BUILD - PROJECTS - PERFORMANCE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Stan na dzień 2021-06-15 godz. 13:13:11
Numer KRS: 0000448112
Numer REGON: 302333647
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2013-01-24
Ostatni wpis Nr wpisu14Data dokonania wpisu2020-02-25
Sygnatura akt[RDF/189654/20/946]
Oznaczenie sąduSYSTEM

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2013-01-24 do dziś
3. Firma, pod którą spółka działaBUILD - PROJECTS - PERFORMANCE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2013-01-24 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2013-01-24 do dziś
6. Czy podmiot posiada status organizacji pożytku publicznego?NIE2013-01-24 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo WIELKOPOLSKIE powiat M. POZNAŃ gmina M. POZNAŃ miejscowość POZNAŃ2013-01-24 do dziś
2. Adresmiejscowość POZNAŃ ulica LIBELTA nr domu 1a nr lokalu 2 kod pocztowy 61-707 poczta POZNAŃ kraj POLSKA 2013-01-24 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacje o umowie
1. Informacja o zawarciu lub zmianach umowy spółki127.12.2012 R., NOTARIUSZ BARTOSZ GROBELNY, KANCELARIA NOTARIALNA W OBORNIKACH, REP. A NR 13925/2012.2013-01-24 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółkaCZAS NIEOZNACZONY2013-01-24 do dziś
3. Wspólnik może mieć:WIĘKSZĄ LICZBĘ UDZIAŁÓW2013-01-24 do dziś
Rubryka 6 - Sposób powstania spółki
Brak wpisów
Rubryka 7 - Dane wspólników
1
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaSZPULEWSKA LAREK2013-01-24 do dziś
2. ImionaSYLWIA2013-01-24 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2013-01-24 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały98 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 4.900,00 ZŁ2013-01-24 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?NIE2013-01-24 do dziś
Rubryka 8 - Kapitał spółki
1. Wysokość kapitału zakładowego5000,00 ZŁ2013-01-24 do dziś
Podrubryka 1
Informacja o wniesieniu aportu
Brak wpisów
Rubryka 9 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 10 - Nie dotyczy
Brak wpisów

Dział 2

Rubryka 1 - Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu
1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotuZARZĄD2013-01-24 do dziś
2. Sposób reprezentacji podmiotuW PRZYPADKU POWOŁANIA ZARZĄDU JEDNOOSOBOWEGO SPÓŁKĘ REPREZENTUJE PREZES ZARZĄDU SAMODZIELNIE BEZ ŻADNYCH OGRANICZEŃ. W PRZYPADKU POWOŁANIA ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO SPÓŁKĘ REPREZENTUJE DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU ALBO JEDEN CZŁONEK ZARZĄDU I PROKURENT.2013-01-24 do dziś
Podrubryka 1
Dane osób wchodzących w skład organu
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaSZPULEWSKA LAREK2013-01-24 do dziś
2. ImionaSYLWIA2013-01-24 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2013-01-24 do dziś
5. Funkcja w organie reprezentującymPREZES ZARZĄDU2013-01-24 do dziś
6. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2013-01-24 do dziś
Rubryka 2 - Organ nadzoru
Brak wpisów
Rubryka 3 - Prokurenci
Brak wpisów

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy102 20 Z POZYSKIWANIE DREWNA2013-01-24 do dziś
216 24 Z PRODUKCJA OPAKOWAŃ DREWNIANYCH2013-01-24 do dziś
316 29 Z PRODUKCJA POZOSTAŁYCH WYROBÓW Z DREWNA; PRODUKCJA WYROBÓW Z KORKA, SŁOMY I MATERIAŁÓW UŻYWANYCH DO WYPLATANIA2013-01-24 do dziś
420 41 Z PRODUKCJA MYDŁA I DETERGENTÓW, ŚRODKÓW MYJĄCYCH I CZYSZCZĄCYCH2013-01-24 do dziś
520 42 Z PRODUKCJA WYROBÓW KOSMETYCZNYCH I TOALETOWYCH2013-01-24 do dziś
623 61 Z PRODUKCJA WYROBÓW BUDOWLANYCH Z BETONU2013-01-24 do dziś
723 62 Z PRODUKCJA WYROBÓW BUDOWLANYCH Z GIPSU2013-01-24 do dziś
825 61 Z OBRÓBKA METALI I NAKŁADANIE POWŁOK NA METALE2013-01-24 do dziś
933 12 Z NAPRAWA I KONSERWACJA MASZYN2013-01-24 do dziś
1033 13 Z NAPRAWA I KONSERWACJA URZĄDZEŃ ELEKTRONICZNYCH I OPTYCZNYCH2013-01-24 do dziś
1133 17 Z NAPRAWA I KONSERWACJA POZOSTAŁEGO SPRZĘTU TRANSPORTOWEGO2013-01-24 do dziś
1202 30 Z POZYSKIWANIE DZIKO ROSNĄCYCH PRODUKTÓW LEŚNYCH, Z WYŁĄCZENIEM DREWNA2013-01-24 do dziś
1333 20 Z INSTALOWANIE MASZYN PRZEMYSŁOWYCH, SPRZĘTU I WYPOSAŻENIA2013-01-24 do dziś
1438 31 Z DEMONTAŻ WYROBÓW ZUŻYTYCH2013-01-24 do dziś
1538 32 Z ODZYSK SUROWCÓW Z MATERIAŁÓW SEGREGOWANYCH2013-01-24 do dziś
1641 20 Z ROBOTY BUDOWLANE ZWIĄZANE ZE WZNOSZENIEM BUDYNKÓW MIESZKALNYCH I NIEMIESZKALNYCH2013-01-24 do dziś
1742 11 Z ROBOTY ZWIĄZANE Z BUDOWĄ DRÓG I AUTOSTRAD2013-01-24 do dziś
1843 11 Z ROZBIÓRKA I BURZENIE OBIEKTÓW BUDOWLANYCH2013-01-24 do dziś
1942 13 Z ROBOTY ZWIĄZANE Z BUDOWĄ MOSTÓW I TUNELI2013-01-24 do dziś
2043 12 Z PRZYGOTOWANIE TERENU POD BUDOWĘ2013-01-24 do dziś
2143 99 Z POZOSTAŁE SPECJALISTYCZNE ROBOTY BUDOWLANE, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANE2013-01-24 do dziś
2245 11 Z SPRZEDAŻ HURTOWA I DETALICZNA SAMOCHODÓW OSOBOWYCH I FURGONETEK2013-01-24 do dziś
2302 40 Z DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA ZWIĄZANA Z LEŚNICTWEM2013-01-24 do dziś
2445 19 Z SPRZEDAŻ HURTOWA I DETALICZNA POZOSTAŁYCH POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH, Z WYŁĄCZENIEM MOTOCYKLI2013-01-24 do dziś
2545 20 Z KONSERWACJA I NAPRAWA POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH, Z WYŁĄCZENIEM MOTOCYKLI2013-01-24 do dziś
2645 31 Z SPRZEDAŻ HURTOWA CZĘŚCI I AKCESORIÓW DO POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH, Z WYŁĄCZENIEM MOTOCYKLI2013-01-24 do dziś
2745 32 Z SPRZEDAŻ DETALICZNA CZĘŚCI I AKCESORIÓW DO POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH, Z WYŁĄCZENIEM MOTOCYKLI2013-01-24 do dziś
2845 40 Z SPRZEDAŻ HURTOWA I DETALICZNA MOTOCYKLI, ICH NAPRAWA I KONSERWACJA ORAZ SPRZEDAŻ HURTOWA I DETALICZNA CZĘŚCI I AKCESORIÓW DO NICH2013-01-24 do dziś
2946 34 A SPRZEDAŻ HURTOWA NAPOJÓW ALKOHOLOWYCH2013-01-24 do dziś
3046 34 B SPRZEDAŻ HURTOWA NAPOJÓW BEZALKOHOLOWYCH2013-01-24 do dziś
3146 35 Z SPRZEDAŻ HURTOWA WYROBÓW TYTONIOWYCH2013-01-24 do dziś
3246 36 Z SPRZEDAŻ HURTOWA CUKRU, CZEKOLADY, WYROBÓW CUKIERNICZYCH I PIEKARSKICH2013-01-24 do dziś
3346 37 Z SPRZEDAŻ HURTOWA HERBATY, KAWY, KAKAO I PRZYPRAW2013-01-24 do dziś
3408 12 Z WYDOBYWANIE ŻWIRU I PIASKU; WYDOBYWANIE GLINY I KAOLINU2013-01-24 do dziś
3546 38 Z SPRZEDAŻ HURTOWA POZOSTAŁEJ ŻYWNOŚCI, WŁĄCZAJĄC RYBY, SKORUPIAKI I MIĘCZAKI2013-01-24 do dziś
3646 39 Z SPRZEDAŻ HURTOWA NIEWYSPECJALIZOWANA ŻYWNOŚCI, NAPOJÓW I WYROBÓW TYTONIOWYCH2013-01-24 do dziś
3746 49 Z SPRZEDAŻ HURTOWA POZOSTAŁYCH ARTYKUŁÓW UŻYTKU DOMOWEGO2013-01-24 do dziś
3846 61 Z SPRZEDAŻ HURTOWA MASZYN I URZĄDZEŃ ROLNICZYCH ORAZ DODATKOWEGO WYPOSAŻENIA2013-01-24 do dziś
3946 63 Z SPRZEDAŻ HURTOWA MASZYN WYKORZYSTYWANYCH W GÓRNICTWIE, BUDOWNICTWIE ORAZ INŻYNIERII LĄDOWEJ I WODNEJ2013-01-24 do dziś
4046 69 Z SPRZEDAŻ HURTOWA POZOSTAŁYCH MASZYN I URZĄDZEŃ2013-01-24 do dziś
4146 71 Z SPRZEDAŻ HURTOWA PALIW I PRODUKTÓW POCHODNYCH2013-01-24 do dziś
4246 72 Z SPRZEDAŻ HURTOWA METALI I RUD METALI2013-01-24 do dziś
4346 73 Z SPRZEDAŻ HURTOWA DREWNA, MATERIAŁÓW BUDOWLANYCH I WYPOSAŻENIA SANITARNEGO2013-01-24 do dziś
4446 74 Z SPRZEDAŻ HURTOWA WYROBÓW METALOWYCH ORAZ SPRZĘTU I DODATKOWEGO WYPOSAŻENIA HYDRAULICZNEGO I GRZEJNEGO2013-01-24 do dziś
4511 07 Z PRODUKCJA NAPOJÓW BEZALKOHOLOWYCH; PRODUKCJA WÓD MINERALNYCH I POZOSTAŁYCH WÓD BUTELKOWANYCH2013-01-24 do dziś
4647 11 Z SPRZEDAŻ DETALICZNA PROWADZONA W NIEWYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH Z PRZEWAGĄ ŻYWNOŚCI, NAPOJÓW I WYROBÓW TYTONIOWYCH2013-01-24 do dziś
4747 19 Z POZOSTAŁA SPRZEDAŻ DETALICZNA PROWADZONA W NIEWYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH2013-01-24 do dziś
4847 91 Z SPRZEDAŻ DETALICZNA PROWADZONA PRZEZ DOMY SPRZEDAŻY WYSYŁKOWEJ LUB INTERNET2013-01-24 do dziś
4952 10 B MAGAZYNOWANIE I PRZECHOWYWANIE POZOSTAŁYCH TOWARÓW2013-01-24 do dziś
5055 20 Z OBIEKTY NOCLEGOWE TURYSTYCZNE I MIEJSCA KRÓTKOTRWAŁEGO ZAKWATEROWANIA2013-01-24 do dziś
5152 29 B DZIAŁALNOŚĆ ŚRÓDLĄDOWYCH AGENCJI TRANSPORTOWYCH2013-01-24 do dziś
5255 90 Z POZOSTAŁE ZAKWATEROWANIE2013-01-24 do dziś
5356 10 A RESTAURACJE I INNE STAŁE PLACÓWKI GASTRONOMICZNE2013-01-24 do dziś
5462 01 Z DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z OPROGRAMOWANIEM2013-01-24 do dziś
5562 02 Z DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z DORADZTWEM W ZAKRESIE INFORMATYKI2013-01-24 do dziś
5614 19 Z PRODUKCJA POZOSTAŁEJ ODZIEŻY I DODATKÓW DO ODZIEŻY2013-01-24 do dziś
5762 03 Z DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z ZARZĄDZANIEM URZĄDZENIAMI INFORMATYCZNYMI2013-01-24 do dziś
5862 09 Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA W ZAKRESIE TECHNOLOGII INFORMATYCZNYCH I KOMPUTEROWYCH2013-01-24 do dziś
5964 99 Z POZOSTAŁA FINANSOWA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA, Z WYŁĄCZENIEM UBEZPIECZEŃ I FUNDUSZÓW EMERYTALNYCH2013-01-24 do dziś
6070 22 Z POZOSTAŁE DORADZTWO W ZAKRESIE PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ I ZARZĄDZANIA2013-01-24 do dziś
6171 12 Z DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE INŻYNIERII I ZWIĄZANE Z NIĄ DORADZTWO TECHNICZNE2013-01-24 do dziś
6271 20 B POZOSTAŁE BADANIA I ANALIZY TECHNICZNE2013-01-24 do dziś
6373 11 Z DZIAŁALNOŚĆ AGENCJI REKLAMOWYCH2013-01-24 do dziś
6474 10 Z DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE SPECJALISTYCZNEGO PROJEKTOWANIA2013-01-24 do dziś
6574 90 Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ PROFESJONALNA, NAUKOWA I TECHNICZNA, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA2013-01-24 do dziś
6677 32 Z WYNAJEM I DZIERŻAWA MASZYN I URZĄDZEŃ BUDOWLANYCH2013-01-24 do dziś
6716 10 Z PRODUKCJA WYROBÓW TARTACZNYCH2013-01-24 do dziś
6877 39 Z WYNAJEM I DZIERŻAWA POZOSTAŁYCH MASZYN, URZĄDZEŃ ORAZ DÓBR MATERIALNYCH, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANE2013-01-24 do dziś
6979 11 B DZIAŁALNOŚĆ POŚREDNIKÓW TURYSTYCZNYCH2013-01-24 do dziś
7079 12 Z DZIAŁALNOŚĆ ORGANIZATORÓW TURYSTYKI2013-01-24 do dziś
7179 90 C POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA W ZAKRESIE REZERWACJI, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA2013-01-24 do dziś
7281 22 Z SPECJALISTYCZNE SPRZĄTANIE BUDYNKÓW I OBIEKTÓW PRZEMYSŁOWYCH2013-01-24 do dziś
7381 30 Z DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA ZWIĄZANA Z ZAGOSPODAROWANIEM TERENÓW ZIELENI2013-01-24 do dziś
7493 13 Z DZIAŁALNOŚĆ OBIEKTÓW SŁUŻĄCYCH POPRAWIE KONDYCJI FIZYCZNEJ2013-01-24 do dziś
7593 29 Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ ROZRYWKOWA I REKREACYJNA2013-01-24 do dziś
7695 11 Z NAPRAWA I KONSERWACJA KOMPUTERÓW I URZĄDZEŃ PERYFERYJNYCH2013-01-24 do dziś
7795 12 Z NAPRAWA I KONSERWACJA SPRZĘTU (TELE) KOMUNIKACYJNEGO2013-01-24 do dziś
7816 22 Z PRODUKCJA GOTOWYCH PARKIETÓW PODŁOGOWYCH2013-01-24 do dziś
7916 23 Z PRODUKCJA POZOSTAŁYCH WYROBÓW STOLARSKICH I CIESIELSKICH DLA BUDOWNICTWA2013-01-24 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianki o złożonych dokumentach
Rodzaj dokumentuNrData złożenia za okres od do
1. Wzmianka o złożeniu rocznego sprawozdania finansowego1data złożenia 10.11.2015 okres OD 01.01.2013 DO 31.12.20132015-11-26 do dziś
2data złożenia 10.11.2015 okres OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-11-26 do dziś
3data złożenia 24.02.2020 okres OD 01.01.2015 DO 31.12.20152020-02-24 do dziś
4data złożenia 24.02.2020 okres OD 01.01.2016 DO 31.12.20162020-02-25 do dziś
5data złożenia 24.02.2020 okres OD 01.01.2017 DO 31.12.20172020-02-25 do dziś
6data złożenia 24.02.2020 okres OD 01.01.2018 DO 31.12.20182020-02-25 do dziś
7data złożenia 24.02.2020 okres OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-02-25 do dziś
3. Wzmianka o złożeniu uchwały lub postanowienia o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego1OD 01.01.2013 DO 31.12.20132015-11-26 do dziś
2OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-11-26 do dziś
3OD 01.01.2015 DO 31.12.20152020-02-24 do dziś
4OD 01.01.2016 DO 31.12.20162020-02-25 do dziś
5OD 01.01.2017 DO 31.12.20172020-02-25 do dziś
6OD 01.01.2018 DO 31.12.20182020-02-25 do dziś
7OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-02-25 do dziś
4. Wzmianka o złożeniu sprawozdania z działalności podmiotu1OD 01.01.2013 DO 31.12.20132015-11-26 do dziś
2OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-11-26 do dziś
Rubryka 3 - Sprawozdania grupy kapitałowej
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalnosci statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
Brak wpisów
Rubryka 2 - Informacje o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 3 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o połączeniu, podziale lub przekształceniu
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 8 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów