BOMAR SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Stan na dzień 2022-09-29 godz. 19:44:54
Numer KRS: 0000447584
Numer REGON: 180898636
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2013-01-28
Ostatni wpis Nr wpisu7Data dokonania wpisu2018-02-23
Sygnatura akt[WA.XIII NS-REJ.KRS/8861/18/728]
Oznaczenie sąduSĄD REJONOWY DLA M.ST. WARSZAWY W WARSZAWIE, XIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2013-01-28 do dziś
3. Firma, pod którą spółka działaBOMAR SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2013-01-28 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2013-01-28 do dziś
6. Czy podmiot posiada status organizacji pożytku publicznego?NIE2013-01-28 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo MAZOWIECKIE powiat WARSZAWA gmina WARSZAWA miejscowość WARSZAWA2015-12-11 do dziś
2. Adresmiejscowość WARSZAWA ulica UL. PATRIOTÓW nr domu 243 kod pocztowy 04-852 poczta WARSZAWA kraj POLSKA 2015-12-11 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacje o umowie
1. Informacja o zawarciu lub zmianach umowy spółki122.10.2012 R, NOTARIUSZ RADOSŁAW WIŚNIOWSKI, KANCELARIA NOTARIALNA RADOSŁAWA WIŚNIOWSKIEGO W RZESZOWIE, REP. A NR 4290/20122013-01-28 do dziś
28 LIPCA 2013 R., REPERTORIUM A NUMER 2336/2013, NOTARIUSZ RADOSŁAW WIŚNIOWSKI, KANCELARIA NOTARIALNA RADOSŁAW WIŚNIOWSKI 35-045 RZESZÓW, UL. HETMAŃSKA 1 § 6 UST.1-10, § 7 UST.4, § 7 UST.5, § 7 UST.13, § 7 UST.15, § 7 UST.162013-08-30 do dziś
329.09.2015 R. REP. A NR 9155/2015, NOTARIUSZ BOGDAN CZERWONKA, KANCELARIA NOTARIALNA BOHDAN ROJOWSKI BOGDAN CZERWONKA S.C 35-032 RZESZÓW UL. ZAMKOWA 9 - §2 UST.3, §3 UST.22015-12-11 do dziś
409.02.2018 R., REP. A NR 1421/2018, NOTARIUSZ BOGDAN CZERWONKA, KANCELARIA NOTARIALNA W RZESZOWIE, DODANO W: § 3 UST. 2 PKT 49, 50, 51, 52, 53; § 3 UST. 6.2018-02-23 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółkaCZAS NIEOZNACZONY2013-01-28 do dziś
3. Wspólnik może mieć:WIĘKSZĄ LICZBĘ UDZIAŁÓW2013-01-28 do dziś
Rubryka 6 - Sposób powstania spółki
Brak wpisów
Rubryka 7 - Dane wspólników
1
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaNOWAK2013-08-30 do dziś
2. ImionaWIESŁAW STANISŁAW2013-08-30 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2013-08-30 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały91 (DZIEWIĘĆDZIESIĄT JEDEN) UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 4550 ZŁOTYCH (CZTERY TYSIĄCE PIĘĆSET PIĘĆDZIESIĄT ZŁOTYCH.)2013-08-30 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?NIE2013-08-30 do dziś
Rubryka 8 - Kapitał spółki
1. Wysokość kapitału zakładowego5000,00 ZŁ2013-01-28 do dziś
Podrubryka 1
Informacja o wniesieniu aportu
Brak wpisów
Rubryka 9 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 10 - Nie dotyczy
Brak wpisów

Dział 2

Rubryka 1 - Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu
1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotuZARZĄD2013-01-28 do dziś
2. Sposób reprezentacji podmiotuJESLI ZARZĄD JEST WIELOOSOBOWY DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ I PODPISYWANIA W IMIENIU SPÓŁKI UPOWAŻNIENI SĄ: PREZES ZARZĄDU Z INNYM CZŁONKIEM ZARZĄDU LUB PROKURENTEM ŁĄCZNIE, ALBO WICEPREZES ZARZĄDU Z INNYM CZŁONKIEM ZARZĄDU LUB PROKURENTEM ŁĄCZNIE. W PRZYAPDKU ZARZĄDU JEDNOOSOBOWEGO DO REPREZENTOWANIA SPÓŁKI NA ZEWNĄTRZ, SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ I PODPISYWANIA W IMIENIU SPÓŁKI UPRAWNIONY JEST JEDYNY CZŁONEK ZARZĄDU SAMODZIELNIE.2013-01-28 do dziś
Podrubryka 1
Dane osób wchodzących w skład organu
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaNOWAK2013-08-30 do dziś
2. ImionaWIESŁAW STANISŁAW2013-08-30 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2013-08-30 do dziś
5. Funkcja w organie reprezentującymCZŁONEK ZARZĄDU2013-08-30 do dziś
6. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2013-08-30 do dziś
Rubryka 2 - Organ nadzoru
Brak wpisów
Rubryka 3 - Prokurenci
11. NazwiskoRĘDZIAK2013-08-30 do dziś
2. ImionaMAREK JAN2013-08-30 do dziś
3. Numer PESEL***********2013-08-30 do dziś
4. Rodzaj prokuryPROKURA SAMOISTNA2013-08-30 do dziś

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy141 20 Z ROBOTY BUDOWLANE ZWIĄZANE ZE WZNOSZENIEM BUDYNKÓW MIESZKALNYCH I NIEMIESZKALNYCH2013-01-28 do dziś
243 11 Z ROZBIÓRKA I BURZENIE OBIEKTÓW BUDOWLANYCH2013-01-28 do dziś
310 71 Z PRODUKCJA PIECZYWA; PRODUKCJA ŚWIEŻYCH WYROBÓW CIASTKARSKICH I CIASTEK2013-01-28 do dziś
449 41 Z TRANSPORT DROGOWY TOWARÓW2013-01-28 do dziś
542 11 Z ROBOTY ZWIĄZANE Z BUDOWĄ DRÓG I AUTOSTRAD2013-01-28 do dziś
642 12 Z ROBOTY ZWIĄZANE Z BUDOWĄ DRÓG SZYNOWYCH I KOLEI PODZIEMNEJ2013-01-28 do dziś
768 31 Z POŚREDNICTWO W OBROCIE NIERUCHOMOŚCIAMI2013-01-28 do dziś
842 21 Z ROBOTY ZWIĄZANE Z BUDOWĄ RUROCIĄGÓW PRZESYŁOWYCH I SIECI ROZDZIELCZYCH2013-01-28 do dziś
942 22 Z ROBOTY ZWIĄZANE Z BUDOWĄ LINII TELEKOMUNIKACYJNYCH I ELEKTROENERGETYCZNYCH2013-01-28 do dziś
1047 24 Z SPRZEDAŻ DETALICZNA PIECZYWA, CIAST, WYROBÓW CIASTKARSKICH I CUKIERNICZYCH PROWADZONA W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH2018-02-23 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianki o złożonych dokumentach
Rodzaj dokumentuNrData złożenia za okres od do
1. Wzmianka o złożeniu rocznego sprawozdania finansowego1data złożenia 02.06.2015 okres OD 28.01.2013 DO 31.12.20132015-07-06 do dziś
3. Wzmianka o złożeniu uchwały lub postanowienia o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego1OD 28.01.2013 DO 31.12.20132015-07-06 do dziś
4. Wzmianka o złożeniu sprawozdania z działalności podmiotu1OD 28.01.2013 DO 31.12.20132015-07-06 do dziś
Rubryka 3 - Sprawozdania grupy kapitałowej
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalnosci statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
Brak wpisów
Rubryka 2 - Informacje o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 3 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o połączeniu, podziale lub przekształceniu
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 8 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów