SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA „CIEŚLIN” W CIEŚLINIE

Stan na dzień 2023-03-18 godz. 21:36:08
Numer KRS: 0000448226
Numer REGON: 146512250
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2013-01-25
Ostatni wpis Nr wpisu23Data dokonania wpisu2022-12-15
Sygnatura akt[LD.XX NS-REJ.KRS/33327/22/994]
Oznaczenie sąduSĄD REJONOWY DLA ŁODZI ŚRÓDMIEŚCIA W ŁODZI, XX WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejSPÓŁDZIELNIA2013-01-25 do dziś
3. NazwaSPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA „CIEŚLIN” W CIEŚLINIE2013-01-25 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2013-01-25 do dziś
6. Czy podmiot posiada status organizacji pożytku publicznego?NIE2013-01-25 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo MAZOWIECKIE powiat SIERPECKI gmina MOCHOWO miejscowość CIEŚLIN2013-01-25 do dziś
2. Adresmiejscowość CIEŚLIN nr domu 27 kod pocztowy 09-215 poczta BOŻEWO kraj POLSKA 2013-01-25 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacje o statucie
1. Informacja o sporządzeniu lub zmianie statutu110.11.2012 R.; 20.12.2012 R. - UCHWAŁA ZMIENIAJĄCA PAR. 66 UST. 1 STATUTU2013-01-25 do dziś
2STATUT ULEGŁ ZMIANIE W DNIU 11 CZERWCA 2016 R. MOCĄ UCHWAŁY WZ SPÓŁDZIELNI. ZMIANIE ULEGŁY NASTĘPUJĄCE POSTANOWIENIA: §1 UST.2, § 5 UST.1, § 16 UST.1 I 2, § 17 UST.1, § 18 UST.3, § 19, § 28 UST.5, § 34 UST.8, § 35 UST.2, § 40 UST. 1, § 50 UST.3, § 53 UST. 1, § 58 UST. 1, § 59 UST.2, § 62, § 65, § 72 UST. 1. DODANO NASTĘPUJĄCE POSTANOWIENIA: § 16 UST. 1(1) ORAZ § 16 UST. 1(2)2016-09-01 do dziś
315.06.2018 R. UCHYLENIE ORAZ PRZYJĘCIE W JEGO MIEJSCE STATUTU W NOWEJ TREŚCI2018-12-14 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółdzielniaCZAS NIEOZNACZONY2013-01-25 do dziś
Rubryka 6 - Sposób powstania podmiotu
Brak wpisów

Dział 2

Rubryka 1 - Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu
1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotuZARZĄD2013-01-25 do dziś
2. Sposób reprezentacji podmiotuOŚWIADCZENIE WOLI ZA SPÓŁDZIELNIĘ SKŁADA ZARZĄD - PREZES JEDNOOSOBOWO ALBO DWAJ PEŁNOMOCNICY2013-01-25 do dziś
Podrubryka 1
Dane osób wchodzących w skład organu
11. NazwiskoPIASKOWSKI2013-01-25 do dziś
2. ImionaZDZISŁAW2013-01-25 do dziś
3. Numer PESEL***********2013-01-25 do dziś
4. Funkcja w organie reprezentującymPREZES ZARZĄDU2013-01-25 do dziś
5. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2013-01-25 do dziś
Rubryka 2 - Organ nadzoru
1. Nazwa organuRADA NADZORCZA2013-01-25 do dziś
Podrubryka 1
Dane osób wchodzących w skład organu
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaSOBCZYŃSKA2022-12-15 do dziś
2. ImionaIRENA2022-12-15 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2022-12-15 do dziś
21. Nazwisko\Nazwa lub firmaLEWANDOWSKI2018-01-18 do dziś
2. ImionaROBERT2018-01-18 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2018-01-18 do dziś
31. Nazwisko\Nazwa lub firmaKOWALSKA2022-12-15 do dziś
2. ImionaANNA2022-12-15 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2022-12-15 do dziś
41. Nazwisko\Nazwa lub firmaDOBOSZ2019-05-24 do dziś
2. ImionaGRAŻYNA BARBARA2019-05-24 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2019-05-24 do dziś
51. Nazwisko\Nazwa lub firmaKOWALEWSKA2019-05-24 do dziś
2. ImionaHENRYKA KRYSTYNA2019-05-24 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2019-05-24 do dziś
61. Nazwisko\Nazwa lub firmaCENTKOWSKI2019-05-24 do dziś
2. ImionaARTUR2019-05-24 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2019-05-24 do dziś
71. Nazwisko\Nazwa lub firmaKLEPCZYŃSKA2019-05-24 do dziś
2. ImionaTERESA REGINA2019-05-24 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2019-05-24 do dziś
Rubryka 3 - Prokurenci
Brak wpisów
Rubryka 4 - Pełnomocnicy
Brak wpisów

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy168 32 Z ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI WYKONYWANE NA ZLECENIE2013-01-25 do dziś
268 20 Z WYNAJEM I ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI WŁASNYMI LUB DZIERŻAWIONYMI2013-01-25 do dziś
381 10 Z DZIAŁALNOŚĆ POMOCNICZA ZWIĄZANA Z UTRZYMANIEM PORZĄDKU W BUDYNKACH2013-01-25 do dziś
468 10 Z KUPNO I SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI NA WŁASNY RACHUNEK2013-01-25 do dziś
543 91 Z WYKONYWANIE KONSTRUKCJI I POKRYĆ DACHOWYCH2013-01-25 do dziś
641 20 Z ROBOTY BUDOWLANE ZWIĄZANE ZE WZNOSZENIEM BUDYNKÓW MIESZKALNYCH I NIEMIESZKALNYCH2013-01-25 do dziś
743 22 Z WYKONYWANIE INSTALACJI WODNO-KANALIZACYJNYCH, CIEPLNYCH, GAZOWYCH I KLIMATYZACYJNYCH2013-01-25 do dziś
843 29 Z WYKONYWANIE POZOSTAŁYCH INSTALACJI BUDOWLANYCH2013-01-25 do dziś
935 30 Z WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W PARĘ WODNĄ, GORĄCĄ WODĘ I POWIETRZE DO UKŁADÓW KLIMATYZACYJNYCH2016-09-01 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianki o złożonych dokumentach
Rodzaj dokumentuNrData złożenia za okres od do
1. Wzmianka o złożeniu rocznego sprawozdania finansowego1data złożenia 02.06.2014 okres OD 25.01.2013 DO 31.12.20132014-06-12 do dziś
2data złożenia 01.06.2015 okres OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-07-27 do dziś
3data złożenia 23.06.2016 okres OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-09-01 do dziś
4data złożenia 21.06.2017 okres OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-07-26 do dziś
5data złożenia 20.07.2018 okres OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-10-09 do dziś
6data złożenia 28.06.2019 okres OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-06-28 do dziś
7data złożenia 17.10.2020 okres OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-10-17 do dziś
8data złożenia 10.10.2021 okres OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-10-10 do dziś
9data złożenia 02.10.2022 okres OD 01.01.2021 DO 31.12.20212022-10-02 do dziś
3. Wzmianka o złożeniu uchwały lub postanowienia o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego1OD 25.01.2013 DO 31.12.20132014-06-12 do dziś
2OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-07-27 do dziś
3OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-09-01 do dziś
4OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-07-26 do dziś
5OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-10-09 do dziś
6OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-06-28 do dziś
7OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-10-17 do dziś
8OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-10-10 do dziś
9OD 01.01.2021 DO 31.12.20212022-10-02 do dziś
4. Wzmianka o złożeniu sprawozdania z działalności podmiotu1OD 25.01.2013 DO 31.12.20132014-06-12 do dziś
2OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-07-27 do dziś
3OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-09-01 do dziś
4OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-07-26 do dziś
5OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-10-09 do dziś
6OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-06-28 do dziś
7OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-10-17 do dziś
8OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-10-10 do dziś
9OD 01.01.2021 DO 31.12.20212022-10-02 do dziś
Rubryka 3
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalnosci statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
Brak wpisów
Rubryka 2 - Informacja o połączeniu\podziale lub przekształceniu spółdzielni
Brak wpisów
Rubryka 3 - Zarząd komisaryczny
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów