INTALIO MAKIEŁA MIKOŁAJCZYK SPÓŁKA JAWNA

Stan na dzień 2023-05-26 godz. 07:57:10
Numer KRS: 0000447652
Numer REGON: 301294572
Numer NIP: 7811845829
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2013-01-17
Ostatni wpis Nr wpisu10Data dokonania wpisu2022-06-30
Sygnatura akt[RDF/399311/22/837]
Oznaczenie sąduSYSTEM

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejSPÓŁKA JAWNA2013-01-17 do dziś
2. Numer REGON\NIPREGON 301294572 NIP 78118458292013-01-17 do dziś
3. Firma, pod którą spółka działaINTALIO MAKIEŁA MIKOŁAJCZYK SPÓŁKA JAWNA2013-01-17 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2013-01-17 do dziś
6. Czy podmiot posiada status organizacji pożytku publicznego?NIE2013-01-17 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo WIELKOPOLSKIE powiat POZNAŃ gmina POZNAŃ miejscowość POZNAŃ2018-01-08 do dziś
2. Adresmiejscowość POZNAŃ ulica UL. PIĘKNA nr domu 30 kod pocztowy 60-591 poczta POZNAŃ kraj POLSKA 2018-01-08 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacje o umowie
1. Informacje o zawarciu lub zmianie umowy spółki128.12.2012 R.2013-01-17 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółkaCZAS NIEOZNACZONY2013-01-17 do dziś
Rubryka 6 - Sposób powstania spółki
1. Określenie okoliczności powstaniaPRZEKSZTAŁCENIE2013-01-17 do dziś
2. Opis sposobu powstania spółki oraz informacja o uchwalePRZEKSZTAŁCENIE SPÓŁKI CYWILNEJ (INTALIO SPÓŁKA CYWILNA) SAMODZIELNYCH PRZEDSIĘBIORCÓW: TOMASZA MAKIEŁY WPISANEGO DO CENTRALNEJ EWIDENCJI I INFORMACJI O DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ - CEIDG (NIP 7811116964) ORAZ TOMASZA MIKOŁAJCZAKA WPISANEGO DO CENTRALNEJ EWIDENCJI I INFORMACJI O DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ - CEIDG (NIP 7811636445) W TRYBIE ART. 26 PAR. 4 KSH W SPÓŁKĘ JAWNĄ POD FIRMĄ: INTALIO MAKIEŁA MIKOŁAJCZYK SPÓŁKA JAWNA NA PODSTAWIE UCHWAŁY NR 1/12/2012 WSPÓLNIKÓW SPÓŁKI INTALIO SPÓŁKA CYWILNA O PRZEKSZTAŁCENIU W SPÓŁKĘ JAWNĄ Z DNIA 28.12.2012 R.2013-01-17 do dziś
Podrubryka 1
Podmiot, z którego powstała spółka
Brak wpisów
Rubryka 7 - Dane wspólników
1
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaMAKIEŁA2013-01-17 do dziś
2. ImionaTOMASZ2013-01-17 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2013-01-17 do dziś
5. Czy wspólnik pozostaje w związku małżeńskim?TAK2013-01-17 do dziś
6. Czy została zawarta małżeńska umowa majątkowa?NIE2013-01-17 do dziś
7. Czy powstała rozdzielność majątkowa między małżonkami?NIE2013-01-17 do dziś
8. Czy wspólnik ma ograniczoną zdolność do czynności prawnych?NIE2013-01-17 do dziś
2
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaMIKOŁAJCZYK2013-01-17 do dziś
2. ImionaTOMASZ2013-01-17 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2013-01-17 do dziś
5. Czy wspólnik pozostaje w związku małżeńskim?NIE2013-01-17 do dziś
8. Czy wspólnik ma ograniczoną zdolność do czynności prawnych?NIE2013-01-17 do dziś

Dział 2

Rubryka 1 - Uprawnieni do reprezentowania spółki
1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotuWSPÓLNICY REPREZENTUJĄCY SPÓŁKĘ2013-01-17 do dziś
2. Sposób reprezentacji podmiotuKAŻDY WSPÓLNIK MA PRAWO I OBOWIĄZEK REPREZENTOWAĆ SPÓŁKĘ SAMODZIELNIE.2013-01-17 do dziś
Podrubryka 1
Dane wspólników reprezentujących spółkę
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaMAKIEŁA2013-01-17 do dziś
2. ImionaTOMASZ2013-01-17 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2013-01-17 do dziś
21. Nazwisko\Nazwa lub firmaMIKOŁAJCZYK2013-01-17 do dziś
2. ImionaTOMASZ2013-01-17 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2013-01-17 do dziś
Rubryka 2 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 3 - Prokurenci
Brak wpisów

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy162 01 Z DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z OPROGRAMOWANIEM2013-01-17 do dziś
263 11 Z PRZETWARZANIE DANYCH; ZARZĄDZANIE STRONAMI INTERNETOWYMI (HOSTING) I PODOBNA DZIAŁALNOŚĆ2013-01-17 do dziś
385 59 B POZOSTAŁE POZASZKOLNE FORMY EDUKACJI, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANE2013-01-17 do dziś
462 02 Z DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z DORADZTWEM W ZAKRESIE INFORMATYKI2013-01-17 do dziś
562 09 Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA W ZAKRESIE TECHNOLOGII INFORMATYCZNYCH I KOMPUTEROWYCH2018-01-08 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianki o złożonych dokumentach
Rodzaj dokumentuNrData złożenia za okres od do
5. Wzmianka o braku obowiązku sporządzenia i złożenia rocznego sprawozdania finansowego1OD 01.01.2016 DO 31.12.20162020-07-14 do dziś
2OD 01.01.2017 DO 31.12.20172020-07-14 do dziś
3OD 01.01.2018 DO 31.12.20182020-07-14 do dziś
4OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-07-14 do dziś
5OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-06-30 do dziś
6OD 01.01.2021 DO 31.12.20212022-06-30 do dziś
Rubryka 3 - Sprawozdania grupy kapitałowej
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalności statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
Brak wpisów
Rubryka 2 - Informacje o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o połączeniu lub przekształceniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów