAMOWE W MEDIACH ELEKTRONICZNYCH (INTERNET)2013-02-01 do dziś
3273 12 D POŚREDNICTWO W SPRZEDAŻY MIEJSCA NA CELE REKLAMOWE W POZOSTAŁYCH MEDIACH2013-02-01 do dziś
3345 11 Z SPRZEDAŻ HURTOWA I DETALICZNA SAMOCHODÓW OSOBOWYCH I FURGONETEK2013-02-01 do dziś
3445 19 Z SPRZEDAŻ HURTOWA I DETALICZNA POZOSTAŁYCH POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH, Z WYŁĄCZENIEM MOTOCYKLI2013-02-01 do dziś
3573 11 Z DZIAŁALNOŚĆ AGENCJI REKLAMOWYCH2013-02-01 do dziś
3618 13 Z DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA ZWIĄZANA Z PRZYGOTOWYWANIEM DO DRUKU2013-02-01 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianki o złożonych dokumentach
Rodzaj dokumentuNrData złożenia za okres od do
1. Wzmianka o złożeniu rocznego sprawozdania finansowego1data złożenia 02.07.2013 okres 01.01.2012 R. - 31.12.2012 R.2013-08-29 do dziś
3. Wzmianka o złożeniu uchwały lub postanowienia o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego101.01.2012 R. - 31.12.2012 R.2013-08-29 do dziś
4. Wzmianka o złożeniu sprawozdania z działalności podmiotu101.01.2012 R. - 31.12.2012 R.2013-08-29 do dziś
Rubryka 3 - Sprawozdania grupy kapitałowej
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalnosci statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaKOLMAN WĄGROWSKA2019-12-13 do dziś
2. ImionaMARZENA2019-12-13 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2019-12-13 do dziś
5. Podstawa powołania kuratora i zakres jego działaniaPOSTANOWIENIE SĄDU APELACYJNEGO W KATOWICACH III WYDZIAŁ PRACY I UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH Z DNIA 21.03.2019R. SYGN. AUA 801/16. KURATOR PROCESOWY USTANOWIONY DLA HEXAGONPL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ NA PODSTAWIE ART. 69 § 1 K.P.C.2019-12-13 do dziś
6. Data powołania kuratora21.03.20192019-12-13 do dziś

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
Brak wpisów
Rubryka 2 - Informacje o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 3 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o połączeniu, podziale lub przekształceniu
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 8 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów