HI-TECH PLAST SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Stan na dzień 2022-05-17 godz. 12:47:07
Numer KRS: 0000448033
Numer REGON: 146525784
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2013-01-24
Ostatni wpis Nr wpisu20Data dokonania wpisu2021-09-24
Sygnatura akt[RDF/333199/21/413]
Oznaczenie sąduSYSTEM

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2013-01-24 do dziś
3. Firma, pod którą spółka działaHI-TECH PLAST SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2013-01-24 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2013-01-24 do dziś
6. Czy podmiot posiada status organizacji pożytku publicznego?NIE2013-01-24 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo MAZOWIECKIE powiat M.ST. WARSZAWA gmina M.ST. WARSZAWA miejscowość WARSZAWA2013-01-24 do dziś
2. Adresmiejscowość WARSZAWA ulica NOWOGRODZKA nr domu 31 kod pocztowy 00-511 poczta WARSZAWA kraj POLSKA 2013-01-24 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacje o umowie
1. Informacja o zawarciu lub zmianach umowy spółki108.01.2013, REP. A NR 119/2013, NOTARIUSZ MICHAŁ ŁUKASZEWICZ, UL. WIEJSKA 9 LOK.1A, WARSZAWA2013-01-24 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółkaCZAS NIEOZNACZONY2013-01-24 do dziś
3. Wspólnik może mieć:WIĘKSZĄ LICZBĘ UDZIAŁÓW2013-01-24 do dziś
Rubryka 6 - Sposób powstania spółki
Brak wpisów
Rubryka 7 - Dane wspólników
1
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaMAZIOPA2013-01-24 do dziś
2. ImionaJACEK MACIEJ2013-01-24 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2013-01-24 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały60 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 3.000,00 ZŁ2013-01-24 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?NIE2013-01-24 do dziś
2
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaKLĘBOWSKA2013-01-24 do dziś
2. ImionaANIELA2013-01-24 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2013-01-24 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały40 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 2.000,00 ZŁ2013-01-24 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?NIE2013-01-24 do dziś
Rubryka 8 - Kapitał spółki
1. Wysokość kapitału zakładowego5000,00 ZŁ2013-01-24 do dziś
Podrubryka 1
Informacja o wniesieniu aportu
Brak wpisów
Rubryka 9 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 10 - Nie dotyczy
Brak wpisów

Dział 2

Rubryka 1 - Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu
1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotuZARZĄD2013-01-24 do dziś
2. Sposób reprezentacji podmiotuDLA ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO, SPÓŁKĘ REPREZENTUJE DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU DZIAŁAJĄCYCH ŁĄCZNIE LUB DOWOLNY CZŁONEK ZARZĄDU DZIAŁAJĄCY ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM.2013-01-24 do dziś
Podrubryka 1
Dane osób wchodzących w skład organu
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaMAZIOPA2013-01-24 do dziś
2. ImionaJACEK MACIEJ2013-01-24 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2013-01-24 do dziś
5. Funkcja w organie reprezentującymPREZES ZARZĄDU2013-01-24 do dziś
6. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2013-01-24 do dziś
21. Nazwisko\Nazwa lub firmaKOŻUCH2015-05-11 do dziś
2. ImionaANIELA2013-01-24 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2013-01-24 do dziś
5. Funkcja w organie reprezentującymWICEPREZES ZARZĄDU2013-01-24 do dziś
6. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2013-01-24 do dziś
Rubryka 2 - Organ nadzoru
Brak wpisów
Rubryka 3 - Prokurenci
Brak wpisów

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy118 13 Z DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA ZWIĄZANA Z PRZYGOTOWYWANIEM DO DRUKU2013-01-24 do dziś
271 20 B POZOSTAŁE BADANIA I ANALIZY TECHNICZNE2013-01-24 do dziś
382 92 Z DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z PAKOWANIEM2013-01-24 do dziś
418 14 Z INTROLIGATORSTWO I PODOBNE USŁUGI2013-01-24 do dziś
518 20 Z REPRODUKCJA ZAPISANYCH NOŚNIKÓW INFORMACJI2013-01-24 do dziś
626 20 Z PRODUKCJA KOMPUTERÓW I URZĄDZEŃ PERYFERYJNYCH2013-01-24 do dziś
733 14 Z NAPRAWA I KONSERWACJA URZĄDZEŃ ELEKTRYCZNYCH2013-01-24 do dziś
833 12 Z NAPRAWA I KONSERWACJA MASZYN2013-01-24 do dziś
963 12 Z DZIAŁALNOŚĆ PORTALI INTERNETOWYCH2013-01-24 do dziś
1070 22 Z POZOSTAŁE DORADZTWO W ZAKRESIE PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ I ZARZĄDZANIA2015-05-11 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianki o złożonych dokumentach
Rodzaj dokumentuNrData złożenia za okres od do
1. Wzmianka o złożeniu rocznego sprawozdania finansowego1data złożenia 10.07.2014 okres OD 23.01.2013 DO 31.12.20132014-08-06 do dziś
2data złożenia 29.06.2015 okres OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-08-04 do dziś
3data złożenia 05.07.2016 okres OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-09-19 do dziś
4data złożenia 30.06.2017 okres OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-08-10 do dziś
5data złożenia 19.07.2018 okres OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-07-19 do dziś
6data złożenia 17.07.2018 okres OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-07-21 do dziś
7data złożenia 18.07.2018 okres OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-07-21 do dziś
8data złożenia 11.12.2019 okres OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-12-12 do dziś
9data złożenia 17.10.2020 okres OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-10-17 do dziś
10data złożenia 24.09.2021 okres OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-09-24 do dziś
3. Wzmianka o złożeniu uchwały lub postanowienia o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego1OD 23.01.2013 DO 31.12.20132014-08-06 do dziś
2OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-08-04 do dziś
3OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-09-19 do dziś
4OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-08-10 do dziś
5OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-07-19 do dziś
6OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-07-21 do dziś
7OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-07-21 do dziś
8OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-12-12 do dziś
9OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-10-17 do dziś
10OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-09-24 do dziś
4. Wzmianka o złożeniu sprawozdania z działalności podmiotu1OD 23.01.2013 DO 31.12.20132014-08-06 do dziś
2OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-08-04 do dziś
3OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-09-19 do dziś
4OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-08-10 do dziś
5OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-07-19 do dziś
6OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-07-21 do dziś
7OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-07-21 do dziś
8OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-12-12 do dziś
9OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-10-17 do dziś
10OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-09-24 do dziś
Rubryka 3 - Sprawozdania grupy kapitałowej
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalnosci statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
Brak wpisów
Rubryka 2 - Informacje o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 3 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o połączeniu, podziale lub przekształceniu
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 8 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów