AD-INTERACTIVE INCONNECT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA

Stan na dzień 2021-04-22 godz. 13:27:08
Numer KRS: 0000447718
Numer REGON: 146502837
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2013-01-16
Ostatni wpis Nr wpisu20Data dokonania wpisu2020-11-27
Sygnatura akt[WA.XIV NS-REJ.KRS/44775/20/273]
Oznaczenie sąduSĄD REJONOWY DLA M. ST. WARSZAWY W WARSZAWIE, XIV WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejSPÓŁKA KOMANDYTOWA2013-01-16 do dziś
3. Firma, pod którą spółka działaAD-INTERACTIVE INCONNECT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA2017-06-28 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2013-01-16 do dziś
6. Czy podmiot posiada status organizacji pożytku publicznego?NIE2013-01-16 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo MAZOWIECKIE powiat WARSZAWA gmina WARSZAWA miejscowość WARSZAWA2016-01-13 do dziś
2. Adresmiejscowość WARSZAWA ulica UL. BATALIONÓW CHŁOPSKICH nr domu 87 nr lokalu U1 kod pocztowy 01-307 poczta WARSZAWA kraj POLSKA 2020-11-27 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacje o umowie
1. Informacje o zawarciu lub zmianie umowy spółki18 LISTOPADA 2012 R., ASESOR NOTARIALNY AGNIESZKA TARAS ZASTĘPCA NOTARIUSZA ANETY LESZCZYŃSKIEJ W KANCELARII NOTARIALNEJ W WARSZAWIE PRZY UL. MELOMANÓW 10 LOK. 4, REP. A NR 7540/20122013-01-16 do dziś
2AKT NOTARIALNY Z DNIA 13.10.2015 R., REP. A NR 633/2015, NOTARIUSZ OLGA WAWSZCZYK-RACZYŃSKA, KANCELARIA NOTARIALNA W WARSZAWIE, ZMIANA: § 2, § 4 UMOWY SPÓŁKI2016-01-13 do dziś
323.01.2017 R., REP. A NR 179/2017, NOTARIUSZ OLGA KUBIAK-KRYNKE, KANCELARIA NOTARIALNA W WARSZAWIE ZMIANA: § 182017-02-10 do dziś
431.03.2017R., REPERTORIUM A NR 709/2017, NOTARIUSZ OLGA WAWSZCZYK-RACZYŃSKA, KANCELARIA NOTARIALNA W WARSZAWIE, UCHYLENIE CAŁEJ DOTYCHCZASOWEJ TREŚCI UMOWY I PRZYJĘCIE NOWEJ TREŚCI UMOWY2017-06-28 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółkaCZAS NIEOZNACZONY2013-01-16 do dziś
Rubryka 6 - Sposób powstania spółki
Brak wpisów
Rubryka 7 - Dane wspólników
1
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaSADOWSKI2013-01-16 do dziś
2. ImionaBARTOSZ ŁUKASZ2013-01-16 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2013-01-16 do dziś
5. Czy wspólnik pozostaje w związku małżeńskim?NIE2013-01-16 do dziś
8. Czy wspólnik ma ograniczoną zdolność do czynności prawnych?NIE2013-01-16 do dziś
9. Czy wspólnik jest komandytariuszem?TAK2013-01-16 do dziś
10. Wysokość sumy komandytowej12500 ZŁ (DWANAŚCIE TYSIĘCY PIĘĆSET ZŁOTYCH)2016-01-13 do dziś
11. Wartość wkładu umówionego12500 ZŁ (DWANAŚCIE TYSIĘCY PIĘĆSET ZŁOTYCH)2016-01-13 do dziś
12. Czy jest w tym wkład niepieniężny?NIE2016-01-13 do dziś
Podrubryka 1
Wkład wniesiony
11. Wartość wkładu wniesionego3.000,00 ZŁ2013-01-16 do dziś
2. Czy jest to wkład niepieniężny?NIE2013-01-16 do dziś
21. Wartość wkładu wniesionego9500 ZŁ (DZIEWIĘĆ TYSIĘCY PIĘĆSET ZŁOTYCH)2016-01-13 do dziś
2. Czy jest to wkład niepieniężny?NIE2016-01-13 do dziś
Podrubryka 2
Wkład zwrócony
Brak wpisów
2
4. Numer KRS0000439135 2013-01-16 do dziś
9. Czy wspólnik jest komandytariuszem?NIE2013-01-16 do dziś
Podrubryka 1
Wkład wniesiony
Brak wpisów
Podrubryka 2
Wkład zwrócony
Brak wpisów
3
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaFLOREK2013-01-16 do dziś
2. ImionaBEATA2013-01-16 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2013-01-16 do dziś
5. Czy wspólnik pozostaje w związku małżeńskim?TAK2013-01-16 do dziś
6. Czy została zawarta małżeńska umowa majątkowa?NIE2013-01-16 do dziś
7. Czy powstała rozdzielność majątkowa między małżonkami?NIE2013-01-16 do dziś
8. Czy wspólnik ma ograniczoną zdolność do czynności prawnych?NIE2013-01-16 do dziś
9. Czy wspólnik jest komandytariuszem?TAK2013-01-16 do dziś
10. Wysokość sumy komandytowej12500 ZŁ (DWANAŚCIE TYSIĘCY PIĘĆSET ZŁOTYCH)2016-01-13 do dziś
11. Wartość wkładu umówionego12500 ZŁ (DWANAŚCIE TYSIĘCY PIĘĆSET ZŁOTYCH)2016-01-13 do dziś
12. Czy jest w tym wkład niepieniężny?NIE2016-01-13 do dziś
Podrubryka 1
Wkład wniesiony
11. Wartość wkładu wniesionego3.000,00 ZŁ2013-01-16 do dziś
2. Czy jest to wkład niepieniężny?NIE2013-01-16 do dziś
21. Wartość wkładu wniesionego9500 ZŁ (DZIEWIĘĆ TYSIĘCY PIĘĆSET ZŁOTYCH)2016-01-13 do dziś
2. Czy jest to wkład niepieniężny?NIE2016-01-13 do dziś
Podrubryka 2
Wkład zwrócony
Brak wpisów
4
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaINCONNECT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2017-08-17 do dziś
3. Numer PESEL\REGON1463803922017-08-17 do dziś
Podrubryka 1
Wkład wniesiony
Brak wpisów
Podrubryka 2
Wkład zwrócony
Brak wpisów

Dział 2

Rubryka 1 - Uprawnieni do reprezentowania spółki
1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotuWSPÓLNICY REPREZENTUJĄCY SPÓŁKĘ2013-01-16 do dziś
2. Sposób reprezentacji podmiotuKOMPLEMENTARIUSZ MA PRAWO DO JEDNOOSOBOWEGO REPREZENTOWANIA SPÓŁKI. SPOSÓB REPREZENTACJI KOMPLEMENTARIUSZA INCONNECT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ: W PRZYPADKU ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO, DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ I PODPISYWANIA W IMIENIU SPÓŁKI UPOWAŻNIONYCH JEST DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU, DZIAŁAJĄCYCH ŁĄCZNIE, Z ZASTRZEŻENIEM, ŻE DO ZACIĄGANIA ZOBOWIĄZAŃ DO KWOTY 10 000 ZŁ (DZIESIĘĆ TYSIĘCY) UPOWAŻNIONY JEST KAŻDY CZŁONEK ZARZĄDU SAMODZIELNIE. CZŁONKAMI ZARZĄDU KOMPLEMENTARIUSZA SĄ: BEATA FLOREK, BARTOSZ ŁUKASZ SADOWSKI.2017-06-28 do dziś
Podrubryka 1
Dane wspólników reprezentujących spółkę
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaINCONNECT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2017-08-17 do dziś
3. Numer PESEL\REGON1463803922017-08-17 do dziś
24. Numer KRS0000439135 2013-01-16 do dziś
Rubryka 2 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 3 - Prokurenci
Brak wpisów

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy173 11 Z DZIAŁALNOŚĆ AGENCJI REKLAMOWYCH2019-05-21 do dziś
2. Przedmiot pozostałej działalności przedsiębiorcy163 11 Z PRZETWARZANIE DANYCH; ZARZĄDZANIE STRONAMI INTERNETOWYMI (HOSTING) I PODOBNA DZIAŁALNOŚĆ2019-05-21 do dziś
263 12 Z DZIAŁALNOŚĆ PORTALI INTERNETOWYCH2019-05-21 do dziś
373 12 C POŚREDNICTWO W SPRZEDAŻY MIEJSCA NA CELE REKLAMOWE W MEDIACH ELEKTRONICZNYCH (INTERNET)2019-05-21 do dziś
473 20 Z BADANIE RYNKU I OPINII PUBLICZNEJ2019-05-21 do dziś
573 12 B POŚREDNICTWO W SPRZEDAŻY MIEJSCA NA CELE REKLAMOWE W MEDIACH DRUKOWANYCH2019-05-21 do dziś
662 01 Z DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z OPROGRAMOWANIEM2019-05-21 do dziś
718 12 Z POZOSTAŁE DRUKOWANIE2019-05-21 do dziś
858 13 Z WYDAWANIE GAZET2019-05-21 do dziś
978 10 Z DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z WYSZUKIWANIEM MIEJSC PRACY I POZYSKIWANIEM PRACOWNIKÓW2019-05-21 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianki o złożonych dokumentach
Rodzaj dokumentuNrData złożenia za okres od do
1. Wzmianka o złożeniu rocznego sprawozdania finansowego1data złożenia 18.06.2014 okres OD 16.01.2013 DO 31.12.20132014-07-02 do dziś
2data złożenia 29.06.2015 okres OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-08-19 do dziś
3data złożenia 05.07.2016 okres OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-10-04 do dziś
4data złożenia 17.03.2017 okres OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-04-03 do dziś
5data złożenia 05.06.2018 okres OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-06-05 do dziś
6data złożenia 01.04.2020 okres OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-04-01 do dziś
3. Wzmianka o złożeniu uchwały lub postanowienia o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego1OD 16.01.2013 DO 31.12.20132014-07-02 do dziś
2OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-08-19 do dziś
3OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-10-04 do dziś
4OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-04-03 do dziś
5OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-06-05 do dziś
6OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-09-11 do dziś
7OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-10-17 do dziś
4. Wzmianka o złożeniu sprawozdania z działalności podmiotu1OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-06-05 do dziś
2OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-09-11 do dziś
Rubryka 3 - Sprawozdania grupy kapitałowej
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalności statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
Brak wpisów
Rubryka 2 - Informacje o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o połączeniu lub przekształceniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów