VALLEE VERTE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W LIKWIDACJI

Stan na dzień 2023-08-26 godz. 04:20:00
Numer KRS: 0000447546
Numer REGON: 122744677
Numer NIP: 9452171756
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2013-01-14
Ostatni wpis Nr wpisu28Data dokonania wpisu2023-06-20
Sygnatura akt[RDF/501268/23/443]
Oznaczenie sąduSYSTEM

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2013-01-14 do dziś
2. Numer REGON\NIPREGON 1227446772013-01-14 do dziś
3. Firma, pod którą spółka działaVALLEE VERTE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W LIKWIDACJI2022-09-20 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2013-01-14 do dziś
6. Czy podmiot posiada status organizacji pożytku publicznego?NIE2013-01-14 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo MAŁOPOLSKIE powiat M. KRAKÓW gmina M. KRAKÓW miejscowość KRAKÓW2013-01-14 do dziś
2. Adresmiejscowość KRAKÓW ulica KS. MEIERA nr domu 11 kod pocztowy 31-326 poczta KRAKÓW kraj POLSKA 2013-01-14 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacje o umowie
1. Informacja o zawarciu lub zmianach umowy spółki117.12.2012 R. NOTARIUSZ MARIA KWIECIŃSKA-STYBEL, KANCELARIA NOTARIALNA W KRAKOWIE, REP A NR 12575/20122013-01-14 do dziś
204.11.2021 R. NOTARIUSZ ANNA STANEK - WYCZÓŁKOWSKA, KANCELARIA NOTARIALNA W KRAKOWIE, REP A NR 13819/2021 ZE ZM. §2, §7, §8 UST. 1 I 4, §9, §11, §12, §19, §222021-12-31 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółkaCZAS NIEOZNACZONY2013-01-14 do dziś
3. Wspólnik może mieć:WIĘKSZĄ LICZBĘ UDZIAŁÓW2013-01-14 do dziś
Rubryka 6 - Sposób powstania spółki
Brak wpisów
Rubryka 7 - Dane wspólników
1
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaKOWALCZYK2021-12-31 do dziś
2. ImionaMAREK JAN2021-12-31 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2021-12-31 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały20 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 102.000,00 ZŁ2021-12-31 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?NIE2021-12-31 do dziś
2
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaSTASZAK WYSOCKA2021-12-31 do dziś
2. ImionaANNA KRYSTYNA2021-12-31 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2021-12-31 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały20 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 102.000,00 ZŁ2021-12-31 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?NIE2021-12-31 do dziś
3
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaNOSAL2021-12-31 do dziś
2. ImionaHENRYK ALEKSANDER2021-12-31 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2021-12-31 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały20 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 102.000,00 ZŁ2021-12-31 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?NIE2021-12-31 do dziś
Rubryka 8 - Kapitał spółki
1. Wysokość kapitału zakładowego306000,00 ZŁ2021-12-31 do dziś
Podrubryka 1
Informacja o wniesieniu aportu
Brak wpisów
Rubryka 9 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 10 - Nie dotyczy
Brak wpisów

Dział 2

Rubryka 1 - Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu
Brak wpisów
Rubryka 2 - Organ nadzoru
Brak wpisów
Rubryka 3 - Prokurenci
Brak wpisów

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy141 10 Z REALIZACJA PROJEKTÓW BUDOWLANYCH ZWIĄZANYCH ZE WZNOSZENIEM BUDYNKÓW2021-12-31 do dziś
2. Przedmiot pozostałej działalności przedsiębiorcy142 91 Z ROBOTY ZWIĄZANE Z BUDOWĄ OBIEKTÓW INŻYNIERII WODNEJ2021-12-31 do dziś
243 39 Z WYKONYWANIE POZOSTAŁYCH ROBÓT BUDOWLANYCH WYKOŃCZENIOWYCH2021-12-31 do dziś
343 99 Z POZOSTAŁE SPECJALISTYCZNE ROBOTY BUDOWLANE, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANE2021-12-31 do dziś
468 10 Z KUPNO I SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI NA WŁASNY RACHUNEK2021-12-31 do dziś
568 20 Z WYNAJEM I ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI WŁASNYMI LUB DZIERŻAWIONYMI2021-12-31 do dziś
668 31 Z POŚREDNICTWO W OBROCIE NIERUCHOMOŚCIAMI2021-12-31 do dziś
777 39 Z WYNAJEM I DZIERŻAWA POZOSTAŁYCH MASZYN, URZĄDZEŃ ORAZ DÓBR MATERIALNYCH, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANE2021-12-31 do dziś
864 19 Z POZOSTAŁE POŚREDNICTWO PIENIĘŻNE2021-12-31 do dziś
981 30 Z DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA ZWIĄZANA Z ZAGOSPODAROWANIEM TERENÓW ZIELENI2021-12-31 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianki o złożonych dokumentach
Rodzaj dokumentuNrData złożenia za okres od do
1. Wzmianka o złożeniu rocznego sprawozdania finansowego1data złożenia 04.07.2014 okres OD 17.12.2012 DO 31.12.20132014-11-25 do dziś
2data złożenia 07.07.2016 okres OD 01.01.2015 DO 31.12.20152017-02-09 do dziś
3data złożenia 22.03.2017 okres OD 01.01.2014 DO 31.12.20142017-04-28 do dziś
4data złożenia 29.06.2017 okres OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-08-10 do dziś
5data złożenia 19.07.2018 okres OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-07-19 do dziś
6data złożenia 17.07.2018 okres OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-07-21 do dziś
7data złożenia 18.07.2018 okres OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-07-22 do dziś
8data złożenia 10.07.2019 okres OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-07-10 do dziś
9data złożenia 05.10.2020 okres OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-10-05 do dziś
10data złożenia 09.07.2021 okres OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-07-09 do dziś
11data złożenia 15.07.2022 okres OD 01.01.2021 DO 31.12.20212022-07-15 do dziś
12data złożenia 20.06.2023 okres OD 01.01.2022 DO 31.12.20222023-06-20 do dziś
3. Wzmianka o złożeniu uchwały lub postanowienia o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego1OD 17.12.2012 DO 31.12.20132014-11-25 do dziś
2OD 01.01.2015 DO 31.12.20152017-02-09 do dziś
3OD 01.01.2014 DO 31.12.20142017-04-28 do dziś
4OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-08-10 do dziś
5OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-07-19 do dziś
6OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-07-21 do dziś
7OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-07-22 do dziś
8OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-10-05 do dziś
9OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-07-09 do dziś
10OD 01.01.2021 DO 31.12.20212022-07-15 do dziś
11OD 01.01.2022 DO 31.12.20222023-06-20 do dziś
4. Wzmianka o złożeniu sprawozdania z działalności podmiotu1OD 17.12.2012 DO 31.12.20132014-11-25 do dziś
2OD 01.01.2015 DO 31.12.20152017-02-09 do dziś
3OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-08-10 do dziś
4OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-11-06 do dziś
5OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-07-19 do dziś
6OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-07-21 do dziś
7OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-07-22 do dziś
8OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-07-10 do dziś
9OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-10-05 do dziś
10OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-07-09 do dziś
Rubryka 3 - Sprawozdania grupy kapitałowej
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalnosci statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
1. Informacja o otwarciu likwidacjiREP A NR: 9066/2022, KANCELARIA NOTARIALNA MICHAŁ ZACHWIEJA - NOTARIUSZ, ZGROMADZENIE WSPÓLNIKÓW Z DNIA 09.09.2022R. , 09.09.20222022-09-20 do dziś
3. Sposób reprezentacji podmiotu przez likwidatorówREPREZENTACJA JEDNOOSOBOWA2022-09-20 do dziś
Podrubryka 1
Dane likwidatorów
11. NazwiskoNOSAL2022-09-20 do dziś
2. ImionaRAFAŁ JAKUB2022-09-20 do dziś
3. Numer PESEL***********2022-09-20 do dziś
Rubryka 2 - Informacje o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółki
1
1. Określenie okolicznościREP A NR: 9066/2022, KANCELARIA NOTARIALNA MICHAŁ ZACHWIEJA - NOTARIUSZ, ZGROMADZENIE WSPÓLNIKÓW Z DNIA 09.09.2022R. , 09.09.20222022-09-20 do dziś
2. Informacja o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółkiROZWIĄZANIE2022-09-20 do dziś
Rubryka 3 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o połączeniu, podziale lub przekształceniu
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 8 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów