„BUTTERFLY CONSULTING SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ”

Stan na dzień 2021-04-15 godz. 11:40:35
Numer KRS: 0000448260
Numer REGON: 022063650
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2013-01-22
Ostatni wpis Nr wpisu23Data dokonania wpisu2020-10-03
Sygnatura akt[RDF/248476/20/863]
Oznaczenie sąduSYSTEM

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2013-01-22 do dziś
3. Firma, pod którą spółka działa„BUTTERFLY CONSULTING SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ”2013-01-22 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2013-01-22 do dziś
6. Czy podmiot posiada status organizacji pożytku publicznego?NIE2013-01-22 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo DOLNOŚLĄSKIE powiat WROCŁAW gmina WROCŁAW miejscowość WROCŁAW2016-11-18 do dziś
2. Adresmiejscowość WROCŁAW ulica UL. JANA WŁADYSŁAWA DAWIDA nr domu 32 nr lokalu 1A kod pocztowy 50-527 poczta WROCŁAW kraj POLSKA 2020-02-20 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
11. Firma oddziału„BUTTERFLY CONSULTING SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ” ODDZIAŁ W SZCZECINIE2019-10-14 do dziś
2. Siedzibakraj POLSKA województwo ZACHODNIOPOMORSKIE powiat SZCZECIN gmina SZCZECIN miejscowość SZCZECIN2019-10-14 do dziś
3. Adresmiejscowość SZCZECIN ulica UL. POTULICKA nr domu 20c nr lokalu 8U kod pocztowy 70-234 poczta SZCZECIN kraj POLSKA 2019-10-14 do dziś
Rubryka 4 - Informacje o umowie
1. Informacja o zawarciu lub zmianach umowy spółki1AKT NOTARIALNY Z DNIA 16.01.2013 R. SPORZĄDZONY PRZED NOTARIUSZEM MARCINEM ORLEWSKIM Z KANCELARII NOTARIALNEJ WE WROCŁAWIU PRZY UL. ŚWIEBODZKIEJ 2A/4, REPERTORIUM A NR 163/2013.2013-01-22 do dziś
227.03.2013 R., NOTARIUSZ MARCIN ORLEWSKI, KANCELARIA NOTARIALNA WE WROCŁAWIU, UL. ŚWIEBODZKA 2A/4, REP. A NR 961/2013, ZMIENIONO: § 4.2013-04-04 do dziś
301.07.2013 R., NOTARIUSZ DR MARCIN ORLEWSKI Z KANCELARII NOTARIALNEJ WE WROCŁAWIU PRZY UL. ŚWIEBODZKA 2A/4, REPERTORIUM A NR 1968/2013 - ZMIENIONO §4, §132013-07-22 do dziś
426.06.2014 R., NOTARIUSZ MARCIN ORLEWSKI, KANCELARIA NOTARIALNA WE WROCŁAWIU, UL. ŚWIEBODZKA 2A LOK. 4, REP. A NR 2779/2014, UCHYLONO CAŁĄ UMOWĘ SPÓŁKI I NADANO JEJ NOWE BRZMIENIE.2014-08-08 do dziś
506.08.2015 R., NOTARIUSZ MARCIN ORLEWSKI, KANCELARIA NOTARIALNA WE WROCŁAWIU, UL. ŚWIEBODZKA NR 2A LOK. 4, REP. A NR 1837/2015, ZMIENIONO: § 7, § 10 UMOWY SPÓŁKI. PRZYJĘTO TEKST JEDNOLITY UMOWY SPÓŁKI.2015-09-16 do dziś
612.09.2019 R. , NOTARIUSZ ADAM TKACZYŃSKI, KANCELARIA NOTARIALNA WE WROCŁAWIU, REPERTORIUM A NR 6425/2019 - ZMIENIONO § 4 UST. 1 UMOWY SPÓŁKI.2019-10-14 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółkaCZAS NIEOZNACZONY2013-01-22 do dziś
3. Wspólnik może mieć:WIĘKSZĄ LICZBĘ UDZIAŁÓW2013-01-22 do dziś
Rubryka 6 - Sposób powstania spółki
Brak wpisów
Rubryka 7 - Dane wspólników
1
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaWARSZAWSKI2014-08-08 do dziś
2. ImionaPAWEŁ AMADEUSZ2014-08-08 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2014-08-08 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały700 (SIEDEMSET) UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 35.000 ZŁ (TRZYDZIEŚCI PIĘĆ TYSIĘCY) ZŁOTYCH.2015-09-16 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?NIE2014-08-08 do dziś
2
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaSZAFRAŃSKI2015-12-14 do dziś
2. ImionaKAMIL2015-12-14 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2015-12-14 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały300 (TRZYSTA) UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 15.000 (PIĘTNAŚCIE TYSIĘCY) ZŁOTYCH.2015-12-14 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?NIE2015-12-14 do dziś
Rubryka 8 - Kapitał spółki
1. Wysokość kapitału zakładowego50000,00 ZŁ2015-09-16 do dziś
Podrubryka 1
Informacja o wniesieniu aportu
Brak wpisów
Rubryka 9 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 10 - Nie dotyczy
Brak wpisów

Dział 2

Rubryka 1 - Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu
1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotuZARZĄD2013-01-22 do dziś
2. Sposób reprezentacji podmiotuDO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI UPRAWNIONY JEST KAŻDY CZŁONEK ZARZĄDU LUB PROKURENT SAMODZIELNIE2013-07-22 do dziś
Podrubryka 1
Dane osób wchodzących w skład organu
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaWARSZAWSKI2014-08-08 do dziś
2. ImionaPAWEŁ AMADEUSZ2014-08-08 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2014-08-08 do dziś
5. Funkcja w organie reprezentującymPREZES ZARZĄDU2014-08-08 do dziś
6. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2014-08-08 do dziś
Rubryka 2 - Organ nadzoru
Brak wpisów
Rubryka 3 - Prokurenci
Brak wpisów

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy174 90 Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ PROFESJONALNA, NAUKOWA I TECHNICZNA, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA2014-08-08 do dziś
278 10 Z DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z WYSZUKIWANIEM MIEJSC PRACY I POZYSKIWANIEM PRACOWNIKÓW2014-08-08 do dziś
385 60 Z DZIAŁALNOŚĆ WSPOMAGAJĄCA EDUKACJĘ2014-08-08 do dziś
494 11 Z DZIAŁALNOŚĆ ORGANIZACJI KOMERCYJNYCH I PRACODAWCÓW2014-08-08 do dziś
594 12 Z DZIAŁALNOŚĆ ORGANIZACJI PROFESJONALNYCH2014-08-08 do dziś
685 59 B POZOSTAŁE POZASZKOLNE FORMY EDUKACJI, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANE2019-10-14 do dziś
2. Przedmiot pozostałej działalności przedsiębiorcy186 2 PRAKTYKA LEKARSKA2019-10-14 do dziś
286 21 Z PRAKTYKA LEKARSKA OGÓLNA2019-10-14 do dziś
386 22 Z PRAKTYKA LEKARSKA SPECJALISTYCZNA2019-10-14 do dziś
496 02 Z FRYZJERSTWO I POZOSTAŁE ZABIEGI KOSMETYCZNE2019-10-14 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianki o złożonych dokumentach
Rodzaj dokumentuNrData złożenia za okres od do
1. Wzmianka o złożeniu rocznego sprawozdania finansowego1data złożenia 11.07.2014 okres OD 16.01.2013 DO 31.12.20132014-08-08 do dziś
2data złożenia 14.07.2015 okres OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-08-12 do dziś
3data złożenia 15.07.2016 okres OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-08-12 do dziś
4data złożenia 14.07.2017 okres OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-08-10 do dziś
5data złożenia 19.07.2018 okres OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-07-19 do dziś
6data złożenia 17.07.2018 okres OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-07-21 do dziś
7data złożenia 18.07.2018 okres OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-07-22 do dziś
8data złożenia 28.06.2019 okres OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-06-28 do dziś
9data złożenia 03.10.2020 okres OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-10-03 do dziś
3. Wzmianka o złożeniu uchwały lub postanowienia o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego1OD 16.01.2013 DO 31.12.20132014-08-08 do dziś
2OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-08-12 do dziś
3OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-08-12 do dziś
4OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-08-10 do dziś
5OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-07-19 do dziś
6OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-07-21 do dziś
7OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-07-22 do dziś
8OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-07-10 do dziś
9OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-10-03 do dziś
4. Wzmianka o złożeniu sprawozdania z działalności podmiotu1OD 16.01.2013 DO 31.12.20132014-08-08 do dziś
2OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-08-12 do dziś
3OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-08-12 do dziś
4OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-08-10 do dziś
5OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-07-19 do dziś
6OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-07-21 do dziś
7OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-07-22 do dziś
8OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-06-28 do dziś
9OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-10-03 do dziś
Rubryka 3 - Sprawozdania grupy kapitałowej
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalnosci statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
Brak wpisów
Rubryka 2 - Informacje o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 3 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o połączeniu, podziale lub przekształceniu
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 8 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów