BUSINESS TECHNOLOGY SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Stan na dzień 2021-04-15 godz. 11:40:35
Numer KRS: 0000448098
Numer REGON: 302333660
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2013-01-22
Ostatni wpis Nr wpisu15Data dokonania wpisu2020-04-01
Sygnatura akt[RDF/195394/20/580]
Oznaczenie sąduSYSTEM

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2013-01-22 do dziś
3. Firma, pod którą spółka działaBUSINESS TECHNOLOGY SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2013-01-22 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2013-01-22 do dziś
6. Czy podmiot posiada status organizacji pożytku publicznego?NIE2013-01-22 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo WIELKOPOLSKIE powiat M. POZNAŃ gmina M. POZNAŃ miejscowość POZNAŃ2013-01-22 do dziś
2. Adresmiejscowość POZNAŃ ulica BABIMOJSKA nr domu 1 nr lokalu 63 kod pocztowy 60-161 poczta POZNAŃ kraj POLSKA 2013-05-13 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacje o umowie
1. Informacja o zawarciu lub zmianach umowy spółki1AKT NOTARIALNY Z DNIA 20.12.2012 R., SPORZĄDZONY PRZEZ NOTARIUSZA KATARZYNĘ MIKOŁAJCZAK, PROWADZĄCĄ KANCELARIĘ NOTARIALNĄ W POZNANIU PRZY UL. MŁYŃSKIEJ 3/4, REP. A NR 7518/20122013-01-22 do dziś
2AKT NOTARIALNY Z DNIA 02.04.2013 R., SPORZĄDZONY PRZEZ NOTARIUSZA KATARZYNĘ MIKOŁAJCZAK PROWADZĄCĄ KANCELARIĘ NOTARIALNĄ W POZNANIU, UL. MŁYŃSKA 3 M 4. ZMIENIONO § 9 UST. 1, REPERTORIUM A NR 1848/20132013-05-13 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółkaCZAS NIEOZNACZONY2013-01-22 do dziś
2. Oznaczenie pisma innego niż Monitor Sądowy i Gospodarczy, przeznaczonego do ogłoszeń spółki„GŁOS WIELKOPOLSKI”2013-01-22 do dziś
3. Wspólnik może mieć:WIĘKSZĄ LICZBĘ UDZIAŁÓW2013-01-22 do dziś
Rubryka 6 - Sposób powstania spółki
Brak wpisów
Rubryka 7 - Dane wspólników
1
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaMADAJCZYK2013-05-13 do dziś
2. ImionaANNA MARTA2013-05-13 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2013-05-13 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały70 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 3.500,00 ZŁ2013-05-13 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?NIE2013-05-13 do dziś
2
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaPIESIAK2013-05-13 do dziś
2. ImionaRYSZARD GRZEGORZ2013-05-13 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2013-05-13 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały30 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 1.500,00 ZŁ2013-05-13 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?NIE2013-05-13 do dziś
Rubryka 8 - Kapitał spółki
1. Wysokość kapitału zakładowego5000,00 ZŁ2013-01-22 do dziś
Podrubryka 1
Informacja o wniesieniu aportu
Brak wpisów
Rubryka 9 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 10 - Nie dotyczy
Brak wpisów

Dział 2

Rubryka 1 - Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu
1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotuZARZĄD2013-01-22 do dziś
2. Sposób reprezentacji podmiotuDO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ WOLI W IMIENIU SPÓŁKI, W PRZYPADKU ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO WYMAGANE JEST WSPÓŁDZIAŁANIE DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU ŁĄCZNIE, NATOMIAST OŚWIADCZENIA WOLI W IMIENIU SPÓŁKI, W PRZYPADKU ZARZĄDU JEDNOOSOBOWEGO SKŁADA PREZES ZARZĄDU JEDNOOSOBOWO.2013-01-22 do dziś
Podrubryka 1
Dane osób wchodzących w skład organu
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaMADAJCZYK2013-12-31 do dziś
2. ImionaANNA MARTA2013-12-31 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2013-12-31 do dziś
5. Funkcja w organie reprezentującymPREZES ZARZĄDU2013-12-31 do dziś
6. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2013-12-31 do dziś
Rubryka 2 - Organ nadzoru
Brak wpisów
Rubryka 3 - Prokurenci
Brak wpisów

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy118 1 DRUKOWANIE I DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA ZWIĄZANA Z POLIGRAFIĄ2013-01-22 do dziś
246 5 SPRZEDAŻ HURTOWA NARZĘDZI TECHNOLOGII INFORMACYJNEJ I KOMUNIKACYJNEJ2013-01-22 do dziś
346 6 SPRZEDAŻ HURTOWA MASZYN, URZĄDZEŃ I DODATKOWEGO WYPOSAŻENIA2013-01-22 do dziś
446 7 POZOSTAŁA WYSPECJALIZOWANA SPRZEDAŻ HURTOWA2013-01-22 do dziś
546 9 SPRZEDAŻ HURTOWA NIEWYSPECJALIZOWANA2013-01-22 do dziś
647 1 SPRZEDAŻ DETALICZNA PROWADZONA W NIEWYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH2013-01-22 do dziś
747 2 SPRZEDAŻ DETALICZNA ŻYWNOŚCI, NAPOJÓW I WYROBÓW TYTONIOWYCH PROWADZONA W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH2013-01-22 do dziś
847 3 SPRZEDAŻ DETALICZNA PALIW DO POJAZDÓW SILNIKOWYCH NA STACJACH PALIW2013-01-22 do dziś
947 4 SPRZEDAŻ DETALICZNA NARZĘDZI TECHNOLOGII INFORMACYJNEJ I KOMUNIKACYJNEJ PROWADZONA W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH2013-01-22 do dziś
1047 5 SPRZEDAŻ DETALICZNA ARTYKUŁÓW UŻYTKU DOMOWEGO PROWADZONA W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH2013-01-22 do dziś
1147 6 SPRZEDAŻ DETALICZNA WYROBÓW ZWIĄZANYCH Z KULTURĄ I REKREACJĄ PROWADZONA W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH2013-01-22 do dziś
1218 20 Z REPRODUKCJA ZAPISANYCH NOŚNIKÓW INFORMACJI2013-01-22 do dziś
1347 7 SPRZEDAŻ DETALICZNA POZOSTAŁYCH WYROBÓW PROWADZONA W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH2013-01-22 do dziś
1447 8 SPRZEDAŻ DETALICZNA PROWADZONA NA STRAGANACH I TARGOWISKACH2013-01-22 do dziś
1547 9 SPRZEDAŻ DETALICZNA PROWADZONA POZA SIECIĄ SKLEPOWĄ, STRAGANAMI I TARGOWISKAMI2013-01-22 do dziś
1658 1 WYDAWANIE KSIĄŻEK I PERIODYKÓW ORAZ POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ WYDAWNICZA, Z WYŁĄCZENIEM W ZAKRESIE OPROGRAMOWANIA2013-01-22 do dziś
1758 2 DZIAŁALNOŚĆ WYDAWNICZA W ZAKRESIE OPROGRAMOWANIA2013-01-22 do dziś
1859 1 DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z FILMAMI, NAGRANIAMI WIDEO I PROGRAMAMI TELEWIZYJNYMI2013-01-22 do dziś
1963 1 PRZETWARZANIE DANYCH; ZARZĄDZANIE STRONAMI INTERNETOWYMI (HOSTING) I PODOBNA DZIAŁALNOŚĆ; DZIAŁALNOŚĆ PORTALI INTERNETOWYCH2013-01-22 do dziś
2063 9 POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA W ZAKRESIE INFORMACJI2013-01-22 do dziś
2168 10 Z KUPNO I SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI NA WŁASNY RACHUNEK2013-01-22 do dziś
2268 20 Z WYNAJEM I ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI WŁASNYMI LUB DZIERŻAWIONYMI2013-01-22 do dziś
2345 31 Z SPRZEDAŻ HURTOWA CZĘŚCI I AKCESORIÓW DO POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH, Z WYŁĄCZENIEM MOTOCYKLI2013-01-22 do dziś
2468 31 Z POŚREDNICTWO W OBROCIE NIERUCHOMOŚCIAMI2013-01-22 do dziś
2568 32 Z ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI WYKONYWANE NA ZLECENIE2013-01-22 do dziś
2670 10 Z DZIAŁALNOŚĆ FIRM CENTRALNYCH (HEAD OFFICES) I HOLDINGÓW, Z WYŁĄCZENIEM HOLDINGÓW FINANSOWYCH2013-01-22 do dziś
2770 21 Z STOSUNKI MIĘDZYLUDZKIE (PUBLIC RELATIONS) I KOMUNIKACJA2013-01-22 do dziś
2870 22 Z POZOSTAŁE DORADZTWO W ZAKRESIE PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ I ZARZĄDZANIA2013-01-22 do dziś
2973 1 REKLAMA2013-01-22 do dziś
3082 1 DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z ADMINISTRACYJNĄ OBSŁUGĄ BIURA, WŁĄCZAJĄC DZIAŁALNOŚĆ WSPOMAGAJĄCĄ2013-01-22 do dziś
3182 30 Z DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z ORGANIZACJĄ TARGÓW, WYSTAW I KONGRESÓW2013-01-22 do dziś
3285 5 POZASZKOLNE FORMY EDUKACJI2013-01-22 do dziś
3345 32 Z SPRZEDAŻ DETALICZNA CZĘŚCI I AKCESORIÓW DO POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH, Z WYŁĄCZENIEM MOTOCYKLI2013-01-22 do dziś
3445 40 Z SPRZEDAŻ HURTOWA I DETALICZNA MOTOCYKLI, ICH NAPRAWA I KONSERWACJA ORAZ SPRZEDAŻ HURTOWA I DETALICZNA CZĘŚCI I AKCESORIÓW DO NICH2013-01-22 do dziś
3546 1 SPRZEDAŻ HURTOWA REALIZOWANA NA ZLECENIE2013-01-22 do dziś
3646 2 SPRZEDAŻ HURTOWA PŁODÓW ROLNYCH I ŻYWYCH ZWIERZĄT2013-01-22 do dziś
3746 3 SPRZEDAŻ HURTOWA ŻYWNOŚCI, NAPOJÓW I WYROBÓW TYTONIOWYCH2013-01-22 do dziś
3846 4 SPRZEDAŻ HURTOWA ARTYKUŁÓW UŻYTKU DOMOWEGO2013-01-22 do dziś
3941 10 Z REALIZACJA PROJEKTÓW BUDOWLANYCH ZWIĄZANYCH ZE WZNOSZENIEM BUDYNKÓW2013-05-13 do dziś
4043 32 Z ZAKŁADANIE STOLARKI BUDOWLANEJ2013-05-13 do dziś
4143 33 Z POSADZKARSTWO; TAPETOWANIE I OBLICOWYWANIE ŚCIAN2013-05-13 do dziś
4243 34 Z MALOWANIE I SZKLENIE2013-05-13 do dziś
4343 39 Z WYKONYWANIE POZOSTAŁYCH ROBÓT BUDOWLANYCH WYKOŃCZENIOWYCH2013-05-13 do dziś
4443 91 Z WYKONYWANIE KONSTRUKCJI I POKRYĆ DACHOWYCH2013-05-13 do dziś
4543 99 Z POZOSTAŁE SPECJALISTYCZNE ROBOTY BUDOWLANE, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANE2013-05-13 do dziś
4638 11 Z ZBIERANIE ODPADÓW INNYCH NIŻ NIEBEZPIECZNE2013-05-13 do dziś
4738 12 Z ZBIERANIE ODPADÓW NIEBEZPIECZNYCH2013-05-13 do dziś
4838 21 Z OBRÓBKA I USUWANIE ODPADÓW INNYCH NIŻ NIEBEZPIECZNE2013-05-13 do dziś
4938 22 Z PRZETWARZANIE I UNIESZKODLIWIANIE ODPADÓW NIEBEZPIECZNYCH2013-05-13 do dziś
5041 20 Z ROBOTY BUDOWLANE ZWIĄZANE ZE WZNOSZENIEM BUDYNKÓW MIESZKALNYCH I NIEMIESZKALNYCH2013-05-13 do dziś
5138 31 Z DEMONTAŻ WYROBÓW ZUŻYTYCH2013-05-13 do dziś
5238 32 Z ODZYSK SUROWCÓW Z MATERIAŁÓW SEGREGOWANYCH2013-05-13 do dziś
5343 11 Z ROZBIÓRKA I BURZENIE OBIEKTÓW BUDOWLANYCH2013-05-13 do dziś
5443 12 Z PRZYGOTOWANIE TERENU POD BUDOWĘ2013-05-13 do dziś
5543 13 Z WYKONYWANIE WYKOPÓW I WIERCEŃ GEOLOGICZNO-INŻYNIERSKICH2013-05-13 do dziś
5643 21 Z WYKONYWANIE INSTALACJI ELEKTRYCZNYCH2013-05-13 do dziś
5743 22 Z WYKONYWANIE INSTALACJI WODNO-KANALIZACYJNYCH, CIEPLNYCH, GAZOWYCH I KLIMATYZACYJNYCH2013-05-13 do dziś
5843 29 Z WYKONYWANIE POZOSTAŁYCH INSTALACJI BUDOWLANYCH2013-05-13 do dziś
5943 31 Z TYNKOWANIE2013-05-13 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianki o złożonych dokumentach
Rodzaj dokumentuNrData złożenia za okres od do
1. Wzmianka o złożeniu rocznego sprawozdania finansowego1data złożenia 14.07.2014 okres OD 22.01.2013 DO 31.12.20132014-10-03 do dziś
2data złożenia 13.07.2015 okres OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-10-07 do dziś
3data złożenia 15.07.2016 okres OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-11-22 do dziś
4data złożenia 14.07.2017 okres OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-11-07 do dziś
5data złożenia 31.03.2020 okres OD 01.01.2018 DO 31.12.20182020-04-01 do dziś
6data złożenia 31.03.2020 okres OD 01.01.2017 DO 31.12.20172020-04-01 do dziś
3. Wzmianka o złożeniu uchwały lub postanowienia o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego1OD 22.01.2013 DO 31.12.20132014-10-03 do dziś
2OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-10-07 do dziś
3OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-11-22 do dziś
4OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-11-07 do dziś
5OD 01.01.2018 DO 31.12.20182020-04-01 do dziś
6OD 01.01.2017 DO 31.12.20172020-04-01 do dziś
4. Wzmianka o złożeniu sprawozdania z działalności podmiotu1OD 22.01.2013 DO 31.12.20132014-10-03 do dziś
2OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-10-07 do dziś
3OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-11-22 do dziś
4OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-11-07 do dziś
5OD 01.01.2018 DO 31.12.20182020-04-01 do dziś
6OD 01.01.2017 DO 31.12.20172020-04-01 do dziś
Rubryka 3 - Sprawozdania grupy kapitałowej
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalnosci statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
Brak wpisów
Rubryka 2 - Informacje o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 3 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o połączeniu, podziale lub przekształceniu
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 8 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów