PROCOBOT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Stan na dzień 2022-08-12 godz. 12:19:53
Numer KRS: 0000448489
Numer REGON: 022067122
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2013-01-23
Ostatni wpis Nr wpisu26Data dokonania wpisu2021-12-19
Sygnatura akt[RDF/364623/21/545]
Oznaczenie sąduSYSTEM

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2013-01-23 do dziś
3. Firma, pod którą spółka działaPROCOBOT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2019-02-21 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2013-01-23 do dziś
6. Czy podmiot posiada status organizacji pożytku publicznego?NIE2013-01-23 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo DOLNOŚLĄSKIE powiat WROCŁAW gmina WROCŁAW miejscowość WROCŁAW2019-02-21 do dziś
2. Adresmiejscowość WROCŁAW ulica UL. EUGENIUSZA KWIATKOWSKIEGO nr domu 4 kod pocztowy 52-407 poczta WROCŁAW kraj POLSKA 2021-07-23 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacje o umowie
1. Informacja o zawarciu lub zmianach umowy spółki1AKT NOTARIALNY Z DNIA 16.01.2013 R. PODPISANY W KANCELARII NOTARIALNEJ WE WROCŁAWIU PRZY AL. JARZĘBINOWEJ NR 1A PRZED NOTARIUSZEM TADEUSZEM GRODZICKIM, REPERTORIUM A NUMER 254/2013.2013-01-23 do dziś
212.12.2018 R., NOTARIUSZ TADEUSZ GRODZICKI, KANCELARIA NOTARIALNA WE WROCŁAWIU, AL. JARZĘBINOWA 1A, REP. A NR 7977/2018, ZMIENIONO: §2, §6.2019-02-21 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółkaCZAS NIEOZNACZONY2013-01-23 do dziś
3. Wspólnik może mieć:WIĘKSZĄ LICZBĘ UDZIAŁÓW2013-01-23 do dziś
Rubryka 6 - Sposób powstania spółki
Brak wpisów
Rubryka 7 - Dane wspólników
1
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaLEWANDOWSKI2013-01-23 do dziś
2. ImionaPAWEŁ WITOLD2013-01-23 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2013-01-23 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały87 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 4.350 ZŁ (CZTERY TYSIĄCE TRZYSTA PIĘĆDZIESIĄT ZŁOTYCH)2021-04-09 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?NIE2013-01-23 do dziś
2
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaLEWANDOWSKA2021-04-09 do dziś
2. ImionaALEKSANDRA MONIKA2021-04-09 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2021-04-09 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały15 UDZIAŁOW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 750 ZŁ (SIEDEMSET PIĘĆDZIESIĄT ZŁOTYCH)2021-04-09 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?NIE2021-04-09 do dziś
Rubryka 8 - Kapitał spółki
1. Wysokość kapitału zakładowego5100,00 ZŁ2019-02-21 do dziś
Podrubryka 1
Informacja o wniesieniu aportu
Brak wpisów
Rubryka 9 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 10 - Nie dotyczy
Brak wpisów

Dział 2

Rubryka 1 - Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu
1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotuZARZĄD2013-01-23 do dziś
2. Sposób reprezentacji podmiotuW PRZYPADKU ZARZĄDU JEDNOOSOBOWEGO - PREZES ZARZĄDU SAMODZIELNIE, W PRZYPADKU ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO - PREZES ZARZĄDU SAMODZIELNIE LUB DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU ŁĄCZNIE LUB JEDEN CZŁONEK ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM.2013-01-23 do dziś
Podrubryka 1
Dane osób wchodzących w skład organu
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaLEWANDOWSKI2013-01-23 do dziś
2. ImionaPAWEŁ WITOLD2013-01-23 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2013-01-23 do dziś
5. Funkcja w organie reprezentującymPREZES ZARZĄDU2013-01-23 do dziś
6. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2013-01-23 do dziś
Rubryka 2 - Organ nadzoru
Brak wpisów
Rubryka 3 - Prokurenci
Brak wpisów

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy133 19 Z NAPRAWA I KONSERWACJA POZOSTAŁEGO SPRZĘTU I WYPOSAŻENIA2013-01-23 do dziś
233 20 Z INSTALOWANIE MASZYN PRZEMYSŁOWYCH, SPRZĘTU I WYPOSAŻENIA2013-01-23 do dziś
346 69 Z SPRZEDAŻ HURTOWA POZOSTAŁYCH MASZYN I URZĄDZEŃ2013-01-23 do dziś
462 01 Z DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z OPROGRAMOWANIEM2013-01-23 do dziś
563 12 Z DZIAŁALNOŚĆ PORTALI INTERNETOWYCH2013-01-23 do dziś
674 10 Z DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE SPECJALISTYCZNEGO PROJEKTOWANIA2013-01-23 do dziś
774 90 Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ PROFESJONALNA, NAUKOWA I TECHNICZNA, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA2013-01-23 do dziś
882 30 Z DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z ORGANIZACJĄ TARGÓW, WYSTAW I KONGRESÓW2013-01-23 do dziś
926 51 Z PRODUKCJA INSTRUMENTÓW I PRZYRZĄDÓW POMIAROWYCH, KONTROLNYCH I NAWIGACYJNYCH2013-01-23 do dziś
1071 12 Z DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE INŻYNIERII I ZWIĄZANE Z NIĄ DORADZTWO TECHNICZNE2021-07-23 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianki o złożonych dokumentach
Rodzaj dokumentuNrData złożenia za okres od do
1. Wzmianka o złożeniu rocznego sprawozdania finansowego1data złożenia 24.11.2017 okres OD 01.02.2013 DO 31.12.20132017-12-27 do dziś
2data złożenia 24.11.2017 okres OD 01.01.2014 DO 31.12.20142017-12-27 do dziś
3data złożenia 24.11.2017 okres OD 01.01.2015 DO 31.12.20152017-12-27 do dziś
4data złożenia 24.11.2017 okres OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-12-27 do dziś
5data złożenia 19.07.2018 okres OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-07-19 do dziś
6data złożenia 17.07.2018 okres OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-07-21 do dziś
7data złożenia 18.07.2018 okres OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-07-22 do dziś
8data złożenia 15.07.2019 okres OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-07-15 do dziś
9data złożenia 30.12.2020 okres OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-12-30 do dziś
10data złożenia 19.12.2021 okres OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-12-19 do dziś
3. Wzmianka o złożeniu uchwały lub postanowienia o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego1OD 01.02.2013 DO 31.12.20132017-12-27 do dziś
2OD 01.01.2014 DO 31.12.20142017-12-27 do dziś
3OD 01.01.2015 DO 31.12.20152017-12-27 do dziś
4OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-12-27 do dziś
5OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-07-19 do dziś
6OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-07-21 do dziś
7OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-07-22 do dziś
8OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-07-15 do dziś
9OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-10-21 do dziś
10OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-12-19 do dziś
4. Wzmianka o złożeniu sprawozdania z działalności podmiotu1OD 01.02.2013 DO 31.12.20132017-12-27 do dziś
2OD 01.01.2014 DO 31.12.20142017-12-27 do dziś
3OD 01.01.2015 DO 31.12.20152017-12-27 do dziś
4OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-12-27 do dziś
5OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-07-19 do dziś
6OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-07-21 do dziś
7OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-07-22 do dziś
8OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-07-15 do dziś
9OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-10-21 do dziś
10OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-09-30 do dziś
Rubryka 3 - Sprawozdania grupy kapitałowej
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalnosci statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
Brak wpisów
Rubryka 2 - Informacje o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 3 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o połączeniu, podziale lub przekształceniu
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 8 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów